Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W ROKU 2023
Nabór od 27.12.2022 do 17.01.2023 15:20
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023 NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO W ROKU 2023.

 

OTWARTY KONKURS OFERT NR 2/2023

NA WSPARCIE LUB POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE„ EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO" NA ROK 2023- w zakresie zadań priorytetowych

I.  Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

Opis konkursu:

Lp.

Rodzaj zadania / wsparcie lub powierzenie

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w bieżącym konkursie

1

Priorytet 1:

działania na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych

15.000 zł

15.000 zł

2

Priorytet 2:

edukacja w zakresie ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego ( warsztaty, prelekcje, happeningi itp.)

3

Priorytet 3:

promocja bioróżnorodności

4

Priorytet 4:

działania na rzecz poprawy stanu zieleni miejskiej i lokalnych zasobów przyrody

1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości 15.000 zł , mieszcząca się w puli zawartej w uchwale nr XLVIII/637/2022 Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2023 rok, przeznaczonej na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań w obszarze „ Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego".

2. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w niniejszym konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursu w obszarze „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:

1) opłat za media,

2) opłat związanych z obsługą księgową,

3) kosztów administracyjnych ( artykuły biurowe, chemiczne itp.)

Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

W konkursie zostaną wyłonione do realizacji zadania publiczne w ramach rodzajów i celów określonych w poniższej tabeli:

Lp.

Rodzaj zadania

1.

Działania na rzecz dobrostanu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt bezdomnych;

Cel zadania:

Podejmowanie działań edukacyjnych mających na celu uświadomienie zakresu odpowiedzialności osobom planującym zostanie właścicielem zwierzęcia w tym promowanie adopcji zwierząt;  Zadanie obejmuje także organizację wydarzeń/happeningów/konkursów oraz innych przedsięwzięć skierowanych do społeczności lokalnej promujących poszanowanie praw zwierząt z uwzględnieniem zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz metod zapobiegania bezdomności zwierząt. Zapewnienie schronienia i opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt.

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

2.

Edukacja w zakresie ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego ( warsztaty, prelekcje, happeningi itp.)

Cel zadania:

Realizacji zadań publicznych w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej, wskazywanie właściwych postaw proekologicznych i uaktywnianie dzieci oraz młodzieży do propagowania nabytych zasad wśród społeczności lokalnej.

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

3.

Promocja bioróżnorodności

Cel zadania:

Realizacja programów zwiększających świadomość ekologiczną uczniów świebodzińskich szkół i przedszkoli w sprawach dotyczących selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

4.

Działania na rzecz poprawy stanu zieleni miejskiej i lokalnych zasobów przyrody

Cel zadania:

Stworzenie takich warunków gospodarowania środowiskiem, które spełnią wymogi zrównoważonego rozwoju, a także zapewnią wyższą jakość życia mieszkańców i zwiększą atrakcyjność turystyczną miasta, przy zabezpieczeniu środowiska przyrodniczego dla przyszłych pokoleń.

Pożądane cechy projektu:

Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

II.      Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

2. Przedmiot działalności statutowej musi być zgodny z obszarem „Ekologia i ochrona zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego”.

3. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia lub powierzenia zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm.).

4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

5. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych działań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.

7. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

8. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;

2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;

3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

9. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

10. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;

b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;

11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą           samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji( załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).

  

III.      Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania publiczne powinny być zrealizowane w 2023r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.

2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta ( inne środki finansowe ogółem) uznaje się wydatki ponoszone od 01.01.2023 r., natomiast za koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

4. W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w ofercie zadania publicznego , w szczególności w opisie merytorycznym, harmonogramie, opisie poszczególnych zadań, kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji rezultatów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

5. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji ofert w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.

6. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 30%,

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

8. W ofercie odstępuje się od wypełnienia w części III oferty pkt 6, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

9. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany.

10. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „ Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.

11. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez Komisję konkursową następuje w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.

12. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych( zgodnie z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków z finansowego wkładu własnego oferenta.

IV.      Termin i sposób składania ofert

          

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1) Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2023 roku, do godz. 15:20.

2) Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Biurze Podawczym, jednak nie później niż do dnia 20 stycznia 2023 roku, do godziny 15:20.

3) W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Uwaga !

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku.

V.      Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 27 stycznia 2023 roku.

2. Oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Burmistrza Świebodzina.

3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

b) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

c) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu.

d) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

4. Po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Świebodzina w formie zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych.

5. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750927.

VI.      Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin;

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Anna Antoszek:  mail:iod@um.swiebodzin.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m.in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama