Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Konkurs ofert: Realizacja zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 22.12.2022 do 31.01.2023 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Łączny budżet 1,95 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku”, planowane jest wsparcie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, obejmujących w szczególności:

  • organizowanie imprez sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa;
  • szkolenie i udział zawodników i zawodniczek z województwa lubuskiego w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich, międzynarodowych, w tym szkolenia kadr wojewódzkich w różnych kategoriach wiekowych przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży;
  • upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku akademickim, wiejskim oraz osób niepełnosprawnych;
  • organizowanie przedsięwzięć dotyczących sportu dla wszystkich;
  • upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego oraz poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2023 roku przeznaczona została kwota 1.950.000 zł

Rodzaje zadań:

Zadanie 1. 

Zadanie kierowane do klubów punktujących w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz Związków Sportowych, których kluby punktują w SSM, a także Lubuskiej Federacji Sportu.  

Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o System Sportu Młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania 1 przeznaczono kwotę 1.100.000 zł.

Zadanie  2

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, w środowisku wiejskim, akademickim o zasięgu co najmniej wojewódzkim.

Na realizację zadania 2 przeznaczono kwotę 400.000 zł.

Zadanie 3

Upowszechnianie sportu dla wszystkich w tym dla osób niepełnosprawnych na poziomie wojewódzkim. Upowszechnianie postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawa ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. Organizacja lub udział w wydarzeniach sportowych o istotnym znaczeniu dla województwa w kraju i za granicą.

Na realizację zadania 3 przeznaczono kwotę 450.000 zł.

Oferent zobowiązany jest do wskazania w Generatorze eNGO konkretnego ww. rodzaju zadania w ramach którego oferta będzie realizowane.

W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie trzy oferty.

Oferty na realizację zadań publicznych należy składaćw terminie od dnia 22 grudnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. 

O terminie wpływu oferty wysłanej za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej decyduje odpowiednio data stempla pocztowego lub data dostarczenia przesyłki, a w przypadku oferty złożonej osobiście - data wpływu do siedziby realizatora Programu.

Wzór oferty, karta oceny zadania oraz inne szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na stronie: http://www.bip.lubuskie.pl na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego - www.lubuskie.pl, w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczenie ogłoszeń oraz w Generatorze eNGO - www.lubuskie.engo.org.pl.

Reklama