Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs UdSKiOR: Podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości

Reklama
Nabór od 12.12.2022 do 10.02.2023 16:15
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Łączny budżet 1 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (dalej: Urząd) ogłasza otwarty konkurs ofert na 2023 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania rządowego zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

I. Rodzaje zadań objętych konkursem ofert:

1. Organizacja uroczystości, zjazdów i innych przedsięwzięć kultywujących i upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięć o ofiarach wojny i okresu powojennego.

2. Upamiętnianie miejsc historycznych wydarzeń, czynów zbrojnych i innych form działalności niepodległościowej, męczeństwa i represji, a także upamiętnianie osób związanych z tymi wydarzeniami poprzez wykonanie trwałych znaków i obiektów pamięci.

Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi 1 000 000 zł.

II. W zakresie realizacji powyższych zadań środki w formie dotacji celowych przeznaczone będą m. in. na:

1. Dofinansowanie prowadzenia działalności upamiętniającej tradycje walk o suwerenność RP poprzez organizację uroczystości rocznicowych, rekonstrukcji historycznych, konferencji, koncertów, festiwali, spektakli, marszów, rajdów, spotkań kombatantów z młodzieżą oraz działań nastawionych na zachowanie pamięci oraz pogłębianie wiedzy historycznej i tożsamości narodowej wśród młodego pokolenia, głównie młodzieży szkolnej poprzez m.in. wsparcie edukacyjnych gier i konkursów wiedzy historycznej.

2. Dofinansowanie trwałego upamiętniania walk i męczeństwa (miejsc, faktów, wydarzeń oraz postaci z tym związanych) w formie tablic pamiątkowych, pomników, obelisków, medali, sztandarów.

III. Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje na realizację zadania publicznego przyznaje się zgodnie z zasadami określonymi w ustawach: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych; w aktach wykonawczych do nich; w zarządzeniu Szefa Urzędu z dnia 9 grudnia 2022 roku w sprawie zasad przyznawania oraz przekazywania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie rządowych zadań związanych z kultywowaniem i upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego oraz w niniejszym ogłoszeniu.

3. Dotacja nie może zostać przyznana na:

a) część ceny towaru/usługi będącą podatkiem od towarów i usług, jeśli oferent jest podatnikiem podatku od towarów i usług;

b) zadanie już zrealizowane;

c) spłatę zaległych zobowiązań;

d) pokrycie kosztów delegacji służbowych;

e) bieżące koszty funkcjonowania niezwiązane z realizacją zadania (np. czynsz, energia elektryczna, opłaty abonamentowe za: telefon i Internet oraz koszty stałe prowadzenia rachunku bankowego);

f) koszty powoływania i funkcjonowania oddziałów, klubów lub innych jednostek;

g) wynagrodzenia z tytułu umów o pracę;

h) zakup środków trwałych (w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 217, ze zm.));

i) koszty przejazdów i posiedzeń organów statutowych organizacji;

j) wycieczki;

k) koszty obsługi wojewódzkich i powiatowych rad kombatanckich;

l) koszty współczesnych pochówków i nagrobków;

m) wybicie wewnątrzorganizacyjnych odznak, medali itp.;

n) bony podarunkowe, itp.

4. Szef Urzędu zastrzega sobie prawo do udzielenia dotacji w wysokości mniejszej od wnioskowanej.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV. Termin i warunki realizacji zadań

1. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2023.

2. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadań regulować będzie umowa zawarta między Urzędem a oferentami wybranymi w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.

3. Oferent realizując zadanie publiczne, jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie określonym w zawartej umowie, o czym mowa w art. 5 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.

4. W przypadku gdy całkowity udział środków z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych w realizacji zadania publicznego wynosi co najmniej 50 tys. zł, Oferent zobowiązany jest do umieszczenia w miejscu realizacji zadania publicznego plakatu informacyjnego, o którym mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz.U. 2021 r. poz. 953 i 2506), chyba że nie można jednoznacznie określić miejsca realizacji zadania publicznego, oraz do zamieszczenia na swojej stronie internetowej, o ile ją posiada, oraz na swoich profilach w internetowych serwisach społecznościowych, o ile takie posiada, informacji o treści wymaganej przez to rozporządzenie. Bliższe informacje w tej sprawie dostępne są na stronie internetowej pod adresem: www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne.

5. Oferent, realizując zadanie publiczne, zobowiązany jest do stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), a także ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.). 

V. Termin i formy składania ofert

1. Wyznacza się termin składania ofert:

do 10 lutego 2023 r.

2. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać lub złożyć do godziny 16:15

  • bezpośrednio do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa w terminie określonym w otwartym konkursie ofert

lub

Załączniki zamieszczone w przestrzeni dyskowej w Internecie, tzw. „chmurze” nie będą pobierane.

DECYDUJE DATA I GODZINA WPŁYWU OFERTY DO URZĘDU!

Reklama