Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu...

Reklama
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), funkcjonujących w obszarze rewitalizacji
Nabór od 08.12.2022 do 29.12.2022 23:59
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
Łączny budżet 357,831 tys. PLN
Do 99.99% dofinansowania
Dotacje do 357,831 tys. PLN
Rodziny
Urząd Miasta Łodzi, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140), funkcjonujących w obszarze rewitalizacji.

Zadanie polega na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, funkcjonujących w obszarze rewitalizacji:

1) dla 3 osób przy ul. Narutowicza 4 lok. nr 9;

2) dla 6 osób przy Narutowicza 12 lok. nr 8 a-e;

3) dla 5 osób przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 2-6;

4) dla 4 osób przy ul. Tuwima 33 lok. nr 12 a-d;

5) dla 5 osób przy ul. Sienkiewicza 56 lok. nr 2 a-e;

6) dla 4 osób przy przy ul. Gdańskiej 1 lok. nr 13-16.

Udostępnienie lokali na realizację zadania nastąpi na podstawie protokołów spisanych pomiędzy administratorem lokali i realizatorem zadania wyłonionym w drodze konkursu ofert.

Cel zadania: przygotowanie osób przebywających w mieszkaniach chronionych do prowadzenia samodzielnego życia przy wsparciu specjalistów w procesie usamodzielnienia.

Termin realizacji: od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania 1 w 2023 r. - do 357.831,00 zł. Szacowana kwota na poszczególne lokalizacje w 2023 r.:

1) ul. Narutowicza 4 lok. nr 9 - 46.533,00 zł;

2) ul. Narutowicza 12 lok. 8a-e - 69,132,00 zł;

3) ul. Narutowicza 12 lok. nr 2-6 - 68.580,00 zł;

4) ul. Tuwima 33 lok. nr 12 a-d - 53.952,00 zł;

5) ul. Sienkiewicza 56 lok. nr 2 a-e - 64.095,00 zł;

6) ul. Gdańska 1 lok nr 13-16 - 55.539,00 zł.

W ramach przyjętej dotacji kwota pobranej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, skutkuje pomniejszeniem przez Zleceniodawcę, kwoty kolejnej transzy dotacji w wysokości równej pobranej odpłatności.

Przewidywana wysokość środków finansowych w 2023 r. na realizację zadania może ulec zmianie w wyniku ustalenia w budżecie Miasta Łodzi innej kwoty przeznaczonej na powyższe zadanie.

Dopuszczalne rezultaty zadania: wsparcie i przygotowanie do samodzielnego życia osób opuszczających rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze, przybywających w mieszkaniu chronionym.

Zakłada się wsparcie dla minimum 27 beneficjentów zadani

W konkursie na realizację zadania może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, jednocześnie dopuszcza się możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednego mieszkania chronionego treningowego z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji konkretnego mieszkania.

Kwota wnioskowanej dotacji w przypadku jednej oferty nie może stanowić 100% całkowitego kosztu realizacji zadania, przy czym wkład własny oferenta nie może być mniejszy niż 0,01 % całkowitego kosztu realizacji zadania ujętego w ofercie.

 

Szczegółowy opis zadania:

Celem zadania będzie prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionym treningowych osobom opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-wychowawcze.

W mieszkaniach chronionych treningowych winny być zapewnione usługi bytowe oraz nauka, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia, przy wsparciu specjalistów obejmującym m.in.:

  1. nadzorowanie realizacji uzgodnień (art. 53 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej) oraz Indywidualnego Programu Usamodzielnienia;
  2. naukę podstawowych umiejętności życia codziennego (m.in. gotowanie, drobne naprawy, prowadzenie gospodarstwa domowego, zarządzanie budżetem);
  3. zapewnienie opieki asystenta usamodzielnienia w przygotowaniu do prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, pomoc w załatwianiu bieżących spraw urzędowych;
  4. pomoc w nawiązywaniu pozytywnych relacji sąsiedzkich i dbałości o otoczenie;
  5. współpraca z opiekunami usamodzielnienia, instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz usamodzielnianych.

 

Kwalifikacja do pobytu:

Rekrutacja do mieszkań chronionych będzie prowadzona przez Zespół kierujący osoby ubiegające się o pobyt w mieszkaniach chronionych treningowych dla osób opuszczających pieczę zastępczą, prowadzonych na zlecenie Miasta Łodzi, powołany zarządzeniem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym będą wydawane na czas określony, przez upoważnionych w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

W przypadku zlecenia zadania, wskazanie osób będących klientami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi wymaga zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]).

 

Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie są zobowiązane realizować zadanie zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych, oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, przyjętymi uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi.

Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w zasadach kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawnych.

 

Oferenci zobowiązani są do przygotowania osobno dla każdego mieszkania chronionego treningowego projektu regulaminu oraz przedłożenia ich do akceptacji Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników otwartego konkursu ofert.

Regulaminy powinny zawierać w szczególności: ogólną organizację mieszkania, zasady pobytu w mieszkaniu, zasady ponoszenia i pobierania odpłatności od osób z niego korzystających, prawa i obowiązki podopiecznych (w tym m.in. zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających, zasady korzystania z mieszkania i skutki nieprzestrzegania regulaminu).

 

Dopuszcza się możliwość złożenia przez oferenta oferty na prowadzenie więcej niż jednego mieszkania chronionego treningowego z zastrzeżeniem konieczności ujęcia w sekcji V oferty „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego” podziału kosztów ze wskazaniem lokalizacji konkretnego mieszkania chronionego treningowego.

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Narutowicza 4 lok. nr 9 w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 3 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Narutowicza 4 lok. nr 9 w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 112,83 m2.

 

Lokal nr 9 o powierzchni 112,83 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

Lp.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Pokój mieszkalny

29,2

2.

Pokój mieszkalny

12,27

3.

Pokój mieszkalny

13,02

4.

Pokój mieszkalny

14,27

5.

Łazienka z WC

4,91

6.

Łazienka z WC

5,24

7.

Łazienka z WC

5,35

8.

Korytarz

18,16

9.

Inne

2,63

10.

Kuchnia

7,78

 

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl.

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 8 a-e w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 6 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 8 a-e w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 133,62 m2.

 

Lokal nr 8 o powierzchni 133,62 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

Lp.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Pokój mieszkalny

28,67

2.

Pokój mieszkalny

14,03

3.

Pokój mieszkalny

14,69

4.

Pokój mieszkalny

18

5.

Pokój mieszkalny

20,23

6.

Łazienka

5,35

7.

WC

1,75

8.

Kuchnia

11,26

9.

Korytarz

19,64

 

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskaćpo telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl.

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 2-6 w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 5 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Narutowicza 12 lok. nr 2-6 w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 151,03 m2.

 

Lokal o powierzchni 151,03 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

Lp.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Kuchnia

10,97

2.

Kuchnia

6,74

3.

Łazienka

5,24

4.

Łazienka z WC

3,25

5.

Łazienka z WC

3,28

6.

Łazienka z WC

3,69

7.

Łazienka z WC

5,04

8.

Przedpokój

24,25

9.

Pokój

12,45

10.

Pokój

20,74

11.

Pokój z aneksem kuchennym

12,60

12.

Pokój z aneksem kuchennym

19,83

13.

Pokój z aneksem kuchennym

22,95

 

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Tuwima 33 lok. nr 12 a-d w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 4 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Tuwima 33 lok. nr 12 a-d w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 116,58 m2.

 

Lokal nr 12 a-d o powierzchni 116,58 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

Lp.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Pralnia

6,16

2.

Kuchnia

2,8

3.

Kuchnia

4

4.

Kuchnia

4,01

5.

Kuchnia

4,25

6.

Łazienka z WC

2,64

7.

Łazienka z WC

3

8.

Łazienka z WC

3,03

9.

Łazienka z WC

3,32

10.

Przedpokój

29,43

11.

Pokój

11,75

12.

Pokój

11,95

13.

Pokój

14,48

14.

Pokój

15,76

 

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Sienkiewicza 56 lok. nr 2 a-e w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 5 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Sienkiewicza 56 lok. nr 2 a-e w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 130,43 m2.

 

Lokal nr 2 o powierzchni 130,43 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

L.p.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Pokój z aneksem kuchennym

15,47

2.

Pokój z aneksem kuchennym

16,23

3.

Pokój z aneksem kuchennym

18,30

4.

Pokój z aneksem kuchennym

16,77

5.

Pokój z aneksem kuchennym

15,96

6.

Łazienka

3,42

7.

Łazienka

3,17

8.

Łazienka

3,35

9.

Łazienka

3,12

10.

Łazienka

3,28

11.

Pomieszczenie gospodarcze

3,51

12.

Komunikacja

1,52

13.

WC

2,15

14.

Pokój

8,59

15.

Komunikacja

15,59

 

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl

 

Charakterystyka mieszkania chronionego przy ul. Gdańskiej 1 lok. nr 13-16 w Łodzi:

Zakłada się prowadzenie mieszkania chronionego treningowego dla 4 osób opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w lokalu wyremontowanym w ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, mieszczącym się w budynku przy ul. Gdańskiej 1 lok. nr 13-16 w Łodzi, wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łodzi, stanowiącym własność Miasta Łodzi, o łącznej powierzchni 115,56 m2.

Lokal nr 13-16 oraz pokój opiekuna o powierzchni 115,56 m2 składa się z nw. pomieszczeń:

L.p.

nazwa pom.

powierzchnia (m2)

1.

Łazienka z WC

4,34

2.

Pokój z aneksem kuchennym

25,09

3.

Łazienka z WC

4,26

4.

Pokój z aneksem kuchennym

20,27

5.

Łazienka z WC

5,03

6.

Pokój z aneksem kuchennym

22,86

7.

Łazienka z WC

4,51

8.

Pokój z aneksem kuchennym

23,41

9.

Lokal użytkowy 1U: pokój wychowawcy

5,79

 

Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków.

Szczegółową informację na temat nieruchomości i wyposażenia można uzyskać po telefonicznych ustaleniach z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łodzi – Łódź, ul. Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 685-43-42, e-mail: owzpu@mops.lodz.pl

 

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz w Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama