Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej

Reklama
Nabór od 10.01.2023 do 31.01.2023 15:00
Centrum Usług Społecznych w Myślenicach
Łączny budżet 130,4 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130,4 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Centrum Usług Społecznych w Myślenicach, Centrum Usług Społecznych w Myślenicach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej.

 

Projekt „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/ 20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych

ZARZĄDZENIE NR 5/2023

BURMISTRZA MIASTA I GMINY MYŚLENICE

z dnia 10 stycznia 2023r.

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej uczestników projektu realizowanego przez Centrum Usług Społecznych w Myślenicach w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Działając na podstawie art. 5 ust. 4, 11, 13, 15 ust.2b, 16a ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalność i pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z2021r.,poz.1535), Uchwały Rady Miejskiej w Myślenicach Nr 570/LVI/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Myślenice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023, zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Myślenice” nr POWR.02.08.00-00-0057/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
  2. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu określa Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama