Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin...

Reklama
Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 580,942 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym poza obszarem rewitalizacji.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. – do 580 942,00 zł.

Kwota dotacji przeznaczona na działanie jednej placówki nie może być większa niż 100.000,00 zł.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Szczegółowe warunki realizacji zadania:

Głównym celem realizacji działania będzie wspieranie rodziny przez objęcie dziecka opieką i wychowaniem w placówce wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-specjalistycznej, zlokalizowanej poza obszarem rewitalizacji. W szczególności działania  placówki obejmować powinny: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych, stałą pracę z rodziną dziecka, dożywianie, zajęcia socjoterapeutyczne, realizowane w stałych grupach dzieci, prowadzone, przez co najmniej wychowawcę i terapeutę, zajęcia  terapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne i logopedyczne, indywidualne programy korekcyjne, psychokorekcyjne lub psychoprofilaktyczne, realizowane podczas zajęć grupowych lub w kontakcie indywidualnym.

Placówka powinna funkcjonować przez cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców.

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować działanie, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dział II, Rozdział 3 pn. Pomoc w opiece i wychowaniu dziecka).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama