Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej

Reklama
Nabór od 12.01.2023 do 03.02.2023 23:59
Biuro Edukacji Społecznej
Łączny budżet 600 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Biuro Edukacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej.

Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 70/379/23 z dnia 10 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w latach 2023–2025 w obszarze „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Profilaktyka uzależnień”, w formie wsparcia realizacji zadań.

Celem głównym realizacji zadań w otwartym konkursie ofert jest ograniczenie szkód związanych z problemami uzależnień w województwie mazowieckim. Zadania konkursowe opracowane zostały na podstawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego na lata 2022–2025, nawiązując również do Strategii Polityki Społecznej Województwa Mazowieckiego na lata 2021–2030.

Informacje specyfikujące zadanie 3 pod nazwą „Wspieranie realizacji programów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uniwersalnej”:

 1. celem szczegółowym zadania jest ograniczenie rozpowszechnienia zjawisk: używania substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych;
 2. należy zrealizować działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki uniwersalnej rozumianej jako działania kierowane do ogółu populacji (np. dzieci i młodzież szkolna, społeczność lokalna) – bez względu na stopień ryzyka wystąpienia zachowań problemowych, mające przeciwdziałać inicjacji w zakresie różnych zachowań ryzykownych i zapobiegać nowym przypadkom poprzez dostarczenie odpowiedniej informacji oraz wzmacnianie czynników chroniących i redukcję czynników ryzyka;
 3. na poziomie profilaktyki uniwersalnej wykorzystywana jest ogólna wiedza na temat zachowań ryzykownych, czynników ryzyka i czynników chroniących, danych epidemiologicznych (głównie wyniki badań naukowych dotyczące między innymi używania substancji psychoaktywnych, informacja o wieku inicjacji itp.);
 4. realizatorami profilaktyki uniwersalnej są przede wszystkim nauczyciele wspierani przez psychologów, niezwykle ważną rolę odgrywają też rodzice, a działania przeprowadzane są najczęściej w szkołach.

Ponadto, w składanej oferce:

 1. należy podać przyjęte kryteria doboru uczestników oraz precyzyjnie określić sposób dokumentowania działań związanych z wyborem uczestników, w szczególności dokumentowania spełnienia przez uczestników kryteriów udziału w zadaniu;
 2. należy podać informacje o sposobach zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego (szczegóły w pkt I.5 ogłoszenia konkursowego);
 3. zaleca się, żeby w przypadku utrzymującej się lub powracającej pandemii koronawirusa plan działań był przygotowany w taki sposób, aby w sytuacji wzrostu liczby zakażeń i zaostrzenia reżimu sanitarnego działania mogły być realizowane w alternatywnej formie (np. zdalnie);
 4. należy wypełnić tabelę w pkt III.6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”;
 5. osoby wskazane w zasobach kadrowych do realizacji zadania powinny legitymować się kwalifikacjami odpowiednimi do zaplanowanych w ofercie działań – kwalifikacje tych osób powinny być dołączone do dokumentacji związanej z realizacją zadania i przechowywane u Oferenta;
 6. nie należy podawać danych osobowych, za wyjątkiem danych osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty;
 7. zaleca się wskazać, które pozycje kosztorysu dotyczą wykorzystania wkładu własnego finansowego lub/i wkładu własnego osobowego lub/i wkładu własnego osobowego i rzeczowego;
 8. nie należy przewidywać odpłatności wykonania zadania;
 9. zaleca się w pkt IV.1 „Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne” dodatkowo wykazać doświadczenie we współpracy z Wydziałem Profilaktyki Uzależnień Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w realizacji zadań publicznych w dwóch latach poprzednich (jeśli dotyczy).

Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkurs Ofert” – „Zasady przyznawania dotacji”.

Oferent może złożyć nie więcej niż 1 ofertę na każde z zadań konkursowych.

W przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny Oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym  i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów

Więcej szczegółów w załączniku - ogłoszeniu konkursowym.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej – Wydział Profilaktyki Uzależnień – Biuro Edukacji Społecznej pod nr. tel.: 22 376 85 75, 22 376 85 76, 22 376 85 79 oraz 22 376 85 80.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama