Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej

Reklama
Nabór od 23.12.2022 do 16.01.2023 23:59
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 550 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja działań z zakresu wzmacniania potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych oraz budowania postaw aktywności obywatelskiej.

 Oferent ma możliwość wyboru formy wykonania zadania publicznego jako powierzenie lub wsparcie:

 1. W przypadku powierzenia Zleceniodawca pokryje 100% finansowych kosztów realizacji zadania. Oferent może wnieść wkład osobowy i rzeczowy, nie jest to jednak wymagane.
 2. W sytuacji wsparcia wnioskowana kwota dotacji nie może przekraczać 90% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania. Oferent zobowiązany jest wnieść wkład własny finansowy lub/i wkład osobowy lub/i wkład osoby i rzeczowy w wysokości co najmniej 10% wszystkich kosztów realizacji zadania. Przy czym wysokość „wkładu własnego finansowego” oraz wartość „wkładu osobowego” oraz wartość "wkładu rzeczowego" może się zmieniać, o ile nie zmniejszy się wartość tych środków w stosunku do wydatkowanej kwoty dotacji.
 3. W przypadku wniesienia wkładu rzeczowego w realizację zadania jego wycena jest obowiązkowa i należy ją wykazywać w ofercie w części V Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego oraz w przewidywanych Źródłach finansowania kosztów realizacji zadania. Wnoszony wkład rzeczowy w realizację zadania opisuje się w ofercie i jest on brany pod uwagę przy ocenie oferty.
 4. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 5. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 30% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 6. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, opublikowanym na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/zasady-przyznawania-dotacji/2023;
 7. W przypadku, gdy Oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym obligatoryjnie należy dołączyć do składanej oferty w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora ofert konkursowych, kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany. Gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia ww. dokumentów;
 8. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności zgodnie z art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami powinny zostać opisane w sekcji VI oferty.

 

Celami realizacji zadań są:

 1. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w województwie mazowieckim;
 2. wzmocnienie potencjału i skuteczności działania organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego;
 3. zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa mazowieckiego i organizacji pozarządowych działających w województwie w działalność obywatelską i społeczną;
 4. zwiększenie wiedzy mieszkańców województwa mazowieckiego w temacie działania organizacji pozarządowych na terenie województwa mazowieckiego.

Odbiorcami projektów mogą być:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. osoby indywidualne;
 3. grupy nieformalne.

Działania projektowe obejmować mogą, w szczególności:

 1. prowadzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych;
 2. prowadzenie szkoleń, poradnictwa, doradztwa w zakresie zagadnień związanych z działalnością organizacji pozarządowej (w tym m. in. zakładanie, rejestracja, sprawozdawczość, prawne aspekty działania organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, pozyskiwanie funduszy, rachunkowość, ochrona danych osobowych, budowanie członkostwa, bazy wolontariackiej, sieciowanie, przeciwdziałanie praniu pieniędzy i inne);
 3. tworzenie lub rozwój związków, porozumień i sieci organizacji pozarządowych – tematycznych bądź terytorialnych;
 4. promocję powoływania i/lub działania rad działalności pożytku publicznego;
 5. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję wolontariatu;
 6. przedsięwzięcia nakierowane na wzrost aktywności społecznej mieszkańców i zainteresowanie lokalnymi sprawami;
 7. przedsięwzięcia wspierające rozwój i promocję filantropii indywidualnej;
 8. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję konsultacji społecznych;
 9. przedsięwzięcia nakierowane na rozwój i promocję inicjatywy lokalnej w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 10. aktywizację obywatelską młodzieży, wsparcie inicjatyw zmierzających do powoływania młodzieżowych rad gmin i powiatów;
 11. przedsięwzięcia nakierowane na promocję i wdrażanie budżetów obywatelskich;
 12. przedsięwzięcia nakierowane na promocję, szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania środków w ramach nowej perspektywy unijnej 2021-2027;
 13. przedsięwzięcia przeciwdziałające bierności i bezradności obywatelskiej, w tym prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
 14. wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych i zapewnienie im równych z innymi podmiotami szans w realizacji zadań publicznych;
 15. podnoszenie skuteczności i efektywności realizacji zadań publicznych;
 16. wzmocnienie innowacyjnych rozwiązań w realizacji zadań publicznych i propagowanie tych rozwiązań.

W ramach kryteriów oceny merytorycznej, związanych ze specyfiką zadania konkursowego i wskazanych w karcie oceny merytorycznej, premiowane będą:

 1. udział osób z niepełnosprawnościami w realizacji zadania – 2 punkty;
 2. zadanie, o zasięgu regionalnym, czyli obejmuje co najmniej dwa powiaty – 2 punkty;
 3. zadania realizowane w partnerstwie wewnątrzsektorowym (oferta wspólna, wszyscy oferenci składający ofertę wspólną powinni posiadać doświadczenie w zakresie realizacji podobnych zadań publicznych) lub międzysektorowym (partnerstwo z samorządem i/lub podmiotem gospodarczym – na etapie podpisywania umowy o dotację niezbędne będzie dostarczenie dokumentu potwierdzającego partnerstwo i określającego jego zakres) – 3 punkty;
 4. zadania, w których ujęto wiarygodną i opartą na danych diagnozę grupy docelowej, do której kierowane jest zadanie. Diagnoza powinna zostać opisana w punkcie III.3. oferty dotyczącym syntetycznego opisu zadania (w zależności od trafności diagnozy poparcia jej dokumentami źródłowymi, własnymi badaniami, obserwacjami, doświadczeniem) - 3 punkty.

 

        

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama