Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn

Reklama
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 670,749 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 670,749 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie domu pomocy społecznej dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie mężczyzn.

Cel zadania: zapewnienie całodobowej opieki niepełnosprawnym intelektualnie mężczyznom, którzy z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, a nie można zapewnić im niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 7 w 2023 r. – do 670.749,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zapewnienie niepełnosprawnym intelektualnie mężczyznom, zamieszkałym na terenie Łodzi, całodobowej opieki oraz usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

 

Szczegółowy opis zadania:

Głównym celem realizacji zadania będzie prowadzenie domu pomocy społecznej, który winien świadczyć usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom winien uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Decyzje o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzje ustalające opłatę za pobyt w domu, wydaje organ gminy właściwej dla osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej, działający poprzez upoważnionych w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej.

Zakładane rezultaty zadania publicznego: Zapewnienie całodobowej opieki oraz usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości podopiecznych.

Adresatami zadania są dorośli niepełnosprawni intelektualnie mężczyźni.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama