Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)”
Nabór od 04.01.2023 do 25.01.2023 15:00
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 16 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 16 tys. PLN
Rodziny
Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)”.

Otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1327 z późn. zm.) zadania publicznego w formie powierzenia z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, realizowanego w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w 2023 roku pn. „Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)”.

FORMA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zlecenie realizacji zadania publicznego będzie miało formę powierzenia wykonania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wyniesie 100 % kosztów zadania objętego dofinansowaniem.
PRZEDMIOT KONKURSU:
„Organizacja przedsięwzięć mających na celu pomoc rodzinom najuboższym z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (FEAD 2023)” - zadanie w zakresie polityki społecznej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.
TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie może być realizowane w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:
Zadanie powinno być realizowane w lokalu znajdującym się na terenie województwa Śląskiego, położonym w takim miejscu, aby był zapewniony bezpośredni dojazd z Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach do miejsca, w którym będzie wydawana żywność na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZEGO:
Kwota przeznaczona na realizację powierzonego w ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert zadania wynosi: 16 000,00 zł.
Podana wysokość dotacji jest wartością szacunkową. Rzeczywista wysokość dotacji będzie wynikała z faktycznie zrealizowanych usług na rzecz osób, którym została przyznana pomoc w tej formie w drodze decyzji administracyjnej oraz będzie wynikała z uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z zapewnieniem gotowości do udzielenia pomocy osobom w liczbie określonej w punkcie 2.4.1, jednak nie więcej niż 16 000,00 zł.

Termin składania ofert upływa w dniu 25 stycznia 2023r. o godz. 15:00
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w generatorze wniosków dostępnym na stronie www.witkac.pl - tak przygotowana oferta spełnia wymagania Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
Po wypełnieniu i wysłaniu oferty w generatorze należy ją wydrukować, podpisać i złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ofertę należy:

  • sporządzić w języku polskim,
  • sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Ofertę konkursową na realizację zadania należy złożyć do Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za pośrednictwem:

  1. Kancelarii Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, przy ul. Parkowej  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  2. operatora pocztowego na adres:  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa  9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub,
  3. za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl. Oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oferty przesłane pocztą elektroniczną, które nie spełniają warunków ujętych w pkt 3 nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert w wersji papierowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Oferty złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.    

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama