Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak uzyskać status OPP i jak go nie stracić Zacznij w 2024 r. zbierać 1,5 % podatku. Sprawdź jak >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2023

Reklama
Nabór od 28.12.2022 do 10.03.2023 23:59
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 65 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego - PUBLIKACJE 2023.

Ogłoszenie obejmuje realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko- Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego dotyczących wsparcia publikacji popularyzujących i upowszechniających wiedzę o historii i kulturze regionu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku

Celem ogólnym realizacji zadania jest powstanie publikacji upowszechniających wiedzę o kulturze, historii i dziedzictwie kulturowym Warmii i Mazur oraz jej promocja na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

UWAGA!!!  Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego (finansowego) w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania.

Jedna organizacja pozarządowa może złożyć 1 ofertę. Oferty przekraczające limit nie będą rozpatrywane, a w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty o wyborze rozpatrywanej oferty decydować będzie kolejność jej złożenia poprzez platformę witkac.pl.

Organizacja pozarządowa w ofercie może wnioskować o dotację w wysokości nie wyższej niż 25 000 zł.

 

Warunkiem koniecznym dokonania oceny oferty jest stopień przygotowania publikacji na poziomie:

 1. ukończonego rękopisu poddanego ocenie (tj. zawierającego przynajmniej jedną recenzję, rekomendację lub opinię autorytetu z dziedziny kultury)
  • lub
 2. konspektu do opracowywanej publikacji.

Dołączony rękopis będzie wykorzystywany wyłącznie do celów postępowania konkursowego.

Priorytetowo traktowane będą działania spełniające następujące warunki:

 1. publikacja obok wersji drukowanej zawierać będzie także e-book lub audiobook;
 2. połączenie wysokiej jakości merytorycznej i graficznej;
 3. ogólnodostępny sposób dystrybucji i wysokość nakładu;
 4. publikacja związana jest z:
 1. osobą Mikołaja Kopernika oraz jego działalnością;
 2. innymi rocznicami, jubileuszami, znaczącymi wydarzeniami na Warmii i Mazurach.

Dołączenie ukończonego rękopisu lub konspektu wraz z przynajmniej jedną recenzją, rekomendacją lub opinią autorytetów z dziedziny kultury stanowi kryterium merytoryczne - dodatkowo punktowane.

Organizacja w składanej ofercie zamieszcza informacje dotyczące objętej ofertą publikacji, w tym w szczególności:

 1. autora/autorów publikacji;
 2. planowanego nakładu;
 3. formy dystrybucji;
 4. formatu/ilości stron;
 5. rodzaju oprawy;
 6. przewidywanej ilości nakładu, jaka zostanie przekazana Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

Dopuszcza się wykorzystanie innych technik zapisu publikacji niż druk (np. w formie e-booka, audiobooka).

Konkurs nie przewiduje wsparcia zadań w postaci regrantingu.

 

Dotacja nie może zostać przeznaczona na:

 1. zadanie już zrealizowane tj. publikację już wydaną w wersji drukowanej oraz cyfrowej;
 2. dodruk książki oraz kolejne wydania książki, jeśli publikacja została wydana w Polsce;
 3. koszty wydania periodyków (np. biuletynów itp.);
 4. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim na realizację zadania;
 5. tłumaczenie lub wydanie publikacji uprzednio wydanych w innych językach.

 

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

            1) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.

            2) Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.

            3) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

            4) Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.

            5) Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama