Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” - Nabór wniosków na...

Reklama
„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” - Nabór wniosków na 2023 rok
Nabór od 02.01.2023 do 20.01.2023 23:59
Wydział Rolnictwa, Żywności i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Łączny budżet 11,4 mln PLN
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN

W dniu 5 grudnia 2022 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął do realizacji „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”

 

W związku z powyższym, Województwo Mazowieckie ogłasza nabór Wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w roku 2023 w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”.

 

Nabór „Wniosków o przyznanie pomocy finansowej” będzie trwać od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia
20 stycznia 2023 r. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

 

Poniżej znajduje się kilka praktycznych uwag dot. zgłaszanych wniosków i zadań:

Tak jak w edycjach poprzednich, uprawnione gminy wiejskie i wiejsko-miejskie będą zgłaszać w ramach niniejszego Instrumentu zadania, które zostały uprzednio wskazane im do realizacji przez sołectwa. Wysokość pomocy finansowej będzie również wynosić do 50% kosztów kwalifikowalnych i nie więcej niż 10.000,00 zł na jedno zadanie. Wnioski nie mogą dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach uprzednich edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022. Dodatkowo, jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednej inwestycji, a pomoc finansowa zostanie przekazana po rozliczeniu zadania.

 

Najważniejsze zmiany w stosunku do edycji z roku 2022:

W ramach naboru Wniosków o przyznanie pomocy finansowej, Gminy będą mogły składać wnioski na wszystkie sołectwa, które nie zostały jeszcze objęte pomocą finansową w ramach uprzednich edycji Instrumentu z lat 2018-2022.

W przypadku, gdy ilości środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczonych na realizację „Mazowsze dla sołectw 2023” okaże się niewystarczająca w stosunku do ilości Zadań zgłoszonych przez gminy, to „Lista Beneficjentów Mazowsze dla sołectw 2023” będzie miała formę listy rankingowej. Pierwszeństwo w objęciu wstępnym rozdysponowaniem ww. środkami będą miały gminy o największej liczbie sołectw, które dotychczas nie partycypowały w zadaniach zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw”-„Mazowsze dla sołectw” z lat 2018-2022.

 

Prosimy zwrócić uwagę, że:

  1. Nazwa Zadania zgłaszana do dofinansowania musi przedstawiać przedmiot inwestycji i miejscowość której dotyczy, a jednocześnie być zwięzła i krótka. Nie zaleca się stosowania w nazwach Zadań szczegółów takich jak: nazwy ulic, numery działek czy informacji dot. zakresu zadania. Województwo może dokonać modyfikacji nazwy wnioskowanego zadania w przypadku gdy zaproponowana przez Beneficjenta nazwa będzie zbyt rozbudowana lub zawierająca zbyt szczegółowe informacje.
  2. W przypadku wskazania przez Gminę w nazwie i/lub celu Zadania konkretnych przedmiotów, które mają zostać w ramach Zadania wykonane, Gmina będzie zobowiązana do wykonania wszystkich wskazanych przedmiotów. UWAGA! Nie wykonanie chociaż jednego ze wskazanych w nazwie i/lub celu Zadania przedmiotów, może skutkować utratą całości Pomocy finansowej przyznanej na dane Zadanie;
  3. Zadanie wskazane przez Gminę do realizacji w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” nie może dotyczyć sołectw, które zostały wskazane jako partycypujące w zadaniach dotychczas zrealizowanych w ramach poszczególnych edycji „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022.
  4. Wnioski o przyznanie pomocy finansowej dotyczące zadań realizowanych na terenach osiedli zostaną bezwzględnie odrzucone na etapie oceny formalnej;
  5. Gminy w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023” mogą realizować zadania, które będą zlokalizowane na terenach, budynkach lub infrastrukturze nie stanowiącej własności gminy (np. własność prywatna), o ile będą służyć użyteczności publicznej, a także zakupione wyposażenie udostępnione zostanie nieodpłatnie w powszechnie dostępnych obiektach i przestrzeni w celu zaspokajania potrzeb ogółu lokalnej społeczności. W przypadku realizacji zadania na nieruchomości nie stanowiącej własności gminy, potwierdzenie przez gminę prawa do użytkowania (w celu realizacji zadania) tej nieruchomości będzie wymagane na etapie Sprawozdania Końcowego.

UWAGA: Sołectwo A może złożyć wniosek na realizację zadania w sołectwie B, tylko jeśli  sołectwo B nie brało udziału w uprzednich edycjach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw” z lat 2018-2022 oraz na jego terenie nie będzie realizowana żadna inna inwestycja z edycji 2023. Dodatkowo, we wniosku należy wskazać, że zaangażowane w realizację zadania są dwa sołectwa oraz wymagane będą stosowne załączniki do wniosku pochodzące od obu sołectw.

UWAGA: W tym roku zapis dot. zobowiązana do określenia priorytetu Wniosku o przyznanie pomocy finansowej wyświetlający się w trakcie generowania wniosku na platformie Witkac.pl jest nieaktualny. Prosimy o wpisywanie w zakładce dot. priorytetu w każdym składanym przez Państwa wniosku numeru 1. 

Tym samym następujący zapis "Gmina jest zobowiązana do określenia priorytetu Wniosku o przyznanie pomocy finansowej poprzez oznaczenie każdego złożonego przez nią wniosku kolejnym numerem (zaczynając od numeru „1” kolejno „w górę” - z jednoczesnym uwzględnieniem warunku, że żadne dwa lub więcej wniosków nie może być oznaczonych tym samym numerem). Najmniejsze numery oznaczają wnioski o najwyższym priorytecie. (Zgodnie z zapisami § 7 ust 6 Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” oraz rozliczania tej pomocy.).” jest nieaktualny.

 

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowsze dla sołectw 2023”, w tym zasady naboru stanowi załącznik do niniejszego Komunikatu.

W przypadku wątpliwości dotyczących merytorycznych zasad instrumentu „Mazowsze dla sołectw 2023” prosimy o kontakt z pracownikami Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie:

  • Paulina Szpakowska, tel.: (22) 59-79-307
  • Beata Cyrta, tel.: (22) 59-79-174
  • Marcin Cebula, tel.: (22) 59-79-284
  • Kamil Kozłowski, tel.: (22) 59-79-131
  • Piotr Rawa tel.: (22) 59-79-239

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama