Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Zobacz, jak organizacje praktykują fundraising Narzędzia fundraisingu w Polsce. Kup poradnik PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego w 2023 r...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego w 2023 r. - II TERMIN
Nabór od 21.12.2022 do 16.05.2023 15:30
Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 13 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sektora pozarządowego w 2023 r. - II TERMIN.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu rozwoju sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zadania wskazane w ogłoszeniu konkursowym wpisują się w zadania wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 27 i 33 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: promocja i organizacja wolontariatu oraz działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację nastepujących zadań z zakresu rozwoju sektora pozarządowego:

1. Edukacja organizacji pozarządowych, z zastrzeżeniem wskazanym w ust. 2 (przy czym działaniem powinny zostać objęte w szczególności podmioty o mniejszych szansach na uzyskanie wsparcia) w zakresie wzmocnienia

a) pozyskiwania środków na działalność, głównie w sposób inny niż z dotacji, czyli np. od darczyńców, tworzenie i wdrażanie planów fundraisingowych, zbiórki publiczne, kampanie społeczne;

b) merytorycznej/statutowej działalności organizacji;

c) jakości funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym zwiększenia wykorzystania narzędzi informatycznych w działalności organizacji, w szczególności seniorskich (cyfryzacja organizacji).

2. Wsparcie utworzenia lub działania centrum organizacji pozarządowych/miejsca rozwoju aktywności społecznej – ośrodka, w którym NGO lub grupy nieformalne znajdą wsparcie, w szczególności doradcze oraz informacyjne -  merytoryczne, księgowe, prawne, nt. ogłoszeń konkursowych, sposobów wypełniania ofert/ wniosków o dotacje, zakładania stowarzyszeń/fundacji, zasad angażowania wolontariuszy i in.

3. Edukacja obywatelska młodzieży szkolnej, w szczególności: promocja i wzmocnienie działalności społecznej i obywatelskiej uczniów oraz rozwój współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, poprzez partnerską  współpracę np. w realizacji wspólnych przedsięwzięć, kampanii z udziałem uczniów, inicjatyw zwiększających ich wiedzę na temat sektora pozarządowego. Rekomendowane jest wykorzystanie nowoczesnych form przekazu i włączenie działań innowacyjnych, w tym autorstwa młodzieży.

4. Wsparcie rozwoju działalności rzeczniczej organizacji pozarządowych województwa warmińsko-mazurskiego, w tym ich reprezentacji.

5. Promocja i rozwój wolontariatu, w szczególności angażującego młodzież, poprzez:

a) wsparcie działalności kół/centrów/ośrodków wolontariatu, w tym organizacja szkoleń nt. zasad ich tworzenia, organizacji i prowadzenia; promowanie i wymiana dobrych praktyk w tym zakresie; wsparcie działań integrujących wolontariuszy;

b) promowanie postaw wolontariackich (np. w ramach realizacji kampanii społecznej, poprzez organizację lokalnych i ponadlokalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego na dzień 5 grudnia);

c) wsparcie organizacji praktyk wolontariackich.

 

Zadanie wymienione pkt 1 powinno być skierowane do co najmniej 3 organizacji pozarządowych (przy czym oddziały/koła organizacji pozarządowej traktowane są jako odrębne podmioty).

​​Przy planowanych działaniach edukacyjnych organizacji pozarządowych należy uzasadnić rodzaj planowanego wsparcia poprzez opisanie kondycji/potencjału tych organizacji, odbiorców zadania. Opisanie potencjału i potrzeb odbiorców zadania dotyczy również ofert odnoszących się do zadania wskazanego w ust. 1 pkt 2. W ofercie należy opisać jak realizacja zadania zwiększy potencjał organizacji pozarządowych uczestniczących w jego realizacji.

W przypadku edukacji obywatelskiej skierowanej do uczniów należy w ofercie uzasadnić wybór grupy docelowej zadania i wskazać jak jego realizacja wpłynie na kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich dzieci lub młodzieży. Należy wskazać czy i jaka planowana jest kontynuacja działań w tym zakresie skierowanych do tej samej grupy.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

  1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.
  2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
  3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
  4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
  5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama