Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich
Nabór od 01.02.2023 do 18.10.2023 23:59
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia - Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny

Złożenie oferty na realizację zadań w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez oferenta zapoznania się z treścią regulaminu konkursu nr  14/2023 oraz obowiązujących procedur zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyjętych uchwałą Nr 46/1871/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2022 r.

Ze względów organizacyjnych, zaleca się składanie ofert w wersji papierowej miesiąc przed rozpoczęciem planowanego zadania, przy czym oferta w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert) winna być dostarczona do Urzędu Marszałkowskiego najpóźniej w terminie 10 dni od dnia jej złożenia w Generatorze ofert.

UWAGA: Procedura oceny Państwa oferty może rozpocząć się dopiero w momencie złożenia wersjii papierowej, dlatego prosimy o możliwie szybkie jej dostarczenie wraz z niezbędnymi załącznikami.

Oceny ofert w trybie uproszczonym, dokonują pracownicy komórek organizacyjnych, w oparciu o kryteria zawarte w karcie oceny zadania. W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymogów formalnych, nie podlega ona ocenie merytorycznej, o czym Oferent zostanie poinformowany w formie elektronicznej lub papierowej.

Uznanie bądź brak uznania celowości realizacji zadania, leży w kompetencji dyrektora właściwego departamentu. W przypadku uznania bądź braku uznania celowości realizacji zadania publicznego na podstawie kryteriów określonych w karcie oceny zadania, Zarząd Województwa podejmuje uchwałę o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania. Do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ww. sprawie nie stosuje się trybu odwoławczego.

Korzystanie z trybu uproszczonego powinno mieć miejsce - i traktowane będzie jako priorytetowe - w następujących przypadkach: 

  1. kiedy realizację danego projektu trudno przewidzieć w okresie naboru ofert w konkursach;
  2. kiedy termin realizacji projektu przypada na I kwartał, tj. okres przed rozstrzygnięciem konkursów. Oferty składane w terminie trwania procedury konkursowej na zadania, których termin realizacji określono na II, III i IV kwartał roku mogą być uznane za niecelowe, a Zarząd Województwa podejmuje decyzję w tej sprawie w formie uchwały.

W przypadku, gdy Zleceniodawca proponuje przeznaczyć na realizację zadania publicznego dotację w kwocie niższej niż wnioskowana przez Oferenta, właściwa komórka organizacyjna w imieniu Zleceniodawcy, przeprowadza negocjacje w tym zakresie. Po zakończeniu negocjacji, Oferent, który uznał, że realizacja zadania w oparciu o zaproponowaną kwotę dotacji:

  1. jest możliwa, przesyła niezwłocznie drogą elektroniczną za pomocą Generatora ofert oraz w formie papierowej (wydruk z Generatora ofert) stosowną aktualizację oferty. W sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 7 Oferent składa propozycję aktualizacji oferty wyłącznie w wersji papierowej;
  2. nie jest możliwa, Oferent informuje na piśmie (w formie elektronicznej lub papierowej), iż odstępuje od realizacji zadania;
  3. brak informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt. 1 i 2, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o propozycji dotacji skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

W przypadku braku środków na dofinansowanie zadania będącego przedmiotem oferty, nie podlega ona ocenie, a dyrektor właściwej komórki organizacyjnej niezwłocznie powiadamia (w formie elektronicznej lub papierowej) o tym fakcie podmiot składający ofertę.

W danym obszarze tematycznym (zadań publicznych) w trybie uproszczonym nie można składać tej samej oferty, która została złożona w ramach otwartego konkursu ofert w danym roku. Pod pojęciem tej samej oferty należy rozumieć ofertę o tym samym tytule zadania oraz zidentyfikowanych tych samych działaniach skierowanych do tych samych odbiorców.

W ramach naboru ofert w trybie uproszczonym art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań w zakresie wspierania rodzin w pełnieniu funcji rodzicielskich, przewiduje się dofinansowanie zadań w następujących obszarach:

  1. Działania służące wzmacnianiu potencjału rodziny, w tym m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia skierowanych równocześnie do rodziców i dzieci;
  2. Działania służące rozwojowi umiejętności wychowawczych i rodzicielskich, w tym m.in. organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia skierowanych do rodziców dzieci.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama