Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim
Nabór od 21.12.2022 do 31.01.2023 23:59
Departament Turystyki i Sportu
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Turystyki i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju kultury fizycznej: Upowszechnianie i popularyzowanie sportu w środowisku osób z niepełnosprawnością. Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim..
  1. Celem zadania jest popularyzacja sportu i aktywności sportowej wśród osób niepełnosprawnych z uwzględnieniem dzieci i młodzieży poprzez organizację masowych imprez i zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim.
  2. W ofercie składanej w ramach konkursu należy wykazać i opisać m.in.:
  1. planowane  zawody i imprezy z określeniem ich adresatów oraz planowaną liczbę uczestników,
  2. liczbę imprez masowych oraz zawodów sportowych o zasięgu wojewódzkim,
  3. opisać sposób promocji projektu.

ZASADY wypełniania ofert obowiązujące dla wszystkich zadań szczegółowych z zakresu rozwoju kultury fizycznej:

  1. Ofertę należy przygotować pod kątem możliwości realizacji wskaźników zawartych w Programie współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.
  2. Koszty obsługi zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej mogą wynieść do 15 % łącznej kwoty wnioskowanej dotacji.
  3. Każdy rodzaj kosztu w „kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” powinien być szczegółowo rozpisany.

 

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU KONKURSOWYM NA BIP!!!

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama