Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2023 roku
Nabór od 21.12.2022 do 17.01.2023 15:30
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich w 2023 roku .
 1. Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację następujących zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, w województwie warmińsko-mazurskim:

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć wpływających na rozwój wsi tematycznych na obszarach wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, jako sposobu na pobudzenie aktywności społeczności lokalnych, poprzez:

 1. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu rozwój już istniejących wsi tematycznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 2. Wspieranie przedsięwzięć służących specjalizacji tematycznej wsi, rozwijaniu oferty i utrzymywaniu jej wysokiej jakości, w jednej miejscowości na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
 3. Wspieranie przedsięwzięć wprowadzających do krajobrazu miejscowości tematycznej dzieł sztuki, instalacji przestrzennych i podobnych koncepcji, podkreślających specjalizację tematyczną, motyw przewodni i charakter wsi tematycznej.
 4. Wspieranie przedsięwzięć aktywizujących mieszkańców wsi tematycznych, mających na celu tworzenie lub rozwój lub wzbogacenie oferty amatorskich grup śpiewaczych
  i muzykujących, teatralnych, oraz innych podobnych form, z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa folklorystycznego i ludowego (np. wyposażenie w profesjonalne stroje regionalne lub charakterystyczne dla motywu przewodniego wsi tematycznej).

Zadania z zakresu wspierania przedsięwzięć mających na celu poprawę estetyki przestrzeni publicznej w miejscowościach wiejskich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, poprzez:

 1. Trwałe nasadzenia z wykorzystaniem roślinności wieloletniej, charakterystycznej dla krajobrazu wiejskiego.
 2. Upiększanie miejscowości w sposób trwały z wykorzystaniem motywów charakterystycznych dla wsi.
 3. Oznakowanie obiektów, miejsc charakterystycznych dla wsi, istotnych z punktu widzenia rozwoju miejscowości lub atrakcyjnych turystycznie.

(Uwaga: do zadania szczegółowego 5-7 wymagany jest szkic lub projekt lub rysunek lub plan nasadzeń lub przykładowy wzór, propozycja oznakowania, napisu oraz opis lub legenda w zakresie wykorzystanego materiału, roślinności.

Należy zamieścić ww. w polu załączniki do oferty, pkt „inne dokumenty” w generatorze witkac.pl).

 1. Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt 3 lub w części VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest finansowane lub współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.
 2. Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.
 3. Wysokość środków finansowych z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przeznaczona na realizację wymienionych w ust. 1 zadań to: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych gr 00/100 brutto).
 4. Dodatkowe warunki:
 1. Wnioskowana dotacja na realizację zadań w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 8 000 zł brutto (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 brutto).
 2. Na realizację zadań z zakresu aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich organizacja pozarządowa może złożyć łącznie maksymalnie 2 oferty.
 3. W ofercie należy obowiązkowo wskazać jedną nazwę zadania szczegółowego,(w jednej ofercie nie  można łączyć zakresów różnych zadań, należy złożyć ofertę na wybrane zadanie wymienione w ogłoszeniu).
 4. Wymagany zakres terytorialny: dopuszcza się zadania realizowane lokalnie.
 1. Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:
 1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnieni dostępności osobom ze szczególnymi potrzebamiw zakresie określonym w umowie.
 2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
 3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom  ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
 4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
 5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama