Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie...

Reklama
„Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r
Nabór od 04.01.2023 do 16.10.2023 23:59
Wydział Promocji, Sportu i Współpracy
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Urząd Miasta i Gminy w Skawinie, Wydział Promocji, Sportu i Współpracy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r.

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania będącego przedmiotem niniejszego konkursu w 2023 roku wynosi: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
 2. Szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz terminy i warunki realizacji zadań, jak również termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert określa Zarządzenie Nr 4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego z zakresu: „Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 pkt 1–34 ustawy – fundusz wkładu własnego” w 2023 r., ustalenia kryteriów oceny ofert w tym konkursie oraz powołania komisji ds. oceny ofert konkursowych. 
 3. W 2022 r. nie przekazano dotacji na wsparcie realizacji zadań tego samego rodzaju. 
 4. Nabór wniosków trwa w trybie ciągłym od 4 stycznia 2023 r. aż do wyczerpania środków, o których mowa w §2, jednak nie później niż do 16 października 2023 r.
 5. Oferty wraz załącznikami należy złożyć za pośrednictwem systemu Witkac.pl dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://witkac.pl.
 6. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z warunkami konkursu oraz pobrać obowiązujący wzór oferty, a także treść Zarządzenia Nr 4.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 2 stycznia 2023 r.na stronach www UMiG: www.gminaskawina.pl oraz w BIP: http://bip.malopolska.pl/umigskawina.

 


 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Skawina z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie, 32 – 050 Skawina, ul. Rynek 1. tel. +48 12 2770 100, e-mail: urzad@gminaskawina.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać elektronicznie, pisząc na adres e-mail: iodo@gminaskawina.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zawarcia i wykonywania umowy na realizację zadania publicznego zawartej z Administratorem oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem,
  • spełnienia przez Administratora ciążących na nim obowiązków określonych przepisami prawa,
   Podstawą prawną przetwarzania jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe jego polecenie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania współpracy, do momentu przedawnienia roszczeń oraz przez obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. W granicach przewidzianych prawem posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych stanowi wymóg ustawowy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama