Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Reklama
Nabór od 12.01.2023 do 02.02.2023 14:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Łączny budżet 1,281 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 1,281 mln PLN
Dzieci
Urząd Miasta Gdyni, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5926 /23/VIII/R

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.01..2023 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 5992 /23/VIII/R

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.01..2023 r.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu  pieczy zastępczej oraz zaprasza do składania ofert.

I. Ogłaszający konkurs

Prezydent Miasta Gdyni

81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54

telefon (centrala) (58) 626 26 26; fax: (58) 620 97 98

e-mail: umgdynia@gdynia.pl;  www.gdynia.pl

II. Obsługa merytoryczna konkursu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

81-265 Gdynia, ul. Grabowo 2

telefon/fax (58) 78 20 120; (58) 62 59 330; (58) 62 59 393

e-mail: sekretariat@mopsgdynia.pl; www.mopsgdynia.pl

III. Podstawa prawna konkursu

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w:

 1. Ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526).
 2. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).
 3. Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.).
 4. Ustawie z  dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).
 5. Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 6. Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).
 7. Uchwale Rady Miasta Gdyni Nr XLVII/1452/22 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi.

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania

 1. Rodzaj zadania publicznego: Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego.
 2. Dotacja zostanie przekazana do wysokości zabezpieczonych środków w formie powierzenia wykonania zadania publicznego, tj. w wysokości 100% niezbędnych całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania i faktycznie poniesionych przez Zleceniobiorcę, któremu przyznano dotację.
 3. Zadanie powiatu na podstawie art. 93 ust. 2 w zw. z art. 190 ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.).
 4. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 15 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Ogłaszajacy konkurs przewiduje mozliwość kontynuacji realizacji zadania w roku 2024 i kolejnych latach, po zabezpieczeniu środków finansowych na ten cel w budżecie Miasta Gdyni.

V. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 1. Gmina Gdynia zapewni łączną kwotę środków w wysokości do 1 280 811,00 PLN przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r.
 2. Katalog kwalifikowalnych wydatków w związku z realizacją zadania publicznego m.in. uwzględnia następujące kategorie kosztów:

 

 1. ) koszt zatrudnienia kadry,
 2. ) zabezpieczenie potrzeb bytowych,
 3. ) koszt usług w zakresie zdrowia psychofizycznego,
 4. ) koszt usług edukacyjno-rekreacyjnych,
 5. ) superwizja kadry,
 6. ) koszty administracyjne.

 

 1. Każdorazowa zmiana wysokości zabezpieczonych środków na realizację zadania publicznego potwierdzana będzie aneksem do umowy.
 2. Wskazana kwota może ulec zmianie i jest uzależniona od wysokości środków przekazanych w ramach funduszy z UNICEFU. W przypadku braku finansowania przez środki zewnętrzne zobowiązanie zostanie przejęte do finansowania przez Gminę Miasta Gdyni.
 3. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej. Nieuzyskanie takiego zezwolenia będzie przyczyną odstąpienia od umowy przez organizatora konkursu. Uprawnienie do odstąpienia od umowy może zostać wykonane w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.
 4. Dotacja przekazywana będzie na wydzielony rachunek bankowy należący do Zleceniobiorcy w transzach, w liczbie i wysokości wynikających z zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego konkursu umowy.

VI. Warunki realizacji zadania

 1. W ramach realizacji niniejszego zadania finansowane będą wydatki Zleceniobiorcy związane z utworzeniem i prowadzeniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
 2. Realizacja zadania prowadzona będzie zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale 3 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 292 poz. 1720).
 3. Realizacja zadania będzie obejmowała:

 

 1. ) utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci a następnie prowadzenie tej placówki;
 2. ) zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
 3. ) realizowanie przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
 4. ) umożliwienie kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 5. ) podejmowanie  działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
 6. ) zapewnienie dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 7. ) objęcie dziecka działaniami terapeutycznymi;
 8. ) zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 9. ) współpracę w zakresie opieki i wychowania dzieci, w szczególności z:

 

 1. ) powiatowymi centrami pomocy rodzinie i ośrodkami pomocy społecznej właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu rodziców dzieci,
 2. ) ośrodkami adopcyjnymi prowadzącymi proces adopcji,
 3. ) szkołami, do których uczęszczają  i szkołami, do których uczęszczały dzieci przed umieszczeniem ich w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 4. ) sądami rodzinnymi,
 5. ) kuratorami sądowymi,
 6. ) organizacjami zajmującymi się statutowo pomocą rodzinom, działającymi w środowisku rodziców dzieci,
 7. ) parafiami Kościoła Katolickiego i jednostkami organizacyjnymi innych kościołów i związków wyznaniowych, właściwymi ze względu na miejsce zamieszkania oraz deklarowaną przynależność wyznaniową rodziców i siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

 1. ) asymilację i integrację dzieci pochodzenia ukraińskiego, umieszczonych w placówce za zgodą wojewody pomorskiego, na podstawie przepisów art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) asymilację i integrację dzieci pochodzenia ukraińskiego, umieszczonych w placówce za zgodą wojewody pomorskiego, na podstawie przepisów art. 27 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) .

 

 1. Wymagania kadrowe:

 

 1. ) dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 447 z późn. zm.);
 2. ) osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone w art. 98 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 447 z późn. zm.);
 3. ) co najmniej dwie osoby z kadry pedagogicznej powinny posługiwać się biegle językiem ukraińskim.

 

 1. Ogłaszający konkurs ma prawo w każdym momencie realizacji zadania do kontroli wykonywania zadania. Kontrola odbywa się w miejscu realizacji zadania i ma na celu weryfikację rzeczywistych warunków i sposobu jego wykonywania, w szczególności:

 

 1. ) prawidłowość prowadzonej dokumentacji,
 2. ) weryfikację spełnienia wymogów dotyczących kadry placówki;
 3. ) weryfikację organizacji działania placówki.

 

 1. Realizacja zadania będzie prowadzona przez Oferenta na bazie obiektu na terenie miasta Gdyni, będącego własnością Oferenta przystępującego do konkursu lub na bazie innego obiektu udostępnionego Oferentowi na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy przynajmniej na czas zawarcia umowy na realizację ww. zadania.
 2. Zapis usunięty.
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Zleceniobiorcą.
 4. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność wobec ogłaszającego konkurs i osób trzecich za usługę wykonaną przez podwykonawców (jeśli dotyczy).
 5. W przypadku, gdy w obiekcie będącym własnością Oferenta bądź udostępnionym Oferentowi na podstawie odrębnej umowy użyczenia, najmu/dzierżawy realizowane jest więcej niż jedno zadanie publiczne lub prowadzona jest inna działalność komercyjna bądź społeczna, Oferent zobowiązany będzie do opracowania i stosowania wskaźnika podziału kosztów eksploatacyjnych, kosztów wynagrodzeń osób bezpośrednio związanych z realizacją zadania, koszów wynagrodzeń pracowników administracyjnych i kosztów administracyjnych całego obiektu proporcjonalnie do ich części wykorzystywanych przy realizacji zadania publicznego.
 6. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), ustawy  z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).
 7. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany będzie w oparciu o zapisy art. 4 i art. 5 ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.) do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w Rozdz. VI niniejszego ogłoszenia.
 8. Oferent wykonujący czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych na rzecz Zleceniodawcy zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

VII. Zasady i warunki przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty  określone w art. 190 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w zakresie pieczy zastępczej. Ww. podmioty, na potrzeby niniejszego konkursu, z momentem złożenia oferty stają się Oferentami.
 2. Oferenci nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 3. Oferent przystępujący do otwartego konkursu ofert może złożyć jedną ofertę.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 6. Oferta realizacji zadania publicznego powinna zawierać w szczególności:

 

 1. ) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
 2. ) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
 3. ) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
 4. ) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,
 5. ) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego,
 6. ) oświadczenia dotyczące:

 

 1. ) braku zobowiązań wobec miasta Gdynia,
 2. ) kwalifikowalności podatku VAT,
 3. ) dysponowania lokalem na potrzeby realizacji zadania publicznego,

 

 1. ) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 

 1. W Ofercie realizacji zadania publicznego w rozdziale V. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” na 2023 rok należy uwzględnić:

V. A I Koszty realizacji działań – należy wpisać wszystkie planowane koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania.

 

V. A II Koszty administracyjne -  należy wpisać koszty obsługi zadania, które są związane
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym
z obsługą finansową i prawną projektu. 

 

V. B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

 

 1. Kalkulacja powinna być czytelna, przejrzysta i zrozumiała. W kalkulacji należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń, media. Poszczególne pozycje kosztorysu dotyczące kosztów wynagrodzeń (ujęte w kategorii V.A  I, II) powinny  zawierać informację o rodzaju umowy, jaka zostanie zawarta (np. umowa o pracę, umowa o dzieło, zlecenie, wymiar etatu itp.).
 2. Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów, zgodnie z zapisami wynikającymi ze stosownych dokumentów określających osobowość prawną.
 3. W przypadku planowania zlecenia części zadania innemu podmiotowi, Oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informacja taka powinna znaleźć się w harmonogramie część III pkt 4 oferty w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”. Uzasadnienie przyczyny zlecania innemu podmiotowi, organizacja powinna opisać w części III pkt 5 oferty „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego”. Ocena zasadności podzlecania części zadania innemu podmiotowi będzie należała do Komisji Oceniającej.
 4. Warunkiem ubiegania się o finansowanie realizacji zadania publicznego jest złożenie formularza ofertowego, zgodnego ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z  wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl. wraz z następującymi załącznikami:

 

 1. ) ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia,
 2. ) pełnomocnictwo(-a) do działania w imieniu Oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż umocowane w KRS do reprezentacji),
 3. ) w przypadku gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym –  potwierdzona za  zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną Oferenta. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 4. ) zapis usunięty.

               

 1. Oferent zobowiązany jest do złożenia w część VI oferty „Inne informacje” następujących oświadczeń, tj.:

 

 1. ) oświadczenie Oferenta czy ma zobowiązania względem Miasta Gdynia, jeżeli tak, to jakie i czy na dzień złożenia oferty Oferent rozliczył w okresie 3 lat kalendarzowych, poprzedzających dzień złożenia oferty, środki otrzymane z budżetu miasta Gdyni,
 2. ) oświadczenie Oferenta o zarejestrowaniu lub niezarejestrowaniu podmiotu jako podatnika  VAT,
 3. ) oświadczenie o dysponowaniu lokalem  (tytuł prawny) ze wskazaniem adresu na potrzeby realizacji zadania publicznego.

 

 1. Oświadczenia i informacje , o których mowa w ust. 12  niniejszego ogłoszenia podlegają ocenie formalnej i bez ich przedstawienia oferta nie przejdzie do etapu oceny merytorycznej.
 2. Zapis usunięty.
 1. Zapis usunięty.
 2. Wszystkie kopie dokumentów muszą zawierać klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z datą i czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić:

 

 1. ) Osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym,
 2. ) Inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu,
 3. ) Notariusz, adwokat, radca prawny.

 

 1. Za poprawność złożonej oferty odpowiada Oferent.
 2. W otwartym konkursie ofert zostanie wybrana tylko jedna oferta.
 3. Otwarty konkurs ofert zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie czy określona w części V niniejszego Ogłoszenia. W takim przypadku Oferent, którego oferta została wybrana, akceptując stosowne zmniejszenie dotacji, zobowiązany jest do przedstawienia aktualizacji opisu poszczególnych działań, harmonogramu, kalkulacji przewidywanych kosztów dostosowanych do kwoty przyznanego finasowania. Ww. dokumenty stanowić będą podstawę do zawarcia umowy.
 5. Oferta wybrana do finansowania stanowić będzie, wraz z ewentualną korektą, integralną część umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

VIII. Zasady finansowania zadania

 1. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością w zakresie opisanym w ofercie, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem, zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z zasadami wynikającymi z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm. ), w sposób umożliwiający identyfikację operacji księgowych.
 3. Za koszty kwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. ) poniesione w danym roku realizacji zadania publicznego, w okresie obowiązywania umowy,
 2. ) niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania (zgodnie z opisem działań w ofercie), w części dotyczącej realizacji zadania,
 3. ) odzwierciedlone w kosztorysie realizacji zadania publicznego,
 4. ) spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
 5. ) realizowane ze wskazanego przez Zleceniobiorcę rachunku bankowego,
 6. ) racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,
 7. ) faktycznie poniesione i udokumentowane, poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz   prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej.

 

 1. Za koszty niekwalifikowane przy realizacji zadania publicznego uznaje się koszty:

 

 1. ) niezwiązane z zadaniem publicznym,
 2. ) pokryte przez inne podmioty finansujące to samo zadanie publiczne, w części objętej takim finansowaniem (zakaz tzw. podwójnego finansowania),
 3. ) inwestycji,
 4. ) prowadzenia działalności gospodarczej,
 5. ) działalności partii politycznych,
 6. ) działalności związków zawodowych, organizacji pracodawców i samorządów zawodowych,
 7. ) zobowiązań powstałych przed lub po okresie realizacji zadania publicznego.
 8. ) podatek VAT (za wyjątkiem sytuacji, gdy podmiot nie jest w stanie odzyskać podatku VAT).

 

 1. Pod pojęciem kosztu należy rozumieć wydatek faktycznie poniesiony w okresie obowiązywania umowy, tj. rozchód środków pieniężnych z kasy lub wskazanego rachunku bankowego, powodujący faktyczny przepływ środków pieniężnych od Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Zasadą jest, że dla uznania kosztu musi zaistnieć jednocześnie zobowiązanie i wydatek w danym roku realizacji zadania.
 2. Dowodem poniesienia kosztu jest opłacona faktura VAT lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty. Dowodem zapłaty jest odpowiedni dokument sporządzony przez właściwy Bank, w tym również w formie, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2324 z późn. zm.), dokumentujący obciążenia rachunku bankowego Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Dowodem zapłaty w przypadku płatności gotówkowej jest dokument księgowy z adnotacją np. „zapłacono gotówką” lub inny równoważny dokument potwierdzający rozchód z kasy Zleceniobiorcy realizującego zadanie publiczne. Za datę poniesienia kosztu przyjmuje się dla wydatków dokonanych przelewem lub kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku, natomiast dla wydatków dokonanych gotówką – datę faktycznie dokonanej płatności.
 3. Zastrzega się konieczność uruchamiania środków finansowych ze wskazanego przez Zleceniobiorcę  rachunku bankowego tylko w celu bieżącej regulacji zobowiązań związanych z realizacją zadania publicznego. W wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się uznanie za równoważne powyższemu zapisowi przelewy dotyczące refundacji wydatków pomiędzy kontami Zleceniobiorcy a dotyczących rozliczenia części wydatków finansowych z dotacji w ogóle (całości) zobowiązań Zleceniobiorcy. Na okoliczność refundacji Zleceniobiorca sporządza zestawienie wydatków objętych refundacją zawierające co najmniej:

 

 1. ) numer dokumentu księgowego,
 2. ) datę wystawienia dokumentu księgowego,
 3. ) wystawcę dokumentu,
 4. ) nazwę kosztu,
 5. ) kwotę do refundacji dotyczącej realizacji zadania,
 6. ) datę pierwotną uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta.

Refundacje winny być dokonywane niezwłocznie po dokonaniu spłaty zobowiązań Zleceniobiorcy, jednakże nie później niż na dzień kończący dany okres sprawozdawczy, w którym nastąpiła spłata zobowiązania.

 1. Dowody księgowe powinny zawierać opis merytoryczny. W opisie powinny znaleźć się co najmniej następujące elementy:

 

 1. ) nr faktury (rachunku),
 2. ) data wystawienia,
 3. ) wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta z dotacji, oraz rodzaj towaru lub zakupionej usługi,
 4. ) każda faktura (rachunek) powinna być opatrzona pieczęcią organizacji pozarządowej lub podmiotu, o  którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.),
 5. ) zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający informację: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

 

 1. Dopuszcza się, z wyłączeniem wynagrodzeń, dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji. Przesunięcia te uznaje się, gdy nie nastąpiło zwiększenie przewidywanych wydatków o więcej niż 15 % lub nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

IX. Termin składania ofert

 1. Oferty realizacji zadania należy składać według wzoru określonego w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz  z załącznikami za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, w terminie do dnia 02.02.2023 r. do godz. 14.00.
 2. Instrukcja założenia konta w systemie witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl oraz na stronie internetowej www.mopsgdynia.pl - zakładka „Konkursy ofert”.
 3. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy z systemu  wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu MOPS, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia, w godzinach od 7.30 do 15.30 do dnia 03.02.2023 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na ww. adres.  
 4. W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w ust. 3, decyduje data wpływu do sekretariatu MOPS w Gdyni.
 5. Dla osób, które posiadają kwalifikowany podpis elektroniczny, profil zaufany lub e-dowód, dopuszcza się złożenie druku "Potwierdzenia złożenia oferty"  (w formacie .pdf zamiast jej papierowej wersji) za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem https://epuap.gov.pl/ na adres skrytki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni: /Mopsgdynia/SkrytkaESP z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego i wpisaniem w temacie: „Otwarty Konkurs Ofert: Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej.” (decyduje data wpływu na skrytkę ePUAP). Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane elektronicznie (tj. podpis kwalifikowany, profil zaufany lub e-dowód) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta. UWAGA! Skan podpisu nie jest podpisem elektronicznym.
 6. Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Oferent przed zawarciem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

 

 1. ) informacji o składzie osób reprezentujących Oferenta: imiona i nazwiska osób, numery PESEL,
 2. ) zapis usunięty,
 3. ) informacji o wskazanym rachunku bankowym do obsługi dotacji.

 

 1. W terminie 7 dni od upływu terminu składania ofert, lista Oferentów, rodzaj zadania oraz wielkość wnioskowanej dotacji zostanie opublikowana:

 

 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdynia i MOPS w Gdyni,
 2. ) na tablicy ogłoszeń w GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. ) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. ) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Konkursy ofert”.

X. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru oferty

 1. Decyzję o wynikach otwartego konkursu ofert oraz o wyborze oferty podejmuje Prezydent Miasta Gdyni w formie zarządzenia, po uprzednim zapoznaniu się z opinią Komisji Oceniającej. 
 2. Procedura rozpatrywania ofert będzie obejmować ocenę formalną i ocenę merytoryczną.
 3. Ocena formalna będzie obejmowała sprawdzenie:

 

 1. ) zachowania terminu złożenia oferty,
 2. ) zachowania wymogów określonych w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057),
 3. ) zachowania warunków i wymogów niniejszego Ogłoszenia,
 4. ) złożenia w części VI oferty wymaganych oświadczeń,
 5. ) załączenia wszystkich wymaganych dokumentów,
 6. ) czy oferta została złożona przez podmiot do tego uprawniony,
 7. ) czy oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

 1. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie podlegają opiniowaniu przez Komisję Oceniającą.
 2. Komisja Oceniająca będzie analizować merytoryczną zawartość złożonych ofert posługując się kartą oceny oferty realizacji zadania publicznego. Komisja Oceniająca dokona oceny poszczególnych ofert oraz przyzna im odpowiednią liczbę punktów za każde kryterium. Kryteria dzielą się na kryteria oceny ustawowej oraz kryteria oceny dodatkowej:

 

 1. ) Kryteria oceny ustawowej (łącznie można zdobyć do 60 punktów).

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez Oferenta.

Tak/Nie

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

do 5

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

do 15

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.

do 10

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

do 30

 

 1. ) Kryteria oceny dodatkowej (łącznie można zdobyć do 40 punktów).

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie Oferenta w prowadzeniu zadań o podobnym charakterze.

do 20

Kompleksowość rozwiązań i działań proponowanych do realizacji zadania.

do 10

Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb dzieci umieszczonych w placówce.

do 10

 

 1. Zlecający zadanie dokona wyboru oferty w siedzibie MOPS w Gdyni ul. Grabowo 2, w terminie do 13 dni od upływu terminu składania ofert, określonego w ogłoszeniu konkursowym.
 2. Lista rankingowa, a także wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację, rodzaj zleconego zadania i kwoty przyznanej na realizację zadania są publikowane:

 

 1. ) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta,
 2. ) na tablicy ogłoszeń GCOP i MOPS w Gdyni,
 3. ) na stronie miejskiego portalu internetowego: www.gdynia.pl,
 4. ) na stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. 

 

 1. Prezydent Miasta Gdyni zastrzega sobie prawo do:

 

 1. ) odwołania konkursu bez podania przyczyny,
 2. ) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego, w tym przesunięcia terminu składania ofert,
 3. ) zmiany terminu podjęcia decyzji, co do rozstrzygnięcia konkursu,
 4. ) odmowy podpisania umowy i przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie gdy Oferent:
 • utraci osobowość prawną,
 • zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną i finansową Oferenta,
 • w wyniku kontroli dokumentacji finansowej i merytorycznej Oferenta okaże się, że wcześniej przyznana dotacja została wydana lub rozliczona nieprawidłowo.

 

 1. Od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Aleja Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk. Skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia opublikowania przez Prezydenta Miasta Gdyni informacji o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.
 2. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.
 3. Szczegółowe terminy oraz warunki finansowania i rozliczania zadania będzie regulować umowa zawarta pomiędzy Prezydentem Miasta Gdyni a Oferentem wybranym w wyniku otwartego konkursu ofert.

XI. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku bieżącym  i w roku poprzednim zadaniach tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

 

Nazwa zadania / Termin realizacji zadania

Rozdział

Paragraf

Kwota rozliczonej dotacji w 2021 r. (w zł)

Kwota przekazanej dotacji w 2022 r. (w zł)

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla
14 dzieci.”

Termin: od 01.05.2016 r. do 30.04.2021 r.

85510

2360

307 198,00

0,00

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla
14 dzieci.”

Termin: od 01.05.2021 r. do 30.04.2026 r.

85510

2360

636 837,60

1 006 476,84

Załączniki:

 1. Ankieta Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach  Pozarządowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama