Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych

Reklama
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 1,354 mln PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 1,354 mln PLN
Seniorzy, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Cel zadania: zapewnienie wsparcia osobom w dziennym domu pomocy, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Termin realizacji zadania: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 2 w 2023 r. – do 1.353.744,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalny rezultat zadania: poprawa jakości życia osób korzystających z dziennego domu pomocy poprzez usprawnienie ich funkcjonowania w życiu codziennym.

Kwota wnioskowanej dotacji dla jednej oferty nie może stanowić 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 0,01% całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 

Szczegółowy opis zadania:

Dzienny dom pomocy powinien zapewnić pobyt dzienny, opiekę i wyżywienie wskazanym powyżej osobom, a także prowadzić, w zależności od potrzeb adresatów zadania, zajęcia indywidualne lub grupowe polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, poprzez prowadzenie np.:

  1. zajęć edukacyjnych, kulturalno-oświatowych;
  2. treningów umiejętności samoobsługi, zaradności życiowej i funkcjonowania w codziennym życiu oraz umiejętności spędzania czasu wolnego;
  3. treningów umiejętności społecznych i interpersonalnych.

Przewidziana liczb miejsc, jakimi ma dysponować placówka w okresie realizacji zadania wynosi 55 miejsc, w tym 35 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami oraz 20 miejsc dla osób starszych.

Oferent w ramach realizacji zadania może zaplanować 1-miesięczną przerwę w okresie wakacyjnym uwzględniając ją w harmonogramie realizacji zadania oraz zadeklarować możliwy inny sposób opieki nad podopiecznymi Domu w trakcie przerwy wakacyjnej tj. korzystanie z Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Rojnej 18a. Oferent ma obowiązek dokonać ustaleń we wskazanym zakresie i doprecyzować również te kwestie w regulaminie organizacyjnym.

Dzienny dom pomocy powinien funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00.

Dopuszcza się możliwość zamknięcia domu na okres łącznie nie dłuższy niż 15 dni roboczych w roku kalendarzowym. Termin zamknięcia domu ustala się po uprzednim zasięgnięciu opinii uczestników lub ich opiekunów. Zamknięcie domu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Zleceniodawcy, z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Decyzje o skierowaniu osoby do korzystania z dziennego domu pomocy będą wydawane na czas określony, przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, uwzględniając zakres świadczonego wsparcia oraz wysokość odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia w dziennym domu pomocy.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych.

 

Oferent zobowiązany jest do przygotowania projektu regulaminu organizacyjnego oraz przedłożenia go do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert.

Regulamin powinny zawierać w szczególności: ogólną organizację ośrodka wsparcia, zasady pobytu w ośrodku, zasady ponoszenia i pobierania odpłatności od osób z niego korzystających, prawa i obowiązki podopiecznych (w tym m.in. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, zasady korzystania z domu i skutki nieprzestrzegania regulaminu).

Dopuszcza się możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednej placówki z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji konkretnej placówki.

 

Zakłada się prowadzenie dziennego domu pomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi. Nieruchomość stanowi własność Miasta Łodzi, oznaczoną w obrębie W-20, jako działka nr 7/25, uregulowaną w księdze wieczystej nr LD1M/00065479/5 o łącznej powierzchni 3 199 m2.

 

Szczegółowa charakterystyka nieruchomości przy ul. Ćwiklińskiej 5a w Łodzi:

Lokal o powierzchni 1059,85 m2 składa się z niżej wymienionych pomieszczeń:

piwnica: 67,70 m2:

Lp.

Podział pomieszczeń

Powierzchnia (m2)

1

Węzeł cieplny

44,50

2

Przyłącze wody

8,10

3

Komunikacja

2,30

4

Klatka schodowa

12,80

 

parter: 506,00m2:

Lp.

Podział pomieszczeń

Powierzchnia (m2)

1

Wiatrołap

6,90

2

Hol wejściowy

67,10

3

Komunikacja

28,35

4

Szatnia/ pomieszczenie gospodarcze

8,35

5

Rehabilitacja

17,90

6

Łazienka/WC

11,50

7

WC

5,15

8

Pomieszczenie gospodarcze

2,70

9

Biuro

7,95

10

Biuro

10,50

11

Rehabilitacja

54,50

12

Sala zajęć

50,50

13

Klatka schodowa

11,20

14

Wydawanie posiłków

14,30

15

Schowek

2,95

16

Biuro

8,30

17

Szatnia/ pomieszczenie gospodarcze

6,60

18

Sala zajęć

49,50

19

Sala zajęć

17,95

20

Komunikacja

10,15

21

Sala zajęć

50,60

22

Łazienka/ WC

12,30

23

Łazienka/ WC

4,40

24

Obieralnia żywności

9,20

25

Pomieszczenie gospodarcze

3,20

26

Pomieszczenie gospodarcze

5,15

27

Magazyn żywności

8,90

28

Pomieszczenie gospodarcze

2,55

29

Pomieszczenie gospodarcze

3,40

30

Klatka schodowa

13,95

 

piętro: 486,15m2:

Lp.

Podział pomieszczeń

Powierzchnia (m2)

1

Klatka schodowa

15,75

2

Komunikacja

40,05

3

Biuro

9,75

4

Biuro

11,80

5

Pokój pielęgniarki

10,40

6

Pralnia

24,50

7

WC

4,35

8

Suszarnia

28,40

9

Pomieszczenie gospodarcze

3,00

10

Magazyn podręczny

8,95

11

Wentylatornia

15,50

12

Klatka schodowa

16,20

13

Natrysk

3,10

14

WC

2,65

15

Szatnia

19,15

16

Magazyn podręczny

9,50

17

Magazyn podręczny

3,10

18

Komunikacja

17,20

19

Magazyn podręczny

12,40

20

Kuchnia

24,60

21

WC

2,75

22

Wydawanie posiłków/ zmywalnia

14,20

23

Jadalnia

58,70

24

Jadalnia

45,75

25

Balkon/ loggia

23,00

26

Pomieszczenie gospodarcze

2,05

27

WC

4,80

28

Łazienka/ WC

11,10

29

Komunikacja

17,50

30

Sala zajęć

17,20

31

Pomieszczenie socjalne

8,75

 

Wyżej wymieniony lokal będzie można obejrzeć po telefonicznych ustaleniach z Wydziałem Gospodarczo-Technicznym w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi tel. 42 685-43-48.

Dotychczasowe wyposażenie placówki oraz środki trwałe, obecnie stanowiące część majątku MOPS (bez woli zbywania majątku przez Miasto Łódź/ MOPS), zostaną użyczone Zleceniobiorcy nieodpłatnie w drodze umowy użyczenia na czas określony (ramowy wzór umowy użyczenia wyposażenia stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia).

W nieruchomości przy ul. Ćwiklińskiej 5a, MOPS ma ustanowiony trwały zarząd. Użyczenie nieruchomości przez Zleceniobiorcę nie wpłynie na wygaśniecie trwałego zarządu. Nieruchomość zostanie użyczona Zleceniobiorcy w drodze umowy użyczenia (ramowy wzór umowy użyczenia nieruchomości stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia). Zleceniobiorca poniesie koszty związane z trwałym zarządem w wysokości 5 943,00 zł rocznie.

Docelowo planuje się dokonanie zmian w zakresie dysponowania nieruchomością przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (wygaśnięcie trwałego zarządu). Zastrzega się tym samym, w trakcie realizacji zadania, prawo do dokonania zmiany w zakresie użytkowania nieruchomości przez Zleceniobiorcę – zmiana formy na umowę użyczenia nieruchomości zawartą bezpośrednio przez odpowiednią komórkę organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi.

 

Pracownicy placówki:

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu, po zawarciu umowy, dokona przejęcia na podstawie art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140), pracowników Dziennego Domu Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych i zachowa ciągłość zatrudnienia względem dotychczasowych pracowników, którzy wyrażą zamiar kontynuowania stosunku pracy, przez cały okres realizacji zadania.

Oferent z mocy prawa staje się stroną dotychczasowych stosunków pracy. Prawa i obowiązki wynikające ze stosunku pracy pracowników Domu przechodzą na oferenta, tj. nowego pracodawcę, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy.

Wykaz stanowisk i liczba pracowników zatrudnionych w placówce wraz z wymiarem i rodzajem umów zostanie udostępniona na prośbę oferenta po ogłoszeniu otwartego konkursu ofert po uprzednim kontakcie telefonicznym z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi tel. 42 685-43-42.

 

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa): 55 osób, w tym 35 osób z niepełnosprawnościami i 20 osób starszych.

Zakładane rezultaty zadania publicznego: poprawa jakości życia osób korzystających z dziennego domu pomocy poprzez usprawnienie ich funkcjonowania w życiu codziennym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama