Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka...

Reklama
Nabór ofert w obszarze Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka: „Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz umożliwienie łączenia życia zawodowego z rodzinnym dla obywateli Ukrainy na terenie Miasta Poznania - edycja II (dla przedsiębiorców)”
Nabór od 20.12.2022 do 15.03.2023 13:50
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 720 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 720 tys. PLN
Dzieci, Cudzoziemcy, migranci

Nabór ma na celu wyłonienie oferenta, który zrealizuje zadanie publiczne pn.
„Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz umożliwienie łączenia życia zawodowego z rodzinnym dla  obywateli Ukrainy na terenie Miasta Poznania - edycja II (dla przedsiębiorców)”.

 

Zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

 

Celem zadania publicznego jest zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz umożliwienie łączenia życia zawodowego z rodzinnym dla  obywateli Ukrainy na terenie Miasta Poznania.

 

I. Informacje dotyczące realizacji zadania publicznego:

 1. Nabór odbywa się na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania nr 316/2022/P z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie, sposobu rozliczania oraz kontroli dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację
  zadań publicznych z zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Poznań na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 2. Zleceniobiorca przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.).
 3. Zadanie publiczne ma charakter wspierany, co oznacza, że Zleceniobiorca musi zapewnić inne środki finansowe pochodzące ze świadczeń od odbiorców zadania.
 4. Realizowane zadanie powinno być zgodne z ustawą z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 5. Zleceniobiorca prowadzi żłobek w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 – Prawo Przedsiębiorców, który wpisany został do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Prezydenta Miasta Poznania (wpis do rejestru został dokonany na każdy żłobek, na który oferent składa ofertę).
 6. Zleceniobiorca zobowiązany jest do monitorowania beneficjentów zadania – pomoc przeznaczona jest wyłącznie dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, które wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej (w ofercie należy wskazać sposób monitorowania).
 7. Zleceniobiorca jest zobowiązany do realizacji zadania na rzecz dzieci u których wykonano obowiązkowe szczepienia ochronne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (nie dotyczy dzieci, które mają przeciwwskazania medyczne do wykonania szczepień) oraz mieszkających na terenie Miasta Poznania.
 8. Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania opinii publicznej o fakcie finansowania zadania ze środków UNICEF.
 9. Zleceniobiorca zobowiązany jest przekazywać informacje na temat realizowanego zadania publicznego na prośbę Zleceniodawcy.

 

II. W ramach realizacji zadania oferent w okresie: od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r., powinien w szczególności:

 1. Zapewnić dziecku opiekę w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.
 2. Zagwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną i edukacyjną przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Prowadzić zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka, według opracowanego programu zajęć odpowiednio dla różnych grup wiekowych (możliwość zakupu materiałów edukacyjnych adekwatnie do liczby dzieci, na którą oferent wnioskuje o dofinansowanie).
 4. Współpracować z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.
 5. Zapewnić dzieciom bezpieczeństwa oraz odpowiednie warunki higieniczno-sanitarne w czasie przebywania w żłobku, zgodnie z obowiązującymi przepisami (możliwość zakupu artykułów higienicznych adekwatnie do liczby dzieci, na którą oferent wnioskuje o dofinansowanie).
 6. Zapewnić dzieciom opiekę przez odpowiednią liczbę personelu o właściwych kwalifikacjach, zgodnie z zapisami określonymi w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
 7. Rekrutować dzieci, których pobyt w żłobku będzie dofinansowany, poprzez elektroniczny system rekrutacji do żłobków Nabór – Żłobek. Oferent zobowiązany jest ponieść opłatę licencyjną za elektroniczny system Nabór – Żłobek.
 8. Ponadto w żłobku należy:
 • zapewnić każdemu dziecku opiekę w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze do 10 godzin dziennie;
 • zapewnić wyżywienie dzieciom objętym opieką (wymagany dokument finansowy potwierdzający zapewnienie wyżywienia);
 • zapewnić opiekę pielęgniarki lub położnej w przypadku, gdy liczba dzieci w żłobku przekracza 20.

 

III. Wysokość środków przeznaczona na realizację zadań:

Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego dla przedsiębiorców wynosi: 720 000,00 zł (słownie: siedemset dwa tysiące złotych 00/100) z podziałem na:

 • maksymalnie 1 200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100) miesięcznie na 1 dziecko.

 

 

Inne środki finansowe pochodzące ze świadczeń od odbiorców zadania w wysokości:

- maksymalnie 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) ryczałt za wyżywienie miesięcznie na 1 dziecko,

- maksymalnie 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100) miesięcznej opłaty za opiekę nad 1 dzieckiem.

 

Niedopuszczalne jest pobieranie dodatkowych opłat (z wyłączeniem maksymalnej miesięcznej zryczałtowanej stawki za wyżywienie w wysokości 100,00 zł na 1 dziecko oraz miesięcznej opłaty za opiekę nad 1 dzieckiem w wysokości 400,00 zł) od odbiorców zadania publicznego pod rygorem rozwiązania umowy.

 

IV. Dodatkowe informacje:

 1. Zalecany jest udział psychologa/psychologów w działaniach organizowanych przez Zleceniobiorcę, w szczególności poprzez jego/ich metodyczną diagnozę zaplanowanych zajęć i ewentualny wpływ na poprawę stanu psychicznego uczestników oraz poprzez stały kontakt z opiekunami i prowadzącymi zajęcia.
 2. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowy z dotacji wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 3. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści: „Kwota w wysokości….. została pokryta ze środków UNICEF, na podstawie umowy z Miastem Poznań z dnia…, nr…, pozycja z kosztorysu…”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
 4. Zleceniobiorca zobowiązany jest  do uzyskania akceptacji wszystkich materiałów promocyjnych przed ich wydrukowaniem/publikacją przez Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania. Materiały do akceptacji należy przesłać na adres: ci@um.poznan.pl.
 5. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych   w umowie o powierzenie realizacji zadania  publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
 • wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995,
 • podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych,
 • podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 • wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi,
 • rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek  i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych,
 • nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami,
 • niewypuszczania chińskich lampionów,
 • nieużywania sztucznych ogni i petard.

 

V. Proponowane rezultaty:

1) obowiązkowe:

 • liczba dzieci w danym miesiącu.

 

2) inne proponowane:

 • liczba dzieci, którym zapewniono wyżywienie,
 • liczba zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych - atrakcyjnych form spędzania czasu,
 • liczba spotkań z rodzicami,
 • liczba konsultacji specjalistów dla rodziców,
 • liczba zakupionych materiałów edukacyjnych,
 • liczba zakupionych artykułów higienicznych

 

 

 

Informacja dotycząca składania ofert w ramach naboru:

 1. Oferty należy złożyć tylko w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy witakc.pl.
 2. Oferent nie jest zobowiązany do dostarczenia dokumentu "Potwierdzenie złożenia oferty".
 3. Oferta zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty lub jej aktualizacji.
 4. Wszelkie informacje dotyczące statusu oferty będą dostępne wyłącznie na platformie.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem zakresu działań, kosztorysu realizacji zadania oraz rezultatów poprzez aktualizację zakresu rzeczowego, rezultatów i kosztorysu zadania.
 6. Po przyjęciu do realizacji oferty bez zbędnej zwłoki zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem zapisów art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama