Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs MSZ: „Dyplomacja publiczna 2023”

Reklama
Nabór od 05.01.2023 do 03.02.2023 16:00
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
dotacjengo@msz.gov.pl
Łączny budżet 3,73 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Dyplomacja publiczna 2023”.

Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 3 730 000,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy 00/100 złotych).
 2. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
 2. stowarzyszenia,
 3. fundacje,
 4. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 6. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 7. spółdzielnie socjalne,
 8. niepubliczne szkoły wyższe,
 9. publiczne szkoły wyższe [1],
 10. jednostki samorządu terytorialnego [2].

4.      Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5.      Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6.      Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w następujący sposób:

 • zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji;
 • wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty”;

Następnie wygenerowaną w aplikacji ofertę (format *.pdf) należy wydrukować i dostarczyć do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w jeden z wymienionych sposobów:

 • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023”

 • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy
  al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, (Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00 z przerwą w godz. 12.00-12.30. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy),

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Dyplomacja publiczna 2023”

lub przesłać przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 3 lutego 2023 r. o godz. 16:00.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

7.      Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert określa regulamin konkursu.

Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w konkursie, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa, w siedzibie Ministerstwa oraz na stronie internetowej Ministerstwa https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ w terminie do dnia 17 kwietnia 2023 r.

8.      Zrealizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w roku bieżącym i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i koszty z nimi związane:

W roku bieżącym Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie publiczne pn. „Dyplomacja publiczna 2022”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 971 143,38 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 38/100 złotych).

W roku poprzednim Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało zadanie publiczne pn. „Dyplomacja publiczna 2021”, na które przeznaczono łącznie kwotę 3 984 888,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 00/100 złotych).   

9.      Dodatkowe informacje o konkursie

Szczegółowy zakres konkursu, sposób przygotowania oferty, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru oferty i niezbędnych załączników określa Regulamin konkursu (wraz z dwoma załącznikami: wzorem umowy dotacji i wytycznymi dla oferentów), zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/dyplomacja oraz w siedzibie Ministerstwa.

Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.

Reklama