Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Ogłoszenie nr XII/2022 TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć...

Reklama
Ogłoszenie nr XII/2022 TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej
Nabór od 20.12.2022 do 10.01.2023 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 10 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr XII/2022 TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO - Organizacja rajdów pieszych i rowerowych oraz innych przedsięwzięć mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o Ziemi Jarocińskiej.

 

Kryterium wyboru

Maksymalna liczba punktów

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt
 2. osiągalność i realność celów: 0-5 pkt
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-10 pkt

20

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-2 pkt
 2. zasoby kadrowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-3 pkt
 3. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-5 pkt

10

Popularyzacja walorów turystycznych Ziemi Jarocińskiej wśród osób spoza Gminy Jarocin

10

Określenie grup adresatów zadania (charakterystyka odbiorców, liczba, sposób pozyskania uczestników) adekwatne w powiązaniu z celami zadania

7

Wartość merytoryczna projektu:

 1. przydatność i adekwatność działań: 0-3 pkt
 2. edukacyjna wartość projektu: 0-2 pkt
 3. spójność działań: 0-3 pkt
 4. popularyzacja zabytków i historii Ziemi Jarocińskiej: 0-2 pkt

10

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-2 pkt
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-3 pkt
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-3 pkt

10

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna: 0 pkt
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin: 2 pkt
 3. ocena pozytywna: 3 pkt

3

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt. 

10

Udział  finansowy wnioskodawcy, w tym m. in. dotacje innych jednostek samorządu terytorialnego, ministerialne, sponsoring, wpłaty i opłaty adresatów zadania:

21-30 % kosztów ogółem: 10 pkt

31-50 % kosztów ogółem: 15 pkt

pow. 50 % kosztów ogółem: 20 pkt

20

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 10.01.2023 r.

 

 

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama