Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie wspieranie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 03.01.2023 do 25.01.2023 10:00
Urząd Gminy Wicko
Łączny budżet 15 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 15 tys. PLN
Urząd Gminy Wicko, Urząd Gminy Wicko ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej.

Warunki uzyskania dofinansowania realizacji zadania:
1) minimum 10% kosztów całkowitych przedsięwzięcia pokrytych zostanie przez oferenta nakładami spoza dotacji Gminy Wicko, w tym minimum 5% w formie wkładu finansowego;
2) dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednich związanych z realizacją danego zadania, z wyłączeniem kosztów prowadzenia ewidencji księgowej, kosztów obsługi rachunku i prowizji bankowych;
3) oferent uwzględni podczas realizacji zadania elementy edukacyjne poprzez wykorzystanie walorów lokalnego środowiska naturalnego i zasad zdrowego stylu życia;
4) oferent upowszechni wśród społeczności lokalnej informacje o uzyskanej dotacji;
5) oferent zorganizuje różnorodne formy szkoleń i zawodów dla młodzieży gminnej;
6) oferent zapewni uczestnikom zadania opiekę zgodnie z obowiązującymi normami;
7) oferent uwzględni sposób upoblicznienia wydarzenia, imprezy, zadania, wraz z promocją podmiotów dofinansujących zadanie.


Gmina Wicko planuje przekazanie na realizację ww. zadania dotację w wysokości: 15 000,00 zł brutto.


Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadań:
1) Zadania, na które składane są oferty, powinny być wykonane w 2023 r.
2) Zadania powinny być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
3) Kwalifikowalność poniesienia wydatków z dotacji ustala się od dnia podpisania umowy.
4) Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania oraz ponoszą odpowiedzialność solidarną za zobowiązania wynikające z realizacji zadania.
5) Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
6) Zlecenie realizacji zadań publicznych będzie mieć formę wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
7) Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.


Składanie ofert:
1) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik do Rozporządzenia PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057).
2) Oferty na realizację niniejszego zadania zależy złożyć dwuetapowo:
a) w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 25 stycznia 2023 roku do godz. 10.00.
b) wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 stycznia 2023 roku do godz. 14.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Wicku, ul. Słupska 9, 84-352 Wicko lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres urzędu (liczy się data wpływu do Urzędu). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.
3) Oferty złożone w Generatorze Wniosków, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w ww.terminie, nie będą podlegać ocenie merytorycznej.
4) Za prawidłowe potwierdzenie złożenia oferty uznaje się jedynie potwierdzenie wygenerowane za pomocą Generatora Wniosków. Oferty, które zostaną poświadczone potwierdzeniem innym niż wygenerowane z Generatora Wniosków, nie będą podlegać ocenie.
5) Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
6) Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownik Referatu Rozwoju w Urzędzie Gminy w Wicku udziela oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Agnieszka Kłosowska tel. 598 611-182 wew.126).


Termin, tryb i kryteria wyboru oferty:
1) Wybór oferty do realizacji i tym samym ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później, niż do dnia 31 stycznia 2023 r.
2) Oferty pod względem formalnym sprawdza merytoryczny pracownik Urzędu Gminy w Wicku, w oparciu o następujące kryteria:
a) Ofertę złożono w terminie,
b) Oferta została złożona w wersji elektronicznej na platformie WITKAC.PL,
c) Potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane przez platformę WITKAC.PL zostało dostarczone także w wersji papierowej,
d) Potwierdzenie złożenia oferty zostało podpisane przez upoważnione osoby, wskazane w pkt III oferty,
e) Oferta została złożona przez podmiot uprawniony do realizacji zadania,
f) Zadanie mieści się w ramach statutowej działalności organizacji,
g) Wypełniono wszystkie wymagane pola.
3) Do zaopiniowania ofert złożonych na konkurs, Wójt Gminy Wicko powoła Komisje Konkursową, która dokona oceny ofert w zakresie realizacji zadania zgłoszonego do konkursu i zarekomenduje Wójtowi ofertę celem udzielenia wsparcia finansowego wraz z jego wysokością.
4) Zatwierdzenie oferty jest podstawą do zawarcia umowy na wykonanie zadania i otrzymania dotacji w terminie uzgodnionym przez strony.
5) Wybór ofert stanowiących formę realizacji ww. zadania nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
a) Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (zasoby rzeczowe, zasoby kadrowe, w tym liczba i kwalifikacje osób realizujących zadanie, doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zadań,
b) Zasięg oddziaływania (lokalny, ponadlokalny)
c) Skuteczność (czy osiągnięcia w latach poprzednich są zgodne ze stawianymi celami zadania)
d) Zaangażowanie społeczne (w jakim stopniu projekt włączy do współpracy wolontariuszy)
e) Doświadczenie realizacji projektów (czy organizacja pozarządowa realizowała wcześniej projekty)
f) Część finansowa: racjonalność i adekwatność nakładów finansowych (czy nakłady finansowe zostały zaplanowane poprawne oraz czy są adekwatne do zaplanowanych rezultatów)
Oferty złożone po terminie, tylko w wersji papierowej, tylko w wersji elektronicznej w platformie Witkac lub bez potwierdzenia złożenia wersji elektronicznej będą odrzucone z przyczyn formalnych.


Oferty na realizacje zadań publicznych nie podlegają procedurze uzupełnienia braków.
O wynikach postępowania konkursowego oferenci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni poprzez platformę WITKAC.PL. Informacje na temat rozstrzygnięcia konkursu zamieszczone zostaną niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wicko.pl , na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.wicko.pl


Od decyzji Wójta Gminy Wicko w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama