Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z...

Reklama
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną (ul. Sienkiewicza 79 lok. 5)
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 261,708 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 261,708 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną (ul. Sienkiewicza 79 lok. 5).

Zadanie polega na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniu chronionym wspieranym w obszarze rewitalizacji dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną (ul. Sienkiewicza 79 lok. 5).

Udostępnienie lokalu na realizację zadania nastąpi na podstawie protokołów spisanych pomiędzy administratorem lokali i realizatorem zadania wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Cel zadania: zapewnienie mieszkańcom usług bytowych oraz pomocy w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 5 w 2023 r. – do 261,708,00 zł, w tym 2.000,00  zł stanowią środki na ewentualne odświeżenie mieszkania chronionego.

W ramach przyjętej dotacji kwota pobranej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy dotacji w wysokości równej pobranej odpłatności.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: zapewnienie możliwości niezależnego życia min. 5 osobom z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną  i włączenie w społeczność lokalną, w rozumieniu art. 19 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.

Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może stanowić 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 0,01 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 

Szczegółowy opis zadania:

Celem zadania będzie prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych wspieranych i treningowych osobom niepełnosprawnym, przygotowanie - pod opieką specjalistów osób tam przebywających - do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomaganie tych osób w codziennym funkcjonowaniu.

Kwalifikacja do pobytu:

Kierowanie do mieszkań chronionych będzie prowadzone przy aktywnym udziale osoby ubiegającej się o wsparcie lub jej przedstawiciela ustawowego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi oraz operatora mieszkania chronionego.

Decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym będą wydawane na czas określony, przez upoważnionych w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, uwzględniając zakres świadczonego wsparcia oraz wysokość odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Operator każdorazowo dostosuje rodzaj i zakres świadczonego wsparcia do psychofizycznych możliwości osoby korzystającej. Zakres planowanego wsparcia powinien znaleźć odzwierciedlenie w kalkulacji przewidywanych kosztów.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych.

 

Oferenci zobowiązani są do przygotowania dla każdego mieszkania chronionego projektu regulaminu określającego jego organizację oraz zasady pobierania opłat od osób z nich korzystających, oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert.

Regulaminy powinny zawierać w szczególności: ogólną organizację mieszkania, zasady pobytu w mieszkaniu, zasady ponoszenia i pobierania odpłatności od osób z niego korzystających, prawa i obowiązki podopiecznych (w tym m.in. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, zasady korzystania z mieszkania i skutki nieprzestrzegania regulaminu).

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 79 lok. nr 12 w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego wspieranego dla 5 osób z niepełnosprawnością ruchową i sprzężoną lub osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim lub umiarkowanym, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Sienkiewicza 79 w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 194,86 m2.

Szczegółową charakterystykę mieszkania określa załącznik Nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

Lokal nr 5 o powierzchni 194,86 m2 składa się z niżej wymienionych pomieszczeń:

Lp.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Pokój

11,30

2.

Pokój

14,82

3.

Pokój

17,95

4.

Pokój

20,87

5.

Pokój

19,24

6.

Pokój

21,80

7.

Kuchnia

20,13

8.

Łazienka

6,18

9.

Łazienka

6,58

10.

Łazienka

6,80

11.

Łazienka

7,05

12.

Łazienka

7,73

13.

Łazienka

2,71

14.

Pralnia

4,04

15.

Komunikacja

27,66

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama