Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku
Nabór od 13.01.2023 do 06.02.2023 15:30
Departament Promocji, Sportu i Turystyki
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 220 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Promocji, Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku.

 

Załącznik
do uchwały nr CDXXII/7450/2023
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2023 i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Cel konkursu:

konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, podejmowanych na rzecz zaspakajania potrzeb społecznych i podnoszenia poziomu życia mieszkańców regionu. Konkurs realizuje cele założone w przyjętym „Programie współpracy samorządu Województwa Lubelskiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023” oraz propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu.

I. Rodzaj zadań w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

Zadanie 1. Wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej (m.in. tablice informacyjne, stojaki rowerowe, miejsca odpoczynku, infrastruktura towarzysząca).

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 80.000 zł.

Zadanie 2. Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 60.000 zł.

Zadanie 3. Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 20.000 zł.

Zadanie 4. Promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 30.000 zł.

Zadanie 5. Organizowanie wydarzeń o charakterze turystyczno- krajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550- lecia powstania województwa lubelskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania do kwoty: 30.000 zł.

W ramach otwartego konkursu ofert zadania będą współfinasowane w następujących zakresach:

Zadanie 1 - Wytyczanie nowych oraz utrzymanie na całej długości istniejących oznakowanych szlaków turystycznych w województwie lubelskim, w tym również budowa nowej lub odnowienie istniejącej infrastruktury turystycznej (m.in. tablice informacyjne, stojaki rowerowe, miejsca odpoczynku, infrastruktura towarzysząca):

 1. poprawa standardu infrastruktury szlaków turystycznych regionu poprzez budowę nowych lub podniesienie jakości oraz bezpieczeństwa istniejących szlaków rowerowych, kajakowych, pieszych, konnych, motorowych oraz szlaków dziedzictwa kulturowego, etnograficznego, kulinarnego;
 2. kształtowanie przestrzeni turystycznej województwa lubelskiego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz wzmacnianie pozytywnego wizerunku regionu jako atrakcyjnego kierunku turystycznego.

W ramach Zadania 1 planuje się dofinasowanie działań związanych z:

 1. wytyczaniem nowych oraz renowacją, doposażeniem, reorganizacją, odnowieniem oznakowania oraz podnoszeniem standardów bezpieczeństwa istniejących szlaków i tras turystycznych w regionie lubelskim poprzez budowę lub remont punktów odpoczynku dla turystów w zakresie infrastruktury takiej jak: altany lub wiaty turystyczne, punkty widokowe, tablice informacyjne, ławki, ławo-stoły, kosze na śmieci, u-kształtne stojaki na rowery, zadaszenia chroniące przed złymi warunkami atmosferycznymi, przystanie kajakowe, punkty wodowania kajaków itp.;
 2. zrównoważonym kształtowaniem przestrzeni obszarów turystycznych wokół obiektów na ww. szlakach, tj. poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie przestrzeni wokół obiektów turystycznych, uporządkowanie i ujednolicenie oznakowania turystycznego, itp.;
 3. tworzeniem, rozwojem i promocją produktów turystycznych województwa lubelskiego w oparciu o tworzone lub istniejące szlaki turystyczne;
 4. działaniami promocyjnymi prowadzonymi w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur, tworzenie stron internetowych, organizowanie wydarzeń promocyjnych itp.) nie więcej jednak niż 10% kosztów całkowitych zadania.

Uwaga: Dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego. W przypadku realizacji działań podlegających obowiązkowi uzyskania wymaganych prawem zgłoszeń, pozwoleń budowlanych lub innych uzgodnień (np. prawa do dysponowania terenem pod lokalizację infrastruktury) Zleceniobiorca jest zobowiązany do ich uzyskania w okresie realizacji zadania oraz do przekazania Zleceniodawcy kopii ww. dokumentacji wraz ze złożonym sprawozdaniem z realizacji zadania.

Zadanie 2 - Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez  turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim:

 1. organizowanie na terenie województwa lubelskiego ogólnodostępnych imprez turystyczno - rozrywkowych o charakterze rajdów, pikników, festynów, spływów, zlotów, wycieczek, obozów wędrownych, biwaków itd. propagujących walory turystyczne regionu, jego dziedzictwo i historię, poszerzające wiedzę o regionie lubelskim w zakresie gospodarczym, społecznym i kulturowym, przeciwdziałające patologiom i wkluczeniom społecznym, stwarzające pozytywny wizerunek turystyczny województwa oraz propagujących aktywny sposób spędzania wolnego czasu;
 2. imprezy powinny mieć charakter rekreacyjny, połączony z propagowaniem zasad zdrowego i aktywnego trybu życia, mądrego współzawodnictwa, kultury fizycznej, ekologii, podkreślania walorów krajobrazowych i turystycznych regionu lubelskiego.

W ramach Zadania 2 planuje się dofinasowanie działań związanych z:

 1. kosztami związanymi z przygotowaniami organizacyjnymi (wynajem, zakupy, transport, wyżywienie, promocja, nagrody);
 2. obsługą przewodnicką, instruktorską, eventową, zatrudnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, ubezpieczeniem, opieką medyczną, zabezpieczaniem imprezy pod kątem epidemiologicznym.

Zadanie 3 - Wspieranie korzystania z walorów turystycznych na terenie województwa lubelskiego przez osoby z niepełnosprawnościami:

 

 1. organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez turystycznych, kulturowych, sportowych, wycieczek, obozów, turnusów przeznaczonych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, aktywizacja społeczna i ruchowa takich osób;
 2. wytyczanie nowych szlaków turystycznych, ścieżek edukacyjnych, przyrodniczych, kulturowych, historycznych w województwie lubelskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami;
 3. dostosowanie infrastruktury wyznakowanych szlaków turystycznych województwa lubelskiego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w myśl ustawy o dostępności poprzez rozbudowę lub przebudowę infrastruktury turystycznej, likwidację barier architektonicznych, komunikacyjnych, przystosowanie oznakowania turystycznego dla potrzeb osób niedowidzących, niesłyszących lub posiadających niepełnosprawności ruchowe.

W ramach Zadania 3 planuje się dofinasowanie działań związanych z:

 1. kosztami związanymi z przygotowaniami organizacyjnymi imprez turystycznych dla osób z niepełnosprawnościami (wynajem, zakupy, transport, wyżywienie, promocja, nagrody);
 2. obsługą przewodnicką, instruktorską, eventową, zatrudnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, ubezpieczeniem, profesjonalną pomocą i opieką medyczna dla osób z niepełnosprawnościami, zabezpieczaniem imprezy pod kątem epidemiologicznym.

Zadanie 4 - Promocja produktów turystycznych i usług turystycznych regionu:

 1. Prowadzenie minimum 6 miesięcy w roku ogólnodostępnej, bezpłatnej, stacjonarnej informacji turystycznej w województwie lubelskim w tym promocja produktów turystycznych i usług opartych o unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe regionu, działania promocyjne na rzecz województwa lubelskiego zwiększające rzeczywisty ruch turystyczny w regionie, udzielanie informacji turystycznej o województwie lubelskim w językach obcych z wykorzystaniem nowoczesnych technik internetowych i mediów społecznościowych, dystrybucja bezpłatnych materiałów promujących województwo, możliwość udzielania informacji turystycznej osobom z niepełnosprawnościami;
 2. tworzenie, rozwój produktów i ofert turystyki wiejskiej, poprzez przeprowadzenie inspekcji kategoryzacyjnych w obiektach turystyki wiejskiej na terenie województwa lubelskiego oraz  kategoryzacja i promocja obiektów agroturystycznych.

 

W ramach Zadania 4 planuje się dofinasowanie działań związanych z:

 1. obsługą punktów informacji turystycznej, kosztami wynajmu, badań statystycznych, szkoleń;
 2. kosztami przeprowadzenia kategoryzacji oraz promocji obiektów skategoryzowanych.

 

Zadanie 5 – Organizowanie wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550-lecia powstania województwa lubelskiego:

 1. organizowanie ogólnodostępnych imprez o charakterze rajdów, pikników, festynów, spływów, zlotów, wycieczek itp. związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550-lecia powstania województwa lubelskiego;
 2. imprezy powinny mieć charakter rekreacyjny, propagujący zdrowy i aktywny tryb życia przypominający rocznicę powstania województwa, popularyzujący wiedzę historyczną w kontekście lokalnym i regionalnym, imprezy powinny pobudzić do kreatywnego włączenia się w tworzenie wydarzeń o znaczeniu regionalnym, powinny być tworzone w poczuciu wspólnoty oraz więzi międzypokoleniowej.

W ramach Zadania 5 planuje się dofinasowanie działań związanych z

 1. kosztami związanymi z przygotowaniami organizacyjnymi (wynajem, zakupy, transport, wyżywienie, promocja, nagrody);
 2. obsługą przewodnicką, instruktorską, eventową, zatrudnieniem osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, ubezpieczeniem, opieką medyczną, zabezpieczaniem imprezy pod kątem epidemiologicznym.

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 220 000,00 zł na realizację wskazanych powyżej zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa w 2023 roku. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 2. W przypadku niewykorzystania w całości środków na realizację zadań ogłoszonych niniejszym konkursem, Zarząd Województwa Lubelskiego może ogłosić nowy konkurs na nabór ofert dotyczących zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa planowanych do realizacji w 2023 r. lub przeznaczyć środki na zlecenie zadań
  z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

III. Podmioty uprawnione do składania ofert:

 1. Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze turystyki i krajoznawstwa są to:
 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

IV. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
  3. uchwała nr XL/616/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” stanowiącego załącznik do uchwały (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5077).
 2. W otwartym konkursie ofert mogą brać udział zarejestrowane w Polsce organizacje pozarządowe oraz jednostki w rozumieniu art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których działalność w sferze turystyki lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych. W przypadku niezachowania powyższych wymogów oferta zostanie odrzucona ze względów formalnych. W przypadku ofert wspólnych każda z organizacji powinna spełniać powyższe wymogi.
 3. Wnioskowana kwota dotacji w zadaniu nr 2 „Organizowanie na terenie województwa lubelskiego imprez  turystyki pieszej, rowerowej, kajakowej, konnej, motocyklowej i narciarskiej o charakterze wojewódzkim i ogólnopolskim”– nie może być wyższa niż 10.000 zł.
 4. Wnioskowana kwota dotacji w zadaniu nr 5 „Organizowanie wydarzeń o charakterze turystyczno-krajoznawczym związanych z przypadającą w 2024 roku rocznicą 550-lecia powstania województwa lubelskiego”- nie może być wyższa niż 5.000 zł.
 5. Oferenci mają obowiązek wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego oferenta).
 6. Wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy, który jest przewidziany do realizacji zadania powinien określać:
 • rodzaj wykonywanej pracy np. koordynacja zadania, obsługa techniczna, obsługa księgowa, prowadzenie działań promocyjnych;
 • wartość nieodpłatnej pracy, którą określa się uwzględniając ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średnią wysokość wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej)
 1. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

Opis wykorzystania wkładu własnego rzeczowego do realizacji zadania publicznego lub podanie jego wyceny nie stanowi podstawy do uznania go za wkład własny.

 1. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:
  1. dyplomy, puchary, medale, tablice,
  2. nagrody rzeczowe,
  3. najem / transport sprzętu niezbędnego do realizacji zadania,
  4. obsługa techniczna,
  5. obsługa medyczna i zapewnienie środków ochrony osobistej,
  6. promocja przedsięwzięcia (do 10% kosztów całkowitych zadania),
  7. przejazd,
  8. usługi poligraficzne,
  9. usługi przewodnickie / bilety wstępu,
  10.  wynagrodzenia dla osób bezpośrednio zatrudnionych przy realizacji zadania,
  11.  wpisowe,
  12.  wyżywienie,
  13.  wynajem obiektów do realizacji zadania,
  14.  zakup materiałów  i elementów niezbędnych do realizacji zadania,
  15.  zakwaterowanie.
 2. Z dotacji Województwa Lubelskiego mogą być pokryte również koszty administracyjne (m.in. zakup materiałów oraz usług biurowych i pocztowych, obsługa księgowa, CO, czynsz za wynajem pomieszczeń oraz koszty sprzętu i wyposażenia), przy czym nie więcej niż do wysokości 20 % przyznanej dotacji.
 3. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania,
  2. poniesione na przygotowanie oferty,
  3. poniesione przed terminem zawarcia umowy,
  4. poniesione po terminie realizacji zadania,
  5. wydatki inwestycyjne,
  6. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
  7. z tytułu opłat i kar umownych,
  8. związane z nabyciem lub dzierżawą gruntów.

 

V. Termin i warunki składania ofert

Termin składania ofert na wszystkie zadania upływa w dniu 6 lutego 2023 r. o godzinie 15:30:00

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl oraz zgodnie z ust. 2.

       2. Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, wydrukowaną ofertę z jednakową sumą kontrolną należy podpisać przez uprawnione osoby, a następnie złożyć osobiście w:

           Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,

           20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

           lub

           przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.

3. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KONKURS – TURYSTYKA 2023” z podaniem numeru i nazwy zadania konkursowego” opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.

4. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:

 1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
 2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

 

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie będzie realizowane w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 15 grudnia 2023 r.
 2. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy.
 3. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VII.
 5. Oferta musi być wypełniona w formie elektronicznej przy użyciu Generatora Witkac.pl udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej Województwa Lubelskiego.
 6. Wypełnienie w ofercie w części III, pkt 6, tabela: Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego - jest obowiązkowe.
 7. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 8. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30% z zastrzeżeniem pkt IV ust. 8 Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%.

Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego lub innych osób upoważnionych. Oferent po uzyskaniu zgody dokonuje zmian za pomocą generatora wniosków w sposób analogiczny, jak w przypadku składania oferty, opisanym w pkt V ust. 1 i 2.

     9. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności       osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).

   10. Na konkurs uprawniony podmiot może złożyć nie więcej niż 2 oferty. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane i uznane jako niespełniające warunku formalnego konkursu.

   11. W przypadku, gdy Oferent składa 2 oferty na konkurs, przy składaniu wersji papierowej dopuszcza się możliwość załączenia jednego kompletu obowiązkowych załączników. W jednej z ofert winna znaleźć się informacja, do której oferty zostały dołączone załączniki. W jednej kopercie może być umieszczona tylko jedna oferta.

   12. Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki, ul. Artura Grottgera 4 pok. 433 w Lublinie, tel. 81 441 67 94.

   13. Oferty podmiotów w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

   14. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.

   15. Zadanie, na które oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć:
 • aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,
 • statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego oraz dokumenty wskazujące nazwiska i imiona osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę jak również cele statutowe i sposób ich realizacji,
 • w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych.

2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:

 • potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 • datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 • podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta.

3. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.

4. Oferta musi być podpisana przez oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi w statucie, we właściwym rejestrze lub ewidencji.

5. W przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi obejmować uprawnienie do podpisania oferty.

6. Pełnomocnictwo musi zostać złożone wraz z ofertą w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli lub notariusza. Do pełnomocnictwa należy załączyć dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenie pełnomocnictwa. Do pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022, poz. 2142 z późn. zm.).

7. Oferenci, którzy są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją oferenta powinni złożyć kopię dokumentu/uchwały potwierdzającej wskazaną zmianę wraz z kopią (pierwszej strony) wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.

8. W przypadku złożenia oferty bez wymaganych załączników dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub e-mailem, pod rygorem odrzucenia oferty.

9.  Do oferty składanej na konkurs w Generatorze Witkac.pl nie należy załączać skanu wymaganych powyżej dokumentów.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 2. Ocena formalna i merytoryczna wydana zostanie w terminie do 28 lutego 2023 r.
 3. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 4. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

 

Ocena formalna

 1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert, jak również w wersji papierowej.
 2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.
 3. Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż 2 oferty.
 4. Oferta została złożona przez podmiot, który prowadzi działalność statutową, zgodną z zapisami w ogłoszeniu konkursowym.
 5. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonane odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta.
 6. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia konkursowego.
 7. Oferent zadeklarował wymagany w ogłoszeniu wkład własny w wysokości co najmniej 5% całkowitych kosztów realizacji zadania publicznego.
 8. W ofercie prawidłowo wypełniono pkt 6, czyli dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 9. Wnioskowana kwota dotacji na zadanie nr 2 jest równa lub niższa niż 10.000 zł lub na zadanie nr 5 jest równa lub niższa niż 5.000 zł.
 10. Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wskazanym w ogłoszeniu konkursowym.
 11. Oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszonym konkursie.
 12. Zadanie wpisuje się w cele konkursu.
 13. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami jest opatrzona datą oraz podpisem osoby upoważnionej lub podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta /oferentów. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.
 14. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki.

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-14 została udzielona odpowiedź „nie”oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

Podmioty, których oferty będą posiadały braki formalne, w szczególności: brak wymaganych załączników będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia wezwania do uzupełnienia braków w formie telefonicznej lub emailem, pod rygorem odrzucenia oferty

5. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.

6. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

Ocena merytoryczna

Kryteria merytoryczne ( możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 60)

 1. Rzetelność przedstawionego syntetycznego opisu zadania, w tym miejsca jego realizacji, potrzeb wskazujących na celowość wykonania zadania publicznego wraz z opisem sposobu rozwiązywania problemów/zaspokajania potrzeb grupy docelowej (od 0 do 10 punktów).
 2. Rzetelność przedstawionego opisu planu i harmonogramu działań, w tym opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania, spójność działań z opisem i kosztorysem, zgodność terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania z poszczególnymi działaniami (od 0 do 10 punktów).
 3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym opis bezpośrednich efektów realizacji zadania oraz rzetelność opisu dodatkowych informacji dotyczących rezultatów i sposobu ich monitorowania (od 0 do 10 punktów).
 4. Liczba bezpośrednich uczestników zadania (od 0 do 5 punktów).
 5. Zasięg realizowanego zadania i jego znaczenie dla województwa lubelskiego (od 0 do 10 punktów).
 6. Działania promujące województwo lubelskie (od 0 do 15 punktów).

Kryteria finansowe ( możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 25)

 1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: zasadność wydatków, spójność wydatków z syntetycznym opisem zadania oraz planem i harmonogramem działań, właściwe użycie rodzaju miar (od 0 do 10 punktów).
 2. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania (od 0 do 15 punktów).

Kryteria organizacyjne ( możliwa liczba punktów do uzyskania od 0 do 15)

 1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania w tym kalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy (od 0 do 10 punktów).
 2. Dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju, możliwość realizacji zadania przez oferenta oraz ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który realizował zlecone zadania publiczne w tym rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczanych środków otrzymanych na realizacje zadań ( od 0 do 5 punktów).

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100

7. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 65 pkt.

8. Nie przewiduje się możliwości uzupełniania i korygowania złożonej oferty.

9. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

10. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.promocja.lubelskie.pl, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

 

IX. Dane za lata 2021 i 2022

Kwota dofinansowania na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

w 2021 roku -  120.000,00 zł;

w 2022 roku -  200.000,00 zł.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1.
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego - winna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 4. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 5. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do:

zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego, logotypu ”Lubelskie smakuj życie” oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z oferentem).

6. W przypadku wystąpienia stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.

7. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.

8. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie, mogą być zależne od sytuacji epidemiologicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.

9. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.promocja.lubelskie.pl ,https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama