Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Organizacja konkursów i wydarzeń naukowych

Reklama
Nabór od 10.01.2023 do 30.01.2023 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Edukacji
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 75 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji konkursów i wydarzeń naukowych mających na celu wsparcie młodzieży szkolnej w realizacji autorskich projektów badawczych i wynalazków w 2023 roku.

1. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz młodzieży szkolnej, tj. klasy 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe, które rozwiną ich innowacyjność i kreatywność oraz zachęcą do realizacji autorskich projektów badawczych i wynalazków.

2. Odbiorcami zadania są młodzież – uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z województwa dolnośląskiego oraz nauczyciele ze szkół z województwa dolnośląskiego.

3. W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:
1. organizacji konkursów naukowych dla młodzieży
2. organizacji festiwali naukowych, w ramach których młodzież będzie prezentowała autorskie projekty badawcze i wynalazki
3. organizacji szkoleń kierowanych do nauczycieli, których celem jest zwiększenie kompetencji z zakresu pracy nad projektami badawczymi z młodzieżą
4. organizacji szkoleń kierowanych do uczniów, których celem jest inspirowanie i zwiększenie wiedzy z zakresu przygotowania i realizacji własnych projektów badawczych i wynalazków
5. umożliwieniu młodzieży realizującej projekty badawcze kontaktu ze zdolną młodzieżą z innych regionów oraz z ekspertami ze świata nauki i biznesu
6. promocji młodych talentów naukowych z Dolnego Śląska

4. Zadania zlecone w ramach konkursu (wymienione w pkt.3) muszą być spełnione łącznie.

Miejsce i termin złożenia dokumentów

Złożenie oferty w jednym z czterech podanych sposobów:
a) I sposób – tylko wersja papierowa
Złożenie oferty na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
b) II sposób – przez generator wraz z wersją papierową
Złożenie oferty papierowej wygenerowanej z aplikacji Generator eNGO wraz z wymaganymi załącznikami.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty w wersji papierowej do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
c) III sposób – poprzez generator oraz wysłanie w sposób elektroniczny wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
d) IV sposób – oferta w wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em
Przesłanie oferty wypełnionej na obowiązującym wzorze wraz z wymaganymi załącznikami przy pomocy platformy ePUAP.
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Złożenie oferty:

  • sposób I i sposób II
    podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy umożliwiające jednoznaczną weryfikację osoby podpisującej/osób podpisujących oraz pieczęć organizacji, jeśli oferent taką posiada,
  • sposób III i sposób IV
    podpisanej podpisem elektronicznym – podpis zaufany, kwalifikowany lub osobisty (e-dowóed), przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta zgodnie KRS-em lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji.

1) Oferty należy składać od 10 stycznia do 30 stycznia 2023 r. włącznie.

2) Wersję papierową i papierową wygenerowaną z Generatora eNGO należy złożyć na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Edukacji
Dział Rozwoju Szkolnictwa
Kancelaria Ogólna
ul. Walońska 3-5
50–413 Wrocław

3) W wersji elektronicznej przesłanej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę „Oferta na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji konkursów i wydarzeń naukowych mających na celu wsparcie młodzieży szkolnej w realizacji autorskich projektów badawczych i wynalazków w 2023 roku.” oraz nazwę wydziału: Wydział Edukacji, Dział Rozwoju Szkolnictwa.

4) O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji papierowej (sposób I i II) decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (a nie data stempla pocztowego).

5) O zachowaniu terminu złożenia oferty w wersji elektronicznej (sposób III i IV) decyduje data wpływu oferty przesłanej na platformie ePUAP do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Nie będą przyjmowane oferty przesłane inną niż wyżej wymieniona droga.

Reklama