Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Codziennie dostarczamy ci aktualnych i sprawdzonych informacji o trzecim sektorze Twój portal prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Wesprzyj NGO.PL >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2023 roku
Nabór od 21.12.2022 do 20.01.2023 15:30
Departament Współpracy Międzynarodowej
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Departament Współpracy Międzynarodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2023 roku.

Celem ogólnym działań w tym obszarze jest wykorzystanie potencjału współpracy z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju współpracy międzyregionalnej i popularyzacji problematyki europejskiej w regionie na arenie krajowej i międzynarodowej.

Otwarty konkurs ofert obejmuje realizację zadań z zakresu integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Działania podejmowane w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi powinny być przede wszystkim realizowane z uwzględnieniem zapisów Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz postanowień dwustronnych i wielostronnych porozumień, umów i listów intencyjnych, których stroną jest lub będzie Województwo Warmińsko-Mazurskie, a także przy poszanowaniu prowadzonej współpracy niesformalizowanej. Województwo docenia jednocześnie działania organizacji pozarządowych w obszarze współpracy międzynarodowej na innych kierunkach.

Realizowane projekty powinny angażować różne grupy, w tym w szczególności kobiety, osoby starsze i młodzież, zarówno z obszarów wiejskich, jak i obszarów miejskich.

Za szczególnie wartościowe należy uznać:

  1. projekty angażujące podmioty z regionów członkowskich Euroregionu Bałtyk (ze względu na 25. rocznicę utworzenia Euroregionu Bałtyk),
  2. projekty wpisujące się w przypadające na 2023 rok: 20. rocznicę podpisania przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowy o współpracy międzyregionalnej z Obwodem Rówieńskim w Ukrainie oraz 20. rocznicę  podpisania porozumienia o współpracy między Województwem Warmińsko‑Mazurskim a Regionalną Gminą Bornholm.
  3. przedsięwzięcia związane z obchodami 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.
  4. projekty realizowane we współpracy z regionami i podmiotami z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Organizacja pozarządowa opisuje w ofercie (w części III pkt 3 lub w części VI) w jaki sposób będzie informowała o tym, że zadanie jest finansowane lub współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Informacja ta będzie brana pod uwagę przy opiniowaniu oferty.

Organizacja pozarządowa składająca ofertę jest zobowiązana do uwzględnienia aktualnej w okresie realizacji zadania sytuacji w kraju i za granicą (jeżeli dotyczy) związanej ze stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.

Oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze szczególnymi potrzebami, tj.:

  1. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w umowie.
  2. Oferent powinien określić sposób realizacji wymagań dostępności, o których mowa w pkt. 1, które uwzględni przy realizacji zadania publicznego. Wymagania należy dobrać do charakteru planowanego zadania – powinny być uwzględnione te, które mają zastosowanie do danego zadania.
  3. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.
  4. Środki finansowe w ramach realizacji zadania publicznego mogą być przeznaczone przez oferenta na pokrycie wydatków związanych z zapewnieniem dostępności przy realizacji zadania publicznego. Zleceniobiorca planując zadanie publiczne powinien oszacować z należytą starannością całkowity koszt jego realizacji, uwzględniający także nakłady poniesione z tytułu zapewnienia dostępności.
  5. Spełnienie wymogów dotyczących dostępności zgodnie z treścią ogłoszenia konkursowego podlega opinii komisji konkursowej i będzie sprawdzane na etapie realizacji lub sprawozdania lub kontroli realizacji zadania publicznego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama