Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Reklama
Nabór od 03.01.2023 do 14.02.2023 15:45
Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych
Łączny budżet 92 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miasta w Pile prowadzi nabór na realizacje zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze innych zadań publicznych.

Nabór dotyczy zadań:

- Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia;

- Przeprowadzanie kampanii społecznej w zakresie upowszechniania zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku;

- Przeprowadzenie kampanii społecznej w zakresie aktywizacji środowisk seniorskich;

- Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz integracji lokalnej społeczności.

Prezydent Miasta Piły może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniajacego łącznie nastepujące warunki:

a) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć 10 000,00 zł

b) zadanie powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niz 90 dni,

c) łączna kwota środków finansowych przekazana przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.

Ponadto łączna wysokość środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Piły w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań przez organizacje pozarządowe.

 

O przyznaniu środków finansowych w ramach trybu uproszczonego decyduje Prezydent Miasta Piły, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Podana kwota alokacji jest kwotą orientacyjną, uzależnioną od dostępności środków zaplanowanych na realizację zadania publicznego/zadań publicznych w ramach wydziału oraz środków zaplanowanych w formie rezerwy celowej wyodrębnionej w budżecie miasta Piły na realizację zadań publicznych, zgodnie z Rocznym programem współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 

Oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku braku środków w budżecie lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

 

Wygenerowaną za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl ofertę w wersji papierowej, zawierającą sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Urzędu Miasta Piły w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznej, liczonych od dnia następującego po dniu złożenia oferty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Piły) na adres:

Urząd Miasta Piły

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

Plac Staszica 10

64-920 Piła

Brak złożenia oferty w wersji papierowej  lub jej nieterminowe złożenie spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych. Ostatecznie złożona oferta musi posiadać ten sam numer kontrolny co oferta złożona w generatorze ofert w systemie www.witkac.pl

Złożenie oferty realizacji zadania publicznego w trybie 19a wraz z załącznikami w wersji papierowej winno nastąpić co najmniej 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Za datę faktycznego złożenia oferty przyjmuje się dzień, w którym oferta wpłynęła do siedziby Urzędu Miasta Piły w formie papierowej, a nie dzień, w którym została ona złożona elektronicznie.

W sytuacji unieruchomienia generatora ofert www.witkac.pl dopuszcza się złożenie oferty wyłącznie w wersji papierowej. W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w miejskim serwisie informacyjnym www.pila.pl.

Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (stosownie do formy i metod realizacji zadania publicznego).

 

Załączniki wymagane do oferty:

1. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia KRS lub aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

2. Potwierdzony za zgodność z oryginałem statut.

3. Dokumenty, w tym oświadczenia potwierdzające doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu.

 

Kryteria formalne:

1. W budżecie znajdują się wystarczające środki na realizację zadania.

2. Oferta w wersji papierowej została złożona w terminie.

3. Ofertę złożył podmiot uprawniony.

4. Oferta została podpisana przez upoważnione osoby.

5. Wnioskowana kwota dofinansowania lub finansowania nie przekracza 10 000,00 zł.

6. Zadanie publiczne będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

7. Organizacja w danym roku kalendarzowym nie otrzymała łącznie dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert na kwotę przekraczającą 20 000,00 zł.

 

Kryteria merytoryczne

1. Założenia oferty i proponowane działania są zgodne z lokalnymi potrzebami.

2. Założenia oferty i proponowane działania wpisują się w priorytetowe zadania publiczne określone w rocznym programie współpracy.

3. Założenia oferty i proponowane działania wpisują się/ są zbieżne z programami rozwojowymi realizowanymi przez miasto.

4. Doświadczenie w realizacji podobnych zadań oraz dotychczasowa współpraca z gminą w zakresie realizacji zadań publicznych.

5. Aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł (np. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na realizację statutowych zadań w latach ubiegłych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama