Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji

Reklama
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 53,9 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 53,9 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu osłonowego pn.: „Świetlica dla osób bezdomnych” funkcjonującego w obszarze rewitalizacji.

Cel zadania: uchronienie bezdomnych przed zamarznięciem i odmrożeniami w sezonie jesienno-zimowym.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (z zastrzeżeniem okresowej realizacji programu, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 15 marca oraz od dnia 1 grudnia do dnia 31 grudnia).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację działania w 2023 r. – do 53.900,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: podniesienie stanu higienicznego beneficjentów, zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób i epidemii wśród bezdomnych, zmiana dotychczasowego sposobu życia beneficjentów, prowadząca do wyjścia z bezdomności.

 

Szczegółowy opis zadania:

Zadanie będzie realizowane poprzez realizację programu osłonowego, wynikającego z rozeznanych potrzeb, w formie świetlicy dla bezdomnych, mieszczącej się w obszarze rewitalizowanym, zapewniającej pobyt dzienny, gorący posiłek, niezbędne ubranie, pomoc pielęgniarską, niezbędne środki czystości i higieny osobistej. Świetlica będzie otwarta 7 dni w tygodniu w godz. 8 – 16; lokal będzie przystosowany do obsługi min. 50 osób w godzinach otwarcia.

Świetlica musi się mieścić w obszarze rewitalizowanym. Mapa z wyznaczonym obszarem rewitalizacji stanowi załącznik do uchwały nr XXV/589/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Łodzi (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1197) – dostępna pod adresem: https://rewitalizacja.uml.lodz.pl/rewitalizacja/co-to-jest-rewitalizacja/ .

Oferent musi dysponować odpowiednią bazą lokalową do realizacji zadania. W ofercie poza opisem zadania, należy ująć opis bazy lokalowej z podaniem powierzchni ogólnej, użytkowej oraz wykazem i usytuowaniem poszczególnych pomieszczeń, z których będą korzystać mieszkańcy, a także planowanym wyposażeniem obiektu dla potrzeb realizacji zadania wraz z informacją na temat stanu technicznego, w tym stanu zabezpieczenia ppoż. obiektu.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama