Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym
Nabór od 21.12.2022 do 12.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 435 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 435 tys. PLN
Młodzież
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Wspieranie wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących dyscyplinach olimpijskich w sporcie młodzieżowym..

Dodatkowe warunki i informacje dot. Zadania 2.3.:

1) celem zadania jest wspieranie szkolenia uzdolnionych zawodników z regionu w sporcie młodzieżowym w ramach wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego w wiodących w regionie sportach olimpijskich;

2) oferta powinna dotyczyć ośrodków powołanych uchwałą okręgowego związku sportowego w danym sporcie;

3) w ofertach składanych w ramach konkursu należy m.in.:

  1. przedstawić kompleksowo, w jaki sposób dany projekt będzie realizowany;
  2. przedstawić kryteria wyboru zawodników do szkolenia w ramach ośrodka (z zastrzeżeniem, że kryteria powinny  precyzyjnie określać wysokie wyniki kwalifikujące danego zawodnika do ośrodka);
  3. przedstawić średnią liczbę osobodni przypadającą na danego zawodnika,

4) w ofercie wymagane są informacje związane ze szkoleniem uzdolnionych zawodników z regionu w sporcie młodzieżowym w ramach wojewódzkich ośrodków szkolenia sportowego. Są to:

      a. uchwała okręgowego związku sportowego w danym sporcie, powołująca ośrodek,
      b. program organizacyjny ośrodka,
      c. plany szkoleniowe zatwierdzone przez zarząd danego okręgowego związku sportowego,
      d. wykaz zawodniczek i zawodników objętych szkoleniem wraz z kadrą trenerską prowadzącą szkolenie,
      e. wykaz planowanych akcji szkoleniowych w ramach ośrodka w poszczególnych kategoriach wiekowych,
      f. wykaz dokumentacji merytorycznej niezbędnej do sprawdzenia właściwej realizacji zadania i jego efektów, w tym dokumentacji potwierdzającej:

  • uczestnictwo zawodniczek/zawodników (adresatów zadania) w planowanym szkoleniu,
  • osiągnięte wyniki sportowe zawodników,
  • wyniki testów (np. międzynarodowy test sprawności fizycznej, testy specjalistyczne) – opisać, kiedy będą przeprowadzane.

 

Uwagi:

1) zawodnik zakwalifikowany do Ośrodka winien zrealizować minimum 70% zakładanej średniej liczby osobodni;

2) wynagrodzenie trenerów nie może przekraczać 30% wnioskowanej kwoty dotacji.

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

  1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
  3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama