Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w 2023 roku
Nabór od 23.12.2022 do 17.01.2023 15:30
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych w 2023 roku.

UWAGA!!! Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego (finansowego, niefinansowego) w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania. 

 

Ogłoszenie obejmuje realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych.

Celem ogólnym realizacji zadania jest wzmacnianie dialogu międzykulturowego związanego z tożsamością i specyfiką regionu, w tym:

  • Integracja mniejszości narodowych i etnicznych w regionie;
  • Pielęgnowanie i przekazywanie tradycji i kultury grup mniejszości narodowych i etnicznych;
  • Zwiększenie wiedzy nt. mniejszości narodowych i etnicznych regionu wśród mieszkańców Warmii i Mazur.

 

Wsparciem objęte będą projekty wynikające z Programu Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023, w szczególności:

  1. organizacja wydarzeń kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, historycznych i społecznych związanych z zachowaniem i rozwojem kultury oraz działalnością mniejszości narodowych i etnicznych, skierowanych głównie do mniejszości narodowych, etnicznych oraz do mieszkańców regionu;
  2. współpraca ze środowiskami mniejszościowymi innych regionów i poza granicami kraju – wymiana doświadczeń, w szczególności dot. życia jako „mniejszość wśród większości”;
  3. inwentaryzacja, dokumentowanie w różnej formie i wydawanie publikacji dot. działalności, kultury, tradycji mniejszości narodowych i etnicznych.

UWAGA!!!

Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego (finansowego, niefinansowego) w wysokości co najmniej 20 % całkowitego kosztu zadania. 

 

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

1) Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.

2) Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.

3) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

4) Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.

5) Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama