Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Grudziądzkie Centrum...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" – obsługa funduszu mikrograntów
Nabór od 10.01.2023 do 31.01.2023 23:59
Wydział Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 72 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 72 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Miasto Grudziądz, Wydział Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu rewitalizacji w ramach projektu „Grudziądzkie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57" – obsługa funduszu mikrograntów.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

W ramach niniejszego konkursu zostanie wyłoniony operator projektu (zleceniobiorca), który zleci realizację zadania realizatorom projektów i przyzna dotacje na wybrane do realizacji projekty w ramach funduszu mikrograntów. 

Zadanie należy zrealizować w terminie od 1 marca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Operator projektu jest zobowiązany do: 

1) opracowania regulaminu konkursu na wybór realizatorów projektów, zawierającego:

  1. zasady i tryb przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, w tym warunki i kryteria ich wyboru w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję,
  2. zasady, sposób monitorowania i oceny realizowanych projektów,
  3. wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji projektu;

2) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej, informacji o naborze na realizatorów projektów;

3) przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów na zasadach i w trybie określonym w ofercie;

4) w trakcie naboru ofert zapewnienia wsparcia dla organizacji pozarządowych zainteresowa-nych ubieganiem się o realizację projektów w formie:

  1. prowadzenia punktu informacyjno-doradczego,
  2. przeprowadzenia spotkań informacyjnych,
  3. fakultatywnie – przeprowadzenia szkoleń i/lub warsztatów w zakresie przygotowania ofert dotyczących wykonywania zadań publicznych;

5) zapewnienia udziału przedstawicieli zleceniodawcy w pracach komisji oceniającej oferty;

6) podania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej, informacji o wyborze realizatorów projektów;

7) podpisania z realizatorami projektów umów na realizację projektów;

8) przekazania realizatorom projektów środków finansowych z funduszu mikrograntóww terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia zawarcia z nimi umów;

9) w trakcie realizacji projektów zapewnienia wsparcia realizatorom projektów wyłonionym w konkursie w formie:

  1. prowadzenia punktu informacyjno-doradczego,
  2. fakultatywnie – przeprowadzenia szkoleń i/lub warsztatów w zakresie zarządzania projektami i/lub ich rozliczania;

10) monitorowania i oceny realizacji projektów zleconych do realizacji realizatorom projektów na zasadach określonych w ofercie, w tym w formie wizyt monitorujących;

11) rozliczenia sprawozdań z realizacji projektów złożonych przez realizatorów projektów i ich oceny pod względem celowości i prawidłowości poniesienia wydatków;

12) niepobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania oraz realizatorów projektów.

​Operator projektu przeznaczy na realizację projektów środki z dotacji (fundusz mikrograntów) w wysokości 60.000,00 zł, z zastrzeżeniem, że:

  1. minimalna kwota mikrograntu wynosi 2.000,00 zł;
  2. maksymalna kwota mikrograntu wynosi 5.000,00 zł.

Operator projektu może przeznaczyć na obsługę funduszu mikrograntów środki z dotacji do kwoty 12.000,00 zł, nie więcej jednak niż 20 % środków wydatkowanych na fundusz mikrograntów.  

Operator projektu nie może samodzielnie realizować projektów w ramach funduszu mikrograntów.

Warunki realizacji projektów:

1) o realizację projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w sferze zgodnej z realizowanym projektem;

2) projekty mają realizować cel określony w § 1 ust. 3 zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert i zakładać aktywny udział mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją, który został określony w Załączniku do Uchwały Nr XLIII/142/17 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2017-2023” (zmienionej uchwałami Nr LV/72/18 z dnia 19 września 2018 r. i Nr XXXVIII/325/20 z dnia 16 grudnia 2020 r.);

3) projekty mogą być realizowane w szczególności w formie działań społecznych,  animacyjnych i integracyjnych, działań edukacyjnych (np. konferencji, kursów, szkoleń, warsztatów), kulturalnych (np. koncertów, wystaw, wernisaży), spotkań tematycznych itp.;

4) projekty należy zrealizować w terminie od 1 maja 2023 r. do 30 listopada 2023 r.  

Realizacja projektów oraz działań, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 9 zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert, powinna odbywać się na obszarze objętym rewitalizacją, w szczególności w obiekcie Centrum Aktywizacji Społecznej Spichlerz 57, położonym w Grudziądzu przy ul. Spichrzowej 57, który w tym celu zostanie udostępniony wraz z wyposażeniem zleceniobiorcy nieodpłatnie.

Zleceniobiorca zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobów ich monitorowania;

2) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego, jeżeli planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

3) w części VI – szczegółowy opis zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej - w zakresie zależnym od oferenta.

Przed wypełnieniem oferty proszę szczegółowo zapoznać się z ogłoszeniem konkursowym (w tym zwrócić uwagę na wymagalność załączników).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama