Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Nabór od 09.12.2022 do 02.01.2023 23:59
Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej
Łączny budżet 760 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski Kościana, Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

Burmistrz Miasta Kościana

na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i art. 13 ust. 1 - 5 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie ogłasza

otwarty konkurs ofert na wykonywanie w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych Gminy Miejskiej Kościan w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

I.        Rodzaj zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1) szkolenie w różnych dyscyplinach sportu, w tym organizacja obozów szkoleniowych w różnych dyscyplinach sportowych;

2) propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez, zawodów sportowych i turniejów.

II.        Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań zgodnie z budżetem Gminy Miejskiej Kościan na rok 2023 oraz dotacji przekazanych organizacjom w latach 2022 i 2021:

Rodzaj zadania

Planowane dotacje na rok 2023

Dotacje przekazane
w 2022 roku

Dotacje przekazane
w 2021 roku

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

760.000,00

760.000,00

610.000,00

III.        Warunki otrzymania wsparcia finansowego

1. Zlecenie zadań i udzielenie dotacji następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2023 rok, przyjętym uchwałą nr uchwały nr XL/484/22 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 listopada 2022 r.

2. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:

1) prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

2) zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Kościana,

3) złożą prawidłowo wypełnioną ofertę.

IV.             Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Wybór ofert na realizację konkretnego zadania zostanie dokonany po spełnieniu wymogów formalnych. Dopuszcza się możliwość uzupełniania błędów formalnych w złożonych ofertach wyłącznie w elektronicznym generatorze ofert i sprawozdań witkac.pl we wskazanym terminie.

2. Oferty, które spełnią wymogi formalne, zostaną poddane ocenie merytorycznej według następujących kryteriów:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Liczba punktów

(dotyczy II)

I. Charakter zaproponowanego zadania jest zgodny z ogłoszeniem (tak/nie)

 

II. Ocena merytoryczna realizacji zadania

 

1

Możliwość realizacji zadania publicznego (0-4 punkty)

 

2

Adekwatność kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego realizowanego zadania (0-2 punkty)

 

3

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-7 punktów)

 

4

Planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (0-5 punktów)

 

5

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

 (0-3 punkty)

 

6

Ocena dotychczasowej współpracy z miastem (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków na realizację zadań publicznych, 0-2 punkty)

 

3. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów to 23.

4. Komisja Konkursowa przedkłada Burmistrzowi Miasta Kościana oferty, na które proponuje udzielenie dotacji. Możliwość otrzymania dotacji uzyskają organizacje, których oferty zdobyły co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów.

5. Oferty muszą zawierać szczegółowy opis poszczególnych działań oraz harmonogram ich realizacji. Złożenie oferty niezawierającej odpowiedzi na wszystkie pytania, bądź ogólnikowe wypełnienie oferty będzie skutkować niższą oceną złożonej oferty.

V.             Zasady przyznawania dotacji.

1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu.

2. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 3 oferty.

3. W przypadku przekroczenia przez oferenta wskazanego limitu ofert możliwych do złożenia, ocenie będzie podlegać tylko taka liczba ofert, jaka została określona w ogłoszeniu. O wyborze ofert do oceny decydować będzie kolejność złożenia oferty.

4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w złożonej ofercie. W takim przypadku oferent może zmniejszyć proporcjonalnie zakres rzeczowy zadania lub wycofać swoją ofertę.

6. Formą wypłaty dotacji przyznanej z budżetu Gminy Miejskiej Kościan będzie przekazanie środków finansowych na poczet kosztów przedsięwzięcia jednorazowo lub w transzach.

7. Burmistrz Miasta Kościana zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu lub odstąpienia od zawarcia umowy na skutek:

1) stwierdzenia istotnego naruszenia prawa przy wyborze wniosków,

2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.

8. Burmistrz Miasta Kościana może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, że zaktualizowana oferta realizacji zadania znacząco odbiega pierwotnej oferty, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VI.             Warunki i termin realizacji zadania

1. Realizacja zadania nastąpi w terminie wskazanym w umowie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. Przy realizacji danego zadania wnioskodawca jest zobowiązany zapewnić wkład finansowy własny w wysokości 5% - oznacza to, że minimum 5% kosztu całkowitego zadania powinna pochodzić z: finansowego wkładu własnego lub świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.

3. W trakcie realizowania zawartych umów będą obowiązywały niżej wymienione zasady:

1) podstawą realizacji zadania będzie zawarta umowa, której integralną częścią jest złożona oferta lub zaktualizowana oferta,

2) dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów oraz działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów; przesunięcie uznaje się za zgodne z umową gdy dana pozycja kosztorysu nie zwiększyła się o więcej niż 10%,

3) umowy będą podpisywane niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu. W przypadku przyznania kwoty niższej niż wnioskowana w ofercie, wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowaną ofertę realizacji zadania niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu lub poinformować Burmistrza Miasta Kościana o rezygnacji z realizacji zadania.

4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Miejską Kościan a oferentem.

5. Dotacja będzie przyznana wyłącznie na wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania.

6. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy miasta Kościana.

7. Zleceniobiorca, realizując zlecone zadanie, jest zobowiązany do informowania w wydawanych przez siebie publikacjach, swoich materiałach informacyjnych (plakatach, zaproszeniach, regulaminach, komunikatach, ogłoszeniach prasowych, wykazach sponsorów, itp.) poprzez media, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców, o fakcie dofinansowania realizacji zadania przez Zleceniodawcę.

8. Podmiot realizujący zlecone zadanie zobowiązuje się do pisemnego informowania Burmistrza Miasta Kościana:

a) o planowanych zmianach mających istotny wpływ na przebieg realizacji zadań, w szczególności o zmianach dotyczących osób odpowiedzialnych za realizację projektu, miejsca realizacji zadania oraz zakresu rzeczowego realizowanego zadania, w celu uzyskania zgody,

b) o dokonanych zmianach, dotyczących osób reprezentujących podmiot realizujący zadanie oraz danych teleadresowych,

c) o ewentualnych zdarzeniach losowych, które mogłyby wpłynąć na realizację zadania.

9. Dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

10. Za kwalifikowane uznaje się koszty poniesione w terminie realizacji zadania, wskazanym w umowie.

11. Oferent w ramach realizacji zadania jest zobowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z tematyką zadania publicznego, w zakresie określonym w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 poz. 1526 ze zm.). W indywidualnym przypadku dopuszcza się zapewnienie dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

VII.             Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty dotyczące realizacji zadania należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej w terminie do dnia 2 stycznia 2023 r. przy wykorzystaniu generatora ofert i sprawozdań witkac.pl. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, podpisać przez osoby uprawione do składania oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu i złożyć w Urzędzie Miejskim Kościana, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego Kościana) w terminie do dnia 2 stycznia 2023 r.

2. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

3. Generator ofert i sprawozdań www.witkac.pl zawiera obowiązujący wzór oferty, zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057). Wypełnienie oferty w generatorze gwarantuje, że dochowane zostaną najważniejsze przesłanki prawidłowego złożenia oferty.

4. Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, pokój nr 203, tel. 65 512 22 23 lub 65 512 14 66 wew. 304.

VIII.             Termin i tryb wyboru oferty

1. Wybór ofert nastąpi w terminie do 30 dni po upływie terminu składania ofert.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Burmistrz Miasta Kościana w ciągu miesiąca od ostatniego dnia składania ofert, a następnie podaje je wyniki do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kościana www.koscian.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego Kościana.

3. Decyzja Burmistrza Miasta Kościana o odmowie lub przyznaniu dotacji jest ostateczna.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama