Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok pn: Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin
Nabór od 09.12.2022 do 02.01.2023 09:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 130 tys. PLN
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 2023 rok pn: Prowadzenie całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin.

Przedmiot konkursu i rodzaj zadania.
1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie podmiotu/podmiotów, którym przekazane zostanie wykonanie zadania publicznego polegającego na prowadzeniu całorocznej, stacjonarnej działalności pomocowej w zakresie psychoterapii, punktu konsultacyjnego dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin - środki pochodzące z dotacji muszą dotyczyć kosztów zadania skierowanego tylko i wyłącznie do mieszkańców Miasta Słupska.


2. W szczególności oczekiwane będą działania polegające na:
1) diagnozowaniu dzieci i młodzieży z dysfunkcjami zachowania oraz eksperymentującymi ze środkami psychoaktywnymi;
2) kwalifikowaniu zgłaszających się osób do odpowiednich oddziaływań terapeutycznych lub grup wsparcia;
3) prowadzeniu działań psychologicznych i/lub terapeutycznych (indywidualnych i/lub grupowych):
a) dla dzieci, młodzieży z grup ryzyka, eksperymentujących z substancjami psychoaktywnymi, neofitów oraz ich rodzin,b) dzieci i młodzieży znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, przejawiających zaburzenia zachowania oraz ich rodzin;
4) udzielaniu porad specjalistycznych dla osób pracujących z rodziną m.in. kuratorów sądowych, pedagogów szkolnych oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku;
5) udzielaniu porad i konsultacji wychowawczych dla rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży przejawiających dysfunkcje w zachowaniu lub eksperymentujących z substancjami, psychoaktywnymi;
6) prowadzeniu oddziaływań służących budowaniu kompetencji społecznych;
7) prowadzeniu oddziaływań służących radzeniu sobie z trudnymi okolicznościami i związanymi z nimi emocjami;
8) prowadzeniu oddziaływań służących rozwijaniu umiejętności komunikowania się i budowania relacji;
9) prowadzeniu oddziaływań podnoszących umiejętności wychowawcze rodziców;
10) zapewnieniu pomieszczeń do realizacji ww zadań;
11) bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki, leczenia oraz resocjalizacji.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama