Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Plenery edukacyjne 2023"
Nabór od 12.01.2023 do 10.03.2023 15:30
Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Środowiska i Zasobów Naturalnych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego pt. "Plenery edukacyjne 2023".

Załącznik
do uchwały nr CDXXII/7446/2023
Zarządu Województwa Lubelskiego
z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie

na podstawie art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Lubelskiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
pt. „Plenery edukacyjne 2023”
,
na które mogą być przyznane dotacje z budżetu Województwa Lubelskiego w roku 2023,
i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

I. Cel konkursu

Projekt ma na celu wybór ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”.

II. Rodzaj i opis zadania

 1. Zadanie polega na organizacji jedno- lub kilkudniowych (nie więcej niż czterodniowych) wyjazdowych zajęć/warsztatów plenerowych dotyczących tematyki ekologicznej i przyrodniczej dla co najmniej 10-osobowych grup dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz średnich z województwa lubelskiego na następujących, cennych przyrodniczo terenach wytyczonych w granicach województwa lubelskiego: parki narodowe (Poleski, Roztoczański) wraz z otulinami, parki krajobrazowe wraz z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, rezerwaty przyrody oraz obszary Natura 2000.
 2. Celem zadania jest: edukacja ekologiczna młodych mieszkańców województwa lubelskiego, ze szczególnym akcentem na przekaz wiedzy na temat bogactwa przyrodniczego regionu lubelskiego oraz form jego ochrony, a także kształtowanie odpowiednich postaw wobec szans i zagrożeń współczesnego środowiska naturalnego.
 3. Termin realizacji zadania: od 8 maja 2023 r. do 30 września 2023 r.
 4. Oczekiwane rezultaty zadania:
 1. uczestnictwo w projekcie dzieci z terenu województwa lubelskiego – liczba uczestników;
 2. realizacja warsztatów/zajęć – liczba zajęć, rodzaj zajęć, liczba godzin;
 3. organizacja i promocja projektu, w tym obowiązkowo informacja o dofinansowaniu zadania przez Województwo Lubelskie – liczba, różnorodność form i zasięg podjętych działań promocyjnych.
 1. Sposób monitorowania rezultatów: lista uczestników zajęć/warsztatów, komunikaty organizacyjne, dokumentacja fotograficzna, publikacje (drukowane, internetowe itp.).

Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Dodatkowo Oferent może przedstawić własne rezultaty zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Zarząd Województwa Lubelskiego planuje przeznaczyć środki finansowe do kwoty 400 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2023 roku.
 2. Kwota ta może ulec zmniejszeniu w przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Województwa w części przeznaczonej na realizację zadania z przyczyn leżących po stronie Województwa, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 3. Wysokość wyżej podanych środków publicznych dotyczy również zadań realizowanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W związku z powyższym Zarząd Województwa Lubelskiego zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania całości środków finansowych w postępowaniu konkursowym.

IV. Podmioty uprawnione do składania ofert:

Do złożenia oferty na ogłoszony konkurs uprawnione są podmioty działające w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i są to:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
  1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
  2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
  3. uchwała Nr XL/616/2022 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 17 października 2022 r. w sprawie „Programu Współpracy Samorządu Województwa Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2022 r. poz. 5077).
 2. Preferowane będą oferty, w których Oferenci wykażą wkład własny w realizowane przez siebie zadanie publiczne (świadczenia pieniężne od odbiorców zadania nie stanowią wkładu własnego Oferenta).
 3. W przypadku, gdy Oferent zadeklaruje wkład własny w realizację zadania, informację o jego rodzaju (finansowy, niefinansowy osobowy) i przeznaczeniu należy wpisać do części V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”, przy czym wkład osobowy rozumiany jako praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy, który jest przewidziany do realizacji zadania, powinien określać:
 1. rodzaj wykonywanej pracy np. koordynacja zadania, obsługa techniczna, obsługa księgowa, prowadzenie działań promocyjnych;
 2. wartość nieodpłatnej pracy, którą określa się, uwzględniając ilość czasu poświęconego na jej wykonanie oraz średnią wysokość wynagrodzenia (wg stawki godzinowej lub dziennej).
 1. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w ofercie w części V „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

Opis wykorzystania wkładu własnego rzeczowego do realizacji zadania publicznego lub podanie jego wyceny nie stanowi podstawy do uznania go za wkład własny.

 1. Z dotacji województwa lubelskiego mogą być pokryte następujące rodzaje kosztów:
 1. transport: uczestników i sprzętu;
 2. ubezpieczenie uczestników zadania;
 3. wyżywienie;
 4. zakwaterowanie;
 5. wynajem i zakup niezbędnych materiałów i sprzętu;
 6. obsługa projektu (kadra): instruktorska, dydaktyczna, techniczna, w tym opiekuni itp. (do 30% kosztów zadania);
 7. koszty administracyjne, w tym księgowość i koordynacja projektu (do 5% kosztów zadania);
 8. zakup materiałów związanych z promocją projektu, w tym województwa lubelskiego, m.in.: banery, roll-up, plakaty, ulotki itp. (do 5% kosztów zadania).
 1. Z dotacji Województwa Lubelskiego przyznanej w ramach otwartego konkursu ofert nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. poniesione przed terminem zawarcia umowy,
  2. niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania (w tym np. pokrycie kosztów: zakupu budynków lub lokali oraz zakupu gruntów, działalności gospodarczej, politycznej i/lub religijnej podmiotów, utrzymania biur podmiotów oraz wynagrodzeń pracowników organizacji poza zakresem realizacji zadania),
  3. z tytułu podatku od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczenia,
  4. z tytułu opłat i kar umownych,
  5. poniesione na przygotowanie oferty,
  6. poniesione po terminie realizacji zadania,
  7. dotyczące zakupu jednorazowych opakowań z plastiku (talerzyki, kubeczki, sztućce, reklamówki, torebki foliowe itp.).

VI. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje zadania realizowane w terminie: od 8 maja 2023 r. do 30 września 2023 r.
 2. Ze środków dotacji mogą być pokrywane koszty poniesione w terminie realizacji zadania, jednak nie wcześniej niż od dnia zawarcia umowy z wykonawcą.
 3. Zadanie winno być zrealizowane zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.
 4. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057) oraz zawierać wymagane załączniki, o których mowa w pkt VIII.
 5. Wypełnienie w ofercie dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego jest obowiązkowe.
 6. Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.
 7. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu, tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania w wysokości do 30%. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztu nie zwiększyła się o więcej niż 30%. Zmiany powyżej 30% wymagają uprzedniej zgody Zarządu Województwa Lubelskiego lub innych osób upoważnionych. Oferent po uzyskaniu zgody dokonuje zmian za pomocą generatora wniosków w sposób analogiczny, jak w przypadku składania oferty, opisanym w rozdz. VII ust. 2 i 3.
 8. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240).
 9. Uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę w konkursie. Złożenie przez Oferenta większej liczby ofert spowoduje, że oferty te nie będą rozpatrywane jako niespełniające warunku formalnego konkursu.
 10. Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie realizacji zadania publicznego.
 11. Zadanie, na które Oferent uzyskał dotację na podstawie niniejszego konkursu nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

VII. Termin i warunki składania ofert

 1. Oferty na realizację zadania można składać w terminie: do 10 marca 2023 r. do godz. 15:30.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest sporządzenie i złożenie oferty elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl, a następnie podpisanie jej wydrukowanej wersji papierowej zawierającej jednakową sumę kontrolną i:
 1. złożenie jej osobiście do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego przy ul. Artura Grottgera 4 w Lublinie (20-029 Lublin) lub
 2. przesłanie pocztą lub przesyłką kurierską na ww. adres.
 1. Oferta w wersji papierowej powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ŚRODOWISKO – PLENERY EDUKACYJNE 2023”, opatrzonej pieczęcią lub nazwą podmiotu składającego.
 2. O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
  1. data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert,
  2. data i godzina wpływu do siedziby Urzędu Marszałkowskiego, a nie data i godzina stempla nadania pocztowego/ kurierskiego.

Oferty złożone wyłącznie w wersji papierowej albo za pośrednictwem wyłącznie platformy internetowej Witkac.pl zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

VIII. Wymagane dokumenty

 1. Do oferty przedkładanej na konkurs w wersji papierowej należy załączyć następujące dokumenty i kserokopie dokumentów, a do oferty składanej w Generatorze Witkac.pl ich wersje elektroniczne w plikach PDF:
  1. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru czy ewidencji,
  2. statut, umowę, inny dokument określający zasady funkcjonowania, strukturę organizacyjną, sposób reprezentacji podmiotu ubiegającego się o realizację zadania publicznego, a także dokumenty wskazujące imiona i nazwiska osób uprawnionych do działania w imieniu podmiotu składającego ofertę, cele statutowe i sposób ich realizacji,
  3. oświadczenie Oferenta potwierdzające jego kompetencje/doświadczenie w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, a w przypadku składania oferty wspólnej – oddzielne oświadczenia każdego ze Współoferentów oraz dokumenty potwierdzające podstawę prawną działania każdego z tych podmiotów i sposób reprezentacji;
  4. w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych;
  5. w przypadku, gdy osoba/osoby podpisujące ofertę i załączniki działa/ją na podstawie pełnomocnictwa – pełnomocnictwo, którego zakres obejmuje uprawnienie do podpisania oferty, a dodatkowo dokumenty potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania Oferenta w dacie udzielenia pełnomocnictwa oraz dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.);
  6. w przypadku, gdy Oferenci są w trakcie zmian statutowych związanych z reprezentacją Oferenta – dokument/uchwałę potwierdzającą wskazaną zmianę wraz z potwierdzeniem zarejestrowania przez właściwy sąd rejonowy wniosku o zmianę danych we właściwym rejestrze.
 2. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika winna zawierać:
 1. potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
 2. datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
 3. podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta.
 1. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji, w sposób umożliwiający weryfikację osób podpisujących.
 2. Oferta musi być podpisana przez Oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.
 3. W przypadku złożenia oferty zawierającej braki formalne (np. brak wymaganych załączników, brak podpisów, pieczątek, dat pod załącznikami itp.), dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia tych braków w terminie 2 dni roboczych od dnia mailowego wezwania, pod rygorem odrzucenia oferty.

IX. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.
 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie w celu opiniowania złożonych ofert.
 3. Oceny formalna i merytoryczna zostaną dokonane w terminie: do 6 kwietnia 2023 r.
 4. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego w formie uchwały.
 5. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
  1. Oferta została złożona zarówno w elektronicznym generatorze ofert Witkac.pl, jak również w wersji papierowej;
  2. Oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną (ma jednakową sumę kontrolną);
  3. Oferta została złożona w terminie określonym ogłoszonym konkursie;
  4. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do udziału w konkursie;
  5. Oferent w ramach niniejszego konkursu ofert złożył nie więcej niż jedną ofertę;
  6. Oferta została prawidłowo wypełniona zgodnie z zapisami ogłoszenia;
  7. Zadanie wpisuje się w cele konkursu;
  8. Termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu;
  9. W ofercie prawidłowo wypełniono zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego;
  10. Kosztorys zadania jest poprawny pod względem rachunkowym;
  11. Opis poszczególnych działań jest zgodny z harmonogramem i kosztorysem;
  12. W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza oferty zostały dokonano odpowiednie skreślenia i wypełnienia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji Oferenta;
  13. Oferta wraz z załącznikami w postaci kserokopii została opatrzona datą oraz podpisami osoby upoważnionej lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta/Oferentów. Jeżeli na dokumencie brakuje pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji (możliwość uzupełnienia);
  14. Do oferty dołączono wymagane w ogłoszeniu załączniki (możliwość uzupełnienia).

Jeżeli w którymkolwiek z kryteriów od 1-14 została udzielona odpowiedź „NIE”, oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

 1. Podmioty, których oferty będą zawierały braki formalne, w szczególności brak wymaganych załączników, podpisów, pieczątek i dat, będą miały możliwość ich uzupełnienia w terminie 2 dni roboczych od dnia mailowego wezwania do uzupełnienia braków, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów jest błędem formalnym, który powoduje odrzucenie oferty na etapie oceny formalnej z zastrzeżeniem rozdz. VIII ust. 5.
 3. Komisja dokona oceny merytorycznej zadań zgłoszonych do konkursu i zarekomenduje Zarządowi Województwa wykaz zadań do udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
 4. Przy ocenie merytorycznej uwzględnia się następujące elementy, którym przypisuje się odpowiednio określoną liczbę punktów:

KRYTERIA MERYTORYCZNE – maksymalnie 50 punktów, w tym:

 1. Liczba bezpośrednich uczestników zadania (punkty przyznawane będą proporcjonalnie do liczby uczestników) – maks. 20 pkt
 2. Rzetelność i przejrzystość przedstawionego opisu i harmonogramu działań, czyli czytelność i szczegółowość informacji, z których wynika np. liczba uczestników grup i ogólna liczba uczestników projektu, program warsztatów, chronologiczność działań itp. – maks. 15 pkt
 3. Rzetelność opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego, w tym odniesienie do zapisów rozdz. II ust. 4 ogłoszenia, szczegółowość i logiczność opisu – maks. 10 pkt
 4. Działania promujące projekt, w tym województwo lubelskie z uwzględnieniem zapisów rozdz. XI ust. 10 ogłoszenia konkursu (punkty przyznawane będą proporcjonalnie do liczby oraz różnorodności form i zasięgu działań) – maks. 5 pkt

KRYTERIA FINANSOWE – maksymalnie 25 punktów, w tym:

 1. Rzetelność i przejrzystość przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, czyli czytelność i logiczność wszystkich pozycji kosztorysu, z wyodrębnieniem w zestawieniu ewentualnego wkładu własnego oferenta – maks. 10 pkt
 2. Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, ze szczególnym uwzględnieniem łącznej sumy kosztów kwalifikowalnych w przeliczeniu na osobodzień (punkty przyznawane będą proporcjonalnie do wykazanej oszczędności kosztów) – maks. 10 pkt
 3. Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł (punkty przyznawane będą: tylko w przypadku wykazania wkładu; proporcjonalnie do procentowej wartości wkładu) – maks. 5 pkt

KRYTERIA ORGANIZACYJNE – maksymalnie 25 punktów, w tym:

 1. Zasoby kadrowe przewidywane do zaangażowania przy realizacji zadania, z uwzględnieniem zapisów rozdz. V ust. 3, w tym szczegółowe informacje nt. liczebności planowanej kadry projektu, charakter ich pracy przy realizacji działania – wolontariat, odpłatność; rodzaj wykonywanej pracy (punkty przyznawane będą proporcjonalnie do liczebności i wyspecjalizowania kadry, stopnia zaangażowania wolontariuszy w projekt, szczegółowości przedstawionego opisu ich pracy) – maks. 15 pkt
 2. Zasoby rzeczowe do wykorzystania przy realizacji zadania (np. sprzęt, materiały) (punkty przyznawane będą: tylko w przypadku wykazania wkładu; proporcjonalnie do procentowej wartości wkładu) – maks. 5 pkt
 3. Dotychczasowe doświadczenia Oferenta w realizacji zadań podobnego rodzaju oraz możliwość realizacji zadania przez Oferenta (punkty przyznawane będą proporcjonalnie do doświadczenia i opisanych możliwości realizacji zadania) – maks. 5 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ocenie merytorycznej – 100.

 1. Do dofinansowania z budżetu województwa rekomendowane będą zadania, które w ocenie merytorycznej uzyskają nie mniej niż 60 punktów.
 2. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.
 3. Informacja o wyborze ofert będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Środowisko/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

X. Dane za lata 2022 i 2023

Na realizację zadań publicznych z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zarząd Województwa Lubelskiego przeznaczył:

 • 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) w roku 2022;
 • 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na rok 2023.  

 

XI. Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Zarząd Województwa Lubelskiego przyzna dotację na realizację zadania niższą niż wnioskowana w ofercie, Oferent może odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Zarząd Województwa Lubelskiego w Lublinie lub może zawrzeć umowę na zmniejszony zakres rzeczowy i finansowy dofinansowanego zadania z zastrzeżeniem ust. 2 pkt a).
 2. Przed przystąpieniem do zawarcia umowy Oferent winien przedstawić:
  1. zaktualizowaną ofertę realizacji zadania publicznego – w przypadku otrzymania dotacji niższej niż wnioskowana,
  2. oświadczenie o zgodności odpisu/wypisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy lub innym aktem regulującym status prawny podmiotu.
 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, należy złożyć niezależnie od dokumentów przedłożonych jako załączniki do oferty. Dokumenty te stanowią jedynie ich uzupełnienie.
 4. Zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego powinna być złożona w terminie umożliwiającym przygotowanie i zawarcie umowy.
 5. Oferta powinna uwzględnić warunki realizacji określonych działań związanych z bieżącą sytuacją epidemiologiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego, czy stanu epidemii w Polsce.
 6. Podpisywanie umów będzie w całości uzależnione od spełnienia wymagań związanych z sytuacją epidemiczną w kraju, które ustanowiono przepisami w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu zagrożenia epidemicznego czy stanu epidemii w Polsce.
 7. Województwo Lubelskie zastrzega, że sposób i termin wypłaty dotacji w zawartej umowie mogą być zależne od sytuacji epidemicznej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 i wynikającymi z tego konsekwencjami dla realizacji zadań publicznych.
 8. W przypadku wystąpienia stanu epidemii (bądź wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego) wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wydanego przez organy administracji rządowej, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania.
 9. Zarząd Województwa może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie zawarcia umowy w przypadku, gdy zaktualizowana oferta realizacji zadania publicznego rażąco odbiega od oferty.
 10. Oferent, który otrzyma dofinansowanie z budżetu województwa oraz podpisze umowę, zobowiązany jest do zamieszczania we wszystkich materiałach związanych z realizacją zadania (plakatach, ulotkach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach itp.), a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wykazach sponsorów, na banerach i własnych stronach internetowych herbu Województwa Lubelskiego oraz informacji o tym, że zadanie jest dofinansowane przez Województwo Lubelskie (szczegółowe wymogi promocji będą określone w umowie z Oferentem).
 11. Informacja o ogłoszeniu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.lubelskie.pl /zakładka: Środowisko/, https://umwl.bip.lubelskie.pl, a także w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama