Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Instrukcja, terminy – wszystkie niezbędne informacje do złożenia sprawozdania Poradnik o sprawozdaniu finansowym za rok 2022. Sprawdź

Ogłoszenie nr VIII/2022 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Obsługa i realizacja zadań z...

Reklama
Ogłoszenie nr VIII/2022 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2023
Nabór od 20.12.2022 do 10.01.2023 23:59
Wydział Oświaty i Kultury
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Gmina Jarocin, Wydział Oświaty i Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Ogłoszenie nr VIII/2022 - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ - Obsługa i realizacja zadań z zakresu sportu szkolnego w roku 2023.

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 10.01.2023 r.

 

Ro

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

 

Zasadność i celowość realizacji zadania:

 1. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. osiągalność i realność celów: 0-10 pkt.
 3. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celów: 0-10 pkt.

25

 

Możliwość realizacji zadania przez oferenta:

 1. opisane zasoby materialne, rzeczowe konieczne do realizacji zadania - posiadane przez oferenta lub dobrze zidentyfikowane i zaplanowane do pozyskania w przypadku realizacji zadania: 0-5 pkt.
 2. kwalifikacje i doświadczenie kadry konieczne do realizacji zadania: 0-10 pkt.
 • do 1 roku: 1 pkt.
 • od 1-3 lat: 3 pkt.
 • od 3-5 lat: 7 pkt.
 • pow. 5 lat: 10 pkt.
 1. doświadczenie w realizacji zadań o zbliżonym charakterze: 0-10 pkt.
 • do 1 roku: 1 pkt.
 • od 1-3 lat: 3 pkt.
 • od 3-5 lat: 7 pkt.
 • pow. 5 lat: 10 pkt.

25

 

Wartość merytoryczna projektu:

 1. przydatność i adekwatność działań: 0-5 pkt.
 2. propagowanie wartości sportowych: 0-5 pkt.
 3. spójność działań: 0-5 pkt.

15

 

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby beneficjantów), nie jest zawyżony/zaniżony 0-4 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty 0-4 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych 0-5 pkt.

15

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 1. ocena negatywna - 0 pkt.
 2. ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin - 5 pkt.
 3. ocena pozytywna - 10 pkt.

10

 

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-2 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-2 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

10

 

Podmioty, które uzyskają poniżej 50 punktów nie biorą udziału w podziale środków.

 

 

 

 

 

     

 

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama