Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz...

Reklama
Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 1,814 mln PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 1,814 mln PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Udzielanie schronienia w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn na łączną ilość 240 miejsc, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

Cel zadania: udzielenie schronienia poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w schroniskach dla bezdomnych mężczyzn.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. – do 1.814.400,00 zł.

W ramach przyjętej dotacji:

  1. oferent daje gwarancje zwiększenia do 20 % dziennie liczby miejsc w placówce, w szczególności w okresie od października do grudnia 2023 r.;
  2. zleceniodawca nie pomniejszy kwoty przyznanej dotacji w przypadku niewykorzystania do 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc określonej w zawartej z Oferentem umowie;
  3. niewykorzystanie miejsc większe niż 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc w placówce, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy o niewykorzystaną kwotę przekraczającą 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: schroniska dla bezdomnych mężczyzn winny zapewnić osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

 

Szczegółowy opis zadania:

W placówkach mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających w placówce.

Przewidziana liczb miejsc, jakimi ma dysponować placówka w okresie realizacji zadania, to jest w okresie styczeń 2023 r. – grudzień 2023 r. – po 240 miejsc w każdym miesiącu. Jednocześnie w ramach przyjętej dotacji oferent daje gwarancję zwiększenia do 20 % dziennie ilości miejsc w placówce.

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896), oraz zgodnie
z obowiązującymi zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w schroniskach w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych.

Decyzje o skierowaniu do schronisk dla bezdomnych mężczyzn będą wydawane przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Oferent musi dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania. W ofercie poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]).

 

Oferenci zobowiązani są do przygotowania osobno dla każdego schroniska projektu regulaminu oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie do 7 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert.

Regulaminy powinny zawierać w szczególności: ogólną organizację ośrodka wsparcia jakim jest schronisko, zasady pobytu w ośrodku, zasady ponoszenia i pobierania odpłatności od osób z niego korzystających, prawa i obowiązki podopiecznych (w tym m.in. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, zasady korzystania ze schroniska i skutki nieprzestrzegania regulaminu).

 

Dopuszcza się możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednej placówki z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji konkretnej placówki.

 

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w schronisku, zwany dalej ŚMK, wynosi maksymalnie 630,00 zł.

Liczba miejsc w placówce i ŚMK zostaną uwzględnione w zapisach umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

W przypadku zmiany kwoty dotacji (z powodu decyzji Komisji Konkursowej, o której mowa w części VIII ust. 4 niniejszego ogłoszenia lub z powodu, o którym mowa w części I ust.1 niniejszego ogłoszenia), Oferent zobowiązany jest zaktualizować wysokość ŚMK.

Aktualizacja kalkulacji ŚMK musi być zgodna z poniższą metodologią wyliczeń: kwota dotacji przeznaczonej na realizację zadania podzielona przez liczbę miejsc w placówce i podzielona przez 12 miesięcy realizacji zadania. ŚMK należy przedstawić w formacie do 2 miejsc po przecinku. Zaktualizowana kwota ŚMK zostanie uwzględniona w aneksie do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedkładania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łodzi „Wykazu mieszkańców przyjętych do schroniska dla bezdomnych mężczyzn, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi”, zwanego dalej wykazem. Zleceniobiorca w terminie do 3 dnia każdego miesiąca składa do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wykaz wg stanu na ostatni dzień miesiąca (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do umowy o wsparcie realizację zadania publicznego). Akceptacja wykazu poprzedzona zostanie sprawdzeniem m.in. zgodności zawartych w nim danych z wydanymi przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, decyzjami administracyjnymi. Wykaz winien zawierać imiona i nazwiska osób przyjętych w danym miesiącu do schroniska, ilość dni pobytu w miesiącu oraz łączną miesięczną kwotę dotacji.

Ilość i wysokość transz dotacji zostanie określona w umowie. Pierwsza transza zostanie wypłacona w kwocie wynikającej z iloczynu liczby miejsc w placówkach (240), ŚMK (630,00 zł) i liczby miesięcy okresu sprawozdawczego określonego w umowie.

Każda kolejna transza zostanie wypłacona w kwocie wynikającej z iloczynu liczby miejsc w placówce, ŚMK i liczby miesięcy okresu sprawozdawczego określonego w umowie, i będzie pomniejszona o wartość niewykorzystanych w poprzednim okresie sprawozdawczym liczby miejsc.

Zleceniodawca nie pomniejszy kwoty przyznanej dotacji w przypadku niewykorzystania do 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc określonej w zawartej z Oferentem umowie. Niewykorzystanie miejsc większe niż 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc w placówce, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy o niewykorzystaną kwotę przekraczającą 40 % średniomiesięcznej liczby miejsc.

Rzeczywista wysokość dotacji, o której mowa w części I ust. 1 niniejszego ogłoszenia, wynika z wykorzystania miejsc w placówce i naliczana jest jako iloczyn wykorzystanych miesięcznie miejsc w placówce i ŚMK, jednak przysługuje Zleceniobiorcy w kwocie nie wyższej niż iloczyn liczby miejsc w placówce i ŚMK pobytu osoby w placówce.

Niewykorzystaną kwotę dotacji Zleceniobiorca zobowiązany jest zwrócić na warunkach określonych w umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego.

 

[1]    Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama