Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci...

Reklama
Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym
Nabór od 12.01.2023 do 03.02.2023 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 4,5 mln PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 70/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2025 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Celem głównym realizacji zadań w otwartym konkursie ofert jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim. Zadania konkursowe opracowane zostały na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025, nawiązując również do Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030.

Informacje specyfikujące zadanie 14 pod nazwą „Wspieranie świetlic socjoterapeutycznych, środowiskowych i klubów młodzieżowych, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów socjoterapii dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”:

 1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawisk: używania substancji psychoaktywnych, przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym;
 2. należy zrealizować – zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz. 1630), działania na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonych problemem uzależnień lub dotkniętych problemem uzależnień w placówkach specjalistycznych na terenie województwa mazowieckiego, polegające na korygowaniu zaburzonych zachowań i stymulowaniu wszechstronnego rozwoju, jak również na stworzeniu ich rodzicom możliwości zwiększenia swoich umiejętności wychowawczych;
 3. w każdym roku realizacji zadania należy przeprowadzić dla każdego uczestnika minimum 50 godzin zajęć socjoterapeutycznych;
 4. w każdym roku realizacji zadania dopuszcza się zorganizowanie dla uczestników wyjazdów jednodniowych oraz jednego wyjazdu nie dłuższego, niż 3 dni.

Ponadto, w składanej ofercie:

 1. należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników, w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału w zadaniu;
 2. należy podać informacje o sposobach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego (szczegóły w pkt I.5 ogłoszenia konkursowego);
 3. zaleca się, żeby w przypadku utrzymującej się lub powracającej pandemii koronawirusa plan działań był przygotowany w taki sposób, aby w sytuacji wzrostu liczby zakażeń i zaostrzenia reżimu sanitarnego działania mogły być realizowane w alternatywnej formie (np. zdalnie);
 4. należy wypełnić tabelę w pkt III.6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
 5. osoby wskazane w zasobach kadrowych do realizacji zadania powinny legitymować się kwalifikacjami odpowiednimi do zaplanowanych w ofercie działań – kwalifikacje tych osób powinny być dołączone do dokumentacji związanej z realizacją zadania i przechowywane u Oferenta;
 6. nie należy podawać danych osobowych, za wyjątkiem danych osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty;
 7. zaleca się wskazać, które pozycje kosztorysu dotyczą wykorzystania wkładu własnego finansowego lub/i wkładu własnego osobowego lub/i wkładu własnego osobowego i rzeczowego;
 8. nie należy przewidywać odpłatności wykonania zadania;
 9. zaleca się w pkt IV.1 „Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne” dodatkowo wykazać doświadczenie we współpracy z Wydziałem Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w realizacji zadań publicznych w dwóch latach poprzednich (jeśli dotyczy).

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkurs Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę na każde z zadań konkursowych.

W przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów

Więcej szczegółów w załączniku - ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama