Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!”

Reklama
Nabór od 04.01.2023 do 01.02.2023 15:00
Dzielnica Mokotów
Łączny budżet 511,9 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Mokotów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Nie jesteś sam - pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży. Zróbmy to jeszcze raz!”..

A.   Cele szczegółowe:

 • wzrost umiejętności  u dzieci, młodzieży w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi w sposób konstruktywny;
 • nabycie przez uczestników projektu umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami;
 • podniesienie  umiejętności  rodziców/opiekunów we wspieraniu ich dziecka w kryzysie;
 • podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów;
 • podnoszenie umiejętności społecznych i komunikacyjnych w rodzinie.

B.   Adresaci:  dzieci i młodzież uczęszczająca do szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz rodzice/opiekunowie.

C.   Miejsca realizacji:

 • Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów;
 • Punkt Zagospodarowania Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży przy Wydziale Spraw Społecznych dla Dzielnicy Mokotów;
 • Szkoła Podstawowa nr 260 im. Jana Matejki;
 • Szkoła Podstawowa nr 212 im. Krystyny Krahelskiej;
 • CLVI Liceum Ogólnokształcące Integracyjne ,,Przy Łazienkach Królewskich";
 • Służewski Dom Kultury.

W wyjątkowej sytuacji miejsca realizacji mogą ulec zmianie, jednakże wymaga to   uzyskania zgody  Urzędu  Dzielnicy Mokotów.

D.  Formy realizacji zadania:

Projekt z Budżetu Obywatelskiego na rok 2023, wymagania zgodne ze złożonym wnioskiem:

 • indywidualne konsultacje dla dzieci i młodzieży oraz rodziców/opiekunów (z psychoterapeutami/psychologami) – 1 500 godzin (1 godzina = 50 min. konsultacji plus 10 min. na uzupełnienie dokumentacji);
 • grupy edukacyjno-rozwojowe/warsztaty terapeutyczne - 6 grup po ok. 8-12 osób w grupie, cykl 10-u spotkań dla każdej grupy;
 • prelekcje  dla dzieci ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych lub rodziców/opiekunów w formie stacjonarnej oraz on-line (16 prelekcji);
 • superwizje dla realizatorów projektu -  150 godzin;
 • broszura dla uczestników prelekcji - broszura ma zawierać  informacje o miejscach świadczących pomoc, telefonach udzielających pomocy i podstawowe wskazówki, co robić w sytuacji kryzysu bądź dostrzeżenia go u drugiej osoby, a także informacje co zrobić, jak osoba potrzebuje pomocy w kryzysie, a jest długi czas oczekiwania na pomoc specjalisty. Broszura będzie też dostępna w Internecie;
 • podana liczba godzin poszczególnych działań dotyczy całego projektu zgłoszonego w Budżecie Obywatelskim na rok 2023 r. Istnieje możliwość podziału tych godzin na więcej niż jednego realizatora;
 • istnieje możliwość, w razie potrzeby, przesunięcia liczby godzin  z jednej formy zajęć na inne – bardziej potrzebne;
 • w związku z możliwością nawrotu sytuacji związanej z pandemią wirusa SARS-COV-2, w razie potrzeby, zajęcia mogą być prowadzone w zależności od możliwości w formie on-line. Forma zajęć powinna być zgodna z obowiązującymi aktualnie obostrzeniami sanitarnymi przy zachowaniu najwyższego stopnia bezpieczeństwa uczestników zajęć z zastosowaniem środków ochrony osobistej zabezpieczających przed wirusem, takich jak: maski, rękawiczki, płyny dezynfekujące, itp.

E.    Warunki realizacji zadania:

 • konsultacje, grupy edukacyjno - rozwojowe mogą prowadzić: psycholog, psychoterapeuta ewentualnie inni specjaliści z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem.
 • prelekcje:

-  prowadzone będą przez psychoterapeutów, psychologów lub psychiatrów. Dopuszczalny jest współudział także "ekspertów przez doświadczenie"- osób, które zmagały się z kryzysem i rozwiązały go konstruktywnie;

-  nagrania spotkań  (w przypadku ich powstania) oraz cyfrowa wersja broszury zostaną także udostępnione w Internecie, co najmniej na czas trwania projektu z możliwością swobodnego powielania i rozpowszechniania przez wszystkie osoby zainteresowane;

-   prelekcje dla rodziców i opiekunów  powinny zawierać m.in.  tematykę:

-  jak zauważyć, że dziecko potrzebuje wsparcia,

-  jak rozpoznać, jakiego wsparcia potrzebuje dziecko,

    -  jak towarzyszyć dzieciom w przeżywanych doświadczeniach, jak im pomóc i czego     

      unikać,
    -  wsparcie dla rodziców i opiekunów.

           - prelekcje dla  dzieci i młodzieży powinny zawierać m.in. tematykę:

     -  jak radzić sobie w codzienności,
     -  jak przetrwać kryzys, kiedy i gdzie szukać pomocy,
     -  omówienie najczęstszych problemów młodzieży i podstawowych strategii radzenia sobie z nimi,
     -  uwrażliwienie młodzieży na problemy kolegów i koleżanek - jak rozpoznać ich trudności i co można zrobić w takiej sytuacji,
     -  jakie mogą być przyczyny, że dotychczasowe formy wsparcia nie okazały się wystarczające - zapobieganie zniechęceniu.

 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych lub szkoleń, doświadczenie w pracy (min. 2 lata) lub/i kwalifikacje do pracy z grupami potwierdzone certyfikatami i/lub szkoleniami i/lub bogate (udokumentowane) doświadczenie zawodowe w zależności od zaproponowanych działań; w przypadku „ekspertów przez doświadczenie” powyższe kwalifikacje nie są wymagane;
 • organizacja musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów min. 3 lata;
 • jeśli w ocenie specjalisty może być potrzebna pomoc wychodząca poza ramy czasowe i możliwości projektu specjaliści udzielą wsparcia w poszukiwaniu pomocy w innym programie/miejscu;
 • realizator przedstawi na etapie składania  oferty szczegółowy plan rekrutacji;
 • realizator przeprowadzi rekrutację uczestników   m.in. zapewni plakaty i ulotki w placówkach miejskich, informacje na stronach internetowych,  portalach społecznościowych oraz przekaże informacje o projekcie do innych mokotowskich instytucji, organizacji;
 • realizator zapewni potrzebne materiały  dla uczestników programu;
 • realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników programu;
 • w projekcie, w razie potrzeby,  mogą być zatrudniani także specjaliści świadczący pomoc w języku ukraińskim i/lub rosyjskim;
 • realizator uzgodni warunki i terminy realizacji Zadania w wymienionych placówkach i

uwzględni  ewentualne koszty wynajmu sal ;

 • Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) - uznanie autorstwa- użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

Kwestie udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto.

 • wymagana dokumentacja:

-  systematycznie prowadzona lista uczestników (w przypadku przeprowadzenia zajęć  online podstawą potwierdzenia obecności na zajęciach będzie zdjęcie ekranu komputera przedstawiające listę uczestników, bądź wydruk z programu komputerowego listy uczestników spotkania online);

-  konspekt zajęć grupowych, warsztatów;

- raport z ewaluacji.

W przypadku zajęć dla osób małoletnich:

Oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania

publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem,

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o

przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące

udział przy wykonywaniu ww. czynnościpod kątem ich figurowania wRejestrze Sprawców

Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i

poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww.

zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

a) widnieją w Rejestrze lub

b) nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub

c) co, do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

Po podpisaniu umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesyłania Zleceniodawcy drogą mailową szczegółowego comiesięcznego Harmonogramu działań zawierającego miejsce, termin oraz godzinę realizacji poszczególnych elementów programu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama