Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2023 rok...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2023 rok - I TERMIN
Nabór od 23.12.2022 do 17.01.2023 15:30
Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 335 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 25 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Kultury i Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego 2023 rok - I TERMIN.

UWAGA!!! Organizacja pozarządowa ma obowiązek wniesienia wkładu własnego (finansowego, niefinansowego) w wysokości co najmniej 15 % całkowitego kosztu zadania.

Ogłoszenie obejmuje realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego. Wsparciem objęte będą projekty wynikające z Programu Wsparcia Rozwoju Kultury województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, w szczególności:

1. Przedsięwzięcia kulturalne mające istotnie znaczenie dla budowy kapitału społecznego i rozwoju kultury regionu, w tym. m.in. festiwale, konkursy, przeglądy, plenery, wystawy i ekspozycje;

Działania: wydarzenia artystyczne o charakterze ponadlokalnym, inicjatywy o wysokiej wartości artystycznej (z udziałem profesjonalnych twórców), projekty o dużym oddziaływaniu i rozpoznawalności.

Zakładane rezultaty: rozwój kapitału społecznego i kultury regionu, wzrost poczucia więzi z regionem, promocja dorobku kultury oraz zwiększenie obecności kultury w życiu codziennym, zwiększenie różnorodności i polepszenie jakości znaczących wydarzeń kulturalnych.

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie liczba potencjalnych uczestników, doświadczenie organizacyjne realizatorów oraz umiejętność pozyskania środków z innych źródeł.

Dodatkowo premiowane będą projekty cyklicznie wspierane przez Województwo Warmińsko- -Mazurskie.

2) Mobilizacja lokalnych samorządów do współpracy w dziedzinie kultury poprzez łączenie zasobów oraz budowanie partnerstwa;

Działania: wspieranie organizacji i udziału w przedsięwzięciach kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym, umożliwiających pełne korzystanie z już istniejących form aktywności kulturalnej, inicjatywy wykorzystujące istniejące sieci relacji do współpracy, nawiązywania kontaktów, budowy partnerstwa oraz realizacji swoich planów w nowej grupie.

Zakładane rezultaty: wzrost regionalnej współpracy między różnymi podmiotami i osobami działającymi w sektorze kultury i kreatywności, rozwijanie partnerstw wewnątrz i międzysektorowych.

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie partnerstwo (realizacja we współpracy). Dodatkowo premiowane będą oferty wspólne oraz projekty współfinansowanie ze środków budżetów lokalnych samorządów.

3) Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, związanych z obchodami 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika;

Działania: projekty kulturalne służące uczczeniu 550 rocznicy urodzin astronoma, inicjatywy popularyzujące postać Mikołaja Kopernika, jego odkrycia i dokonania w różnych dziedzinach nauki.

Zakładane rezultaty: wzmacnianie tożsamości regionalnej, wzbogacenie wiedzy na temat życia i dzieła Mikołaja Kopernika, rozbudzenie poczucia wspólnoty kulturowej wśród mieszkańców regionu. Wsparcie integracji i współpracy z różnymi podmiotami w celu realizacji projektów o wysokiej wartości artystycznej.

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie konsolidacja działań wielu podmiotów w celu realizacji cennych inicjatyw o zasięgu i znaczeniu regionalnym. Szczególnie premiowane będą projekty cyfrowe (aplikacje, platformy informacyjne, multimedialne archiwa itp.) oraz zadania o charakterze edukacyjnym, kierowane oraz angażujące młodzież.

4) Wspieranie projektów obejmujących ochronę wartości i promocję regionalnego dziedzictwa kulturowego, których celem jest dokumentacja i edukacja kulturalna;

Działania: kierowane do szerokiego grona odbiorców seminaria, wykłady, odczyty, dyskusje, szkolenia, sesje popularnonaukowe itp. upowszechniające wiedzę o dziedzictwie kulturowym regionu, przedsięwzięcia kultywujące obrzędy, zwyczaje i tradycje ludowe, projekty dotyczące dokumentowania /m.in. w formie digitalizacji, produkcji materiałów filmowych/ dziedzictwa kulturowego, wsparcie aktywnie działających grup kultywujących tradycje regionalne.

Zakładane rezultaty: identyfikacja, dokumentacja, promocja i wzmacnianie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regonu, utrwalenie zasobów dziedzictwa kulturowego, poprawa dostępności do zasobów kultury, zwiększenie dostępu do kultury dzięki nowym technologiom (digitalizacja zasobów i ich systemowe upowszechnienie w sieci).

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie innowacyjność działań.

5) Wspieranie aktywności kulturalnej i edukacyjnej w zakresie współpracy międzypokoleniowej oraz z uwzględnieniem potrzeb środowisk seniorskich

Działania: inicjatywy integrujące mieszkańców, pobudzające do czynnego uczestnictwa w kulturze, projekty służące wyzwalaniu twórczych potencjałów, rozbudzaniu potrzeby tworzenia, wspomaganiu rozwoju duchowego, budzeniu działań kreatywnych, projekty aktywizujące różne grupy wiekowe, a zwłaszcza wykorzystujące potencjał osób starszych, zadania umożliwiające kultywowanie tradycji i przekazywanie jej nowym pokoleniom oraz umożliwiające uczestnictwo oraz integrację przedstawicieli różnych grup wiekowych. Zakładane rezultaty: przełamywanie barier pokoleniowych w kulturze, wsparcie inicjatyw organizacji, skupiających środowiska seniorskie.

Czynnikiem branym pod uwagę przy ocenie projektów będzie zaangażowanie odbiorców projektu w jego współtworzenie. Dodatkowo premiowane będą projekty, których realizacja przyczynia się do realizacji programu Polityki Senioralnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wyłączone są jako niezgodne z celami i założeniami konkursu następujące rodzaje zadań:

- wydarzenia o niskim zasięgu społecznym w tym: imprezy integracyjne i rozrywkowe np. dożynki /święta gminy, miasta/, lokalne festyny, zabawy oraz biesiady o niskim walorze kulturotwórczym;

- projekty o charakterze promocyjnym, sportowym i rekreacyjnym /nawet, gdy ich częścią są działania artystyczne/;

- przedsięwzięcia o charakterze terapeutycznym, zawierające elementy działań twórczych jako terapii;

- wycieczki i jednorazowe wyjazdy o charakterze wyłącznie promocyjnym lub turystycznym;

- powstanie i wydanie publikacji książkowych;

- projekty, dla których ustalono odrębne priorytety i działania w Programie Współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023; Nie dotyczy działań wskazanych w opisie priorytetu XIV Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

- zadania dofinansowane w ramach współpracy Samorządu Województwa z jednostkami samorządu terytorialnego, wykazanymi w budżecie województwa;

-  projekty w jakikolwiek inny sposób finansowane bezpośrednio ze środków budżetu Województwa (w tym projekty obejmujące konkurs ofert "OKO Promocji" na realizację zadań z zakresu promocji województwa warmińsko-mazurskiego).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama