Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2023 roku
Nabór od 05.01.2023 do 27.01.2023 15:45
Wydział Organizacyjno-Prawny
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Powiat Wrocławski, Wydział Organizacyjno-Prawny ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie podnoszenia poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego w 2023 roku.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

 

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
  z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), zwana w dalszej części ogłoszenia „ustawą”;
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.);
 3. Uchwała nr XXVI/305/22 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 23 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Wrocławskiego z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023.

ADRESACI I CEL KONKURSU

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych w dalszej części ogłoszenia „oferentem”.

Celem ogólnym konkursu jest podniesienie poziomu świadomości prawnej i obywatelskiej oraz aktywności społecznej mieszkańców powiatu wrocławskiego.

RODZAJE ZADAŃ I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

RODZAJ ZADANIA: PODNIESIENIE POZIOMU ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ I OBYWATELSKIEJ ORAZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW POWIATU WROCŁAWSKIEGO
(udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa – art. 4 ust. 1 pkt 1b ustawy)

Przewidywana łączna wysokość środków: do 250 000 złotych

W ramach realizacji ww. zadania możliwe są m.in.:

 1. działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieszkańców powiatu, w szczególności młodzieży i seniorów poprzez:
  1.  wsparcie Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego, obejmujące m.in.:
   1. promowanie udziału seniorów w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia
    w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej,
   2. obsługa organizacyjna Rady, w tym zorganizowanie co najmniej trzech posiedzeń Rady,
   3. warsztaty wyjazdowe/wizyty studyjne (co najmniej 2 w okresie realizacji zadania)
    w zakresie partycypacji społecznej seniorów i ich udziału w działalności samorządu, przedstawienie powołanym członkom Rady zasad jej funkcjonowania, wyboru organów, opracowanie planu pracy Rady,
   4. zorganizowanie Forum Seniorów Powiatu Wrocławskiego, czyli spotkania/konferencji mającej na celu m.in.: wymianę doświadczeń, panele dyskusyjne o tematyce senioralnej, wypracowanie koncepcji udziału Seniorów w działalności Powiatu w kolejnych latach, podsumowanie dotychczasowych działań.
  2. wsparcie funkcjonowania Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego m.in. poprzez:
   1. przeprowadzenie procedury wyborów do Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego, w tym m.in. organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych przybliżających założenia funkcjonowania Rady, obsługa formalna wyborów, przedstawienie Zarządowi Powiatu listy wybranych radnych Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego,
   2. warsztaty wyjazdowe/wizyty studyjne (co najmniej 2 w okresie realizacji zadania)
    w zakresie np.: partycypacji społecznej młodzieży i jej udziału w działalności samorządu,
   3. promowanie udziału młodzieży w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia
    w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej,
   4. organizację Forum Młodzieży Powiatu Wrocławskiego czyli spotkania/konferencji mającej na celu m.in.: wymianę doświadczeń, panele dyskusyjne o tematyce młodzieżowej, wypracowanie koncepcji udziału młodzieży w działalności Powiatu
    w kolejnych latach, podsumowanie dotychczasowych działań.
 2. organizacja warsztatów, kursów, szkoleń, konferencji, prelekcji w formie stacjonarnej, wyjazdowej lub zdalnej (online) i/lub publikacja poradników, broszur, innych wydawnictw w formie papierowej lub elektronicznej

– mających na celu w szczególności:

 1. upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspierające rozwój demokracji,
 2. upowszechnienie i popularyzację wiedzy dotyczącej działalności krajowych
  i międzynarodowych organów ochrony prawnej,
 3. podniesienie poziomu świadomości prawnej i upowszechnienie wśród społeczności lokalnej wiedzy z zakresu praw konsumentów oraz środków ochrony prawnej przed oszustwami i wyłudzeniami,
 4. promowanie udziału społeczności lokalnej w tworzeniu prawa lokalnego i uczestniczenia
  w podejmowaniu decyzji w ramach partycypacji społecznej (np. rady seniorów, konsultacje społeczne, lokalna inicjatywa uchwałodawcza, inicjatywa lokalna),
 5. upowszechnianie mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (np. spotkania z mediatorami, sędziami, wycieczki do sądów, symulacja posiedzenia mediacyjnego),
 6. przybliżenie zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 7. inne działania mające na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej mieszkańców powiatu wrocławskiego.
Źródło: Powiat Wrocławski

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama