Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i mlodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Nabór od 05.01.2023 do 27.01.2023 10:00
Urząd Gminy Wicko
Łączny budżet 32,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 32,5 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i mlodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży .

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
1) dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych;
2) oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia;
3) oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o uzyskanej dotacji;
4) oferent zorganizuje różnorodne formy szkoleń i zawodów dla młodzieży gminnej;
5) oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami;
6) oferent uwzględni sposób upublicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansowujących zadanie.
Gmina Wicko planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotację w wysokości: 32 500,00 zł brutto.
Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 marca 2023 r.

Warunki realizacji zadań:
1) Zadania, na które składane są oferty, powinny być wykonane w 2023 r.
2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3) Organizator zobowiązuje się do zapewnienia:
a) zakwaterowania w budynkach ośrodków wypoczynkowych lub domach wczasowych lub pensjonatach itp., posiadających pełne węzły sanitarne, wydzielone pomieszczenia zbiorowego żywienia (stołówki) oraz pokoje mieszkalne dla maksimum 6 osób każdy, o jak najwyższym standardzie dla min. 60 dzieci i młodzieży w terenu Gminy Wicko oraz 4 os. kadry opiekuńczej, zorganizowanym max. 100 km od miejscowości Wicko w województwie pomorskim. Czas trwania wyjazdu - co najmniej 7 dni;
b) całodziennego wyżywienia - trzy posiłki dziennie tj. śniadanie, obiad, kolacja;
c) transportu dzieci na i z miejsca wypoczynku zgodnie z rozkładem ustalonym przez Urząd Gminy w Wicku;
d) opieki nad dziećmi sprawowanej przez wykwalifikowaną kadrę;
e) ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników;
f) promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej polegającej na zorganizowaniu wycieczek turystyczno-krajoznawczych z poznawaniem danego regionu.
4) Kwalifikowalność poniesienia wydatków z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy.
5) Zadanie zawarte w ofercie nie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie.
6) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem;
7) Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę powierzenia wykonania zadania publicznego;
8) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.

Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
1) Wybór oferty do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż do dnia 1 lutego 2023 r.
2) Oferty pod względem formalnym sprawdza merytoryczny pracownik Urzędu Gminy w Wicku, w oparciu o następujące kryteria:
a) Ofertę złożono w terminie,
b) Oferta została złożona w wersji elektronicznej na platformie WITKAC.PL,
c) Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę WITKAC.PL zostało dostarczone także w wersji papierowej,
d) Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez upoważnione osoby, wskazane w pkt III oferty,
e) Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
f) Zadanie mieści się w ramach statutowej działalności organizacji,
g) Wypełniono wszystkie wymagane pola.
3) Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Wójt Gminy Wicko powoła Komisje Konkursową, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu i zarekomenduje Wójtowi ofertę celem udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
4) Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby rzeczowe, zasoby kadrowe, w tym liczba i kwalifikacje osób realizujących zadanie, doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,
b) Zasięg oddziaływania (lokalny, ponadlokalny)
c) Skuteczność (czy osiągnięcia w latach poprzednich są zgodne ze stawianymi celami zadania)
d) Zaangażowanie społeczne (w jakim stopniu projekt włączy do współpracy wolontariuszy)
e) Doświadczenie realizacji projektów (czy organizacja pozarządowa realizowała wcześniej projekty)
f) Część finansowa: racjonalność i adekwatność nakładów finansowych (czy nakłady finansowe zostały zaplanowane poprawne oraz czy są adekwatne do zaplanowanych rezultatów)
Oferty złożone po terminie, tylko w wersji papierowej, tylko w wersji elektronicznej w platformie Witkac lub bez potwierdzenia złożenia wersji elektronicznej będą odrzucone z przyczyn formalnych.
Oferty na realizacje zadań publicznych nie podlegają procedurze uzupełnienia braków.
O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni poprzez platformę WITKAC.PL. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wicko.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.wicko.pl
Od decyzji Wójta Gminy Wicko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama