Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa

Reklama
Nabór od 26.01.2023 do 31.01.2023 00:00
Urząd Miasta w Dzierżoniowie
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Realizacja zadania powinna polegać na orgtanizacji wypoczyunku zimowego dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa z elementami profilaktyki uzależnień.

W planowanym do realizacji zadaniu należy uwzględnić realizację własnych programów profilaktycznych mogących konstruktywnie wpłynąć na postawy młodych ludzi wobec używek, w szczególności świetlicowej lub rekreacyjnych.

Realizacja w/w wypoczynku zimowego powinna być planowana zgodnie z zaplanowanymi zadaniami w Programie Profilaktyki  na 2023 r. danej organizacji pozarządowej. Program Profilaktyki na 2023r. należy dołączyć do składanej oferty.

Podczas realizacji zadania mają zastosowanie zapisy Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 poz. 31) w szczególności art. 21 o treści: „przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym”.

Źródło: Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama