Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 08.12.2022 do 30.12.2022 09:00
Urząd Gminy w Kolbudach
Łączny budżet 134 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 134 tys. PLN
Seniorzy
Urząd Gminy w Kolbudach, Urząd Gminy w Kolbudach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zarządzenie Nr 156/2022

Wójta Gminy Kolbudy
z dnia 08 grudnia 2022 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 7 lutego 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.[1]) w zw. z art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt pkt 4 w zw. z art. 25 ust. 1,4,5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 17 października 2021 r. Dz. U z 2021 r. poz. 2268 ze zm.[2]) w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 i pkt 10, art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 9 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.[3])

zarządza się,  co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w 2023 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, którego adresatami są mieszkańcy Gminy Kolbudy, polegającego na realizacji formy pomocy społecznej pod nazwą Klub Senior+ Sami Swoi w Kolbudach oraz Klubu Senior+ A teraz My w Kowalach oraz Kół Seniora w Lisewcu i w Bąkowie w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstyucjonalizacji usług społecznych”

 

§ 2.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w § 1 ustala się szczegółowe warunki otwartego konkursu ofert na realizację w/w zadania, które stanowią Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Ostatecznego wyboru ofert dokonuje Wójt Gminy Kolbudy na podstawie wyników prac Komisji Konkursowej, która zostanie powołana w celu zaopiniowania ofert.

§ 4.

1. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie przedsięwzięcia.

2. Na realizację zadania wybranego w ramach ww. konkursu przeznacza się środki finansowe w kwocie 134 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące  złotych 00/100).

§ 5.

Ogłoszenie o otwartym konkursie umieszcza się:

 1. w systemie elektronicznym Witkac.pl;
 2. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy;
 3. na stronie internetowej Gminy Kolbudy;
 4. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Programów Rozwojowych i Zamówień Publicznych.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 156/2022

Wójta Gminy Kolbudy

z dnia 08 grudnia 2022 r.

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 R. ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB W WIEKU EMERYTALNYM, KTÓREGO ADRESATAMI SĄ MIESZKAŃCY GMINY KOLBUDY, POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI FORMY POMOCY SPOŁECZNEJ POD NAZWĄ KLUB SENIOR+ SAMI SWOI W KOLBUDACH ORAZ KLUBU SENIOR+ A TERAZ MY W KOWALACH ORAZ KÓŁ SENIORA W LISEWCU I W BĄKOWIE, W RAMACH PROJEKTU PN. „OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MECHANIZMÓW I PLANÓW DEINSTYUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH”

 

I. ORGANIZATOR OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1,  83-050 Kolbudy

NIP 583 25 34 406, Regon 191674983

II. FORMA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 7 lutego 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 9 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) - w dalszej części zwaną: „ustawą  o działalności pożytku publicznego”;
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 17 października 2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) - w dalszej części zwaną: „ustawą o pomocy społecznej”;
 4. Regulaminu konkursu grantowego wraz z załącznikami w ramach projektu pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępny pod linkiem https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-konkursie-grantowym-w-ramach-projektu-pt-opracowanie-i-pilotazowe-wdrozenie-mechanizmow-i-planow-deinstytucjonalizacji-uslug-spolecznych
 5. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057)
 6. Uchwały Nr XVI/136/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Kowalach, zmienionej Uchwałą Nr XXX/247/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 2 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/432/22Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 listopada 2022 r.,
 7. Uchwały Nr XVI/135/20 Rady Gminy Kolbudy z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie utworzenia Klubu „Senior+” w Kolbudach, zmienionej Uchwałą Nr XXX/246/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 2 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr LIV/431/22Rady Gminy Kolbudy z dnia 29 listopada 2022 r.,
 8. Uchwały Nr XXXVIII/324/21 Rady Gminy Kolbudy z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kolbudy z Organizacjami Pozarządowymi i innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2022.

2. Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie powierzenia wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie przedsięwzięcia.

 

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym:

 

Realizacja formy pomocy społecznej pn. Klub Senior + w Kolbudach i  w Kowalach oraz Koło Seniora  w Lisewcu i Bąkowie, polegającej na umożliwieniu korzystania przez mieszkańców gminy Kolbudy w wieku powyżej 60 roku życia, z oferty aktywizującej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej, opiekuńczej  oraz prozdrowotnej.

IV. RODZAJ ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 

Realizacja formy pomocy pn. Klub Senior + w Kolbudach i  w Kowalach oraz Kół Seniora  w Lisewcu i Bąkowie

 

Uwaga: Organizator Konkursu zastrzega, iż oferta musi zawierać propozycje wykonania łącznie trzech zadań, o których mowa w pkt. 3 poniżej, z zastrzeżeniem osobnych pozycji w budżecie oraz osobnego opisu. Organizator konkursu nie dopuszcza składania ofert z propozycją wykonania jednego z zadań z uwagi na specyfikę realizowanego projektu.

 

 1. Rodzaj zadanie publicznego - Zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej  i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym polegające na realizacji formy pomocy społecznej pn. Klub Senior+ w Kowalach i Klub Senior+ w Kolbudach i Koło Seniora  w Bąkowie i Koło Seniora w Lisewcu,  w gminie Kolbudy.
 2. Miejsce realizacji zadania: lokale należące do Gminy Kolbudy położone w:

a)            Kolbudach przy ul. Polnej 55

b)           Kowalach przy ul. Glazurowej 1

c)            Lisewcu ul. Parkowa 1 oraz Bąkowie ul. Otomińska 6

 

Informację o szczegółowych warunkach technicznych i ich wyposażeniu można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 58 691 05 88. Koszty utrzymania obiektów ponosi Organizator. Lokale udostępnione będą podmiotowi wyłonionemu w drodze konkursu wyłącznie w dniach i godzinach pracy klubów i kół w uzgodnieniu z Organizatorem. W pozostałe dni i godziny lokale pozostają do dyspozycji Organizatora.

 

 1. Termin realizacji zadania: od 3 stycznia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Numer zadania

Nazwa zadania i warunki jego realizacji

Wysokość środków publicznych [w zł]

1.

Realizacja formy pomocy społecznej pn. Klub Senior+ Sami Swoi w Kolbudach, ul. Polna 55 w gminie Kolbudy

Minimalne warunki realizacji:

 • Zapewnienie realizacji formy pomocy społecznej pn. Klubu Senior+ w Kolbudach ul. Polna 55 poprzez organizację zajęć aktywizujących i integrujących seniorów (mieszkańców gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej) m.in. edukacja prawna i historyczna, edukacja prozdrowotna, w tym profilaktyka i elementy rehabilitacji, oferta rekreacyjno-usprawniająca, artystyczna i kulturalna, tworzenie grup samopomocowych.
 • Zajęcia co najmniej 2 razy w tygodniu po 5 godzin przez cały okres trwania zadania publicznego.
 • Oferta uwzględniająca alternatywne formy wsparcia i aktywizacji seniorów, na wypadek ograniczeń w realizacji zajęć stacjonarnych, wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.
 • Minimum średniomiesięcznie 25 uczestników przez cały okres trwania zadania publicznego.

53 000 zł

 

Realizacja formy pomocy społecznej pn. Klub Senior+ A teraz My w Kowalach, ul. Glazurowa 1 w gminie Kolbudy

Minimalne warunki realizacji:

 • Zapewnienie realizacji formy pomocy społecznej pn. Klub Senior+ w Kowalach ul. Glazurowa 1 poprzez organizację zajęć aktywizujących i integrujących seniorów (mieszkańców gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej) m.in.  edukacja prawna i historyczna, edukacja prozdrowotna, w tym profilaktyka i elementy rehabilitacji, oferta rekreacyjno-usprawniająca, artystyczna i kulturalna, tworzenie grup samopomocowych .
 • Zajęcia co najmniej 2 razy w tygodniu po 5 godzin przez cały okres trwania zadania publicznego.
 • Oferta uwzględniająca alternatywne formy wsparcia i aktywizacji seniorów, na wypadek ograniczeń w realizacji zajęć stacjonarnych, wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.
 • Minimum średniomiesięcznie 25 uczestników przez cały okres trwania zadania publicznego.

53 000 zł

3.

Realizacja oferty zajęć pn. Koło Seniora w Lisewcu oraz Koło Seniora w Bąkowie

Minimalne warunki realizacji:

 • Zapewnienie realizacji oferty zajęć pn. Koło Seniora w Lisewcu ul. Parkowa 1 oraz Koło Seniora w Bąkowie ul. Otomińska 6 poprzez organizację zajęć aktywizujących i integrujących seniorów (mieszkańców gminy Kolbudy w wieku 60 lat i więcej) m.in.  edukacja prawna i historyczna, edukacja prozdrowotna, w tym profilaktyka i elementy rehabilitacji, oferta rekreacyjno-usprawniająca, artystyczna i kulturalna, tworzenie grup samopomocowych .
 • Zajęcia co najmniej 1 raz w tygodniu po 3 godziny przez cały okres trwania zadania publicznego – odrębnie dla każdego Koła.
 • Oferta uwzględniająca alternatywne formy wsparcia i aktywizacji seniorów, na wypadek ograniczeń w realizacji zajęć stacjonarnych, wynikających z sytuacji epidemicznej w kraju.

Minimum średniomiesięcznie 20 uczestników przez cały okres trwania zadania publicznego.

28 000zł

 

Inne wymagania, które należy uwzględnić przy planowaniu zadania:

 1. zapewnienie kadry opiekunów, specjalistów, trenerów o kwalifikacjach potwierdzonych dokumentami,
 2. opracowanie regulaminu działania form pomocy Klubów i Kół Seniora,
 3. zajęcia skierowane są wyłącznie do osób zamieszkałych na terenie Gminy Kolbudy,
 4. zajęcia są nieodpłatne dla seniorów – uczestników zajęć,
 5. zajęcia odbywają się w miejscu wskazanym i nieodpłatnie użyczonym przez Organizatora konkursu Oferentowi,
 6. prowadzenie na bieżąco dokumentacji potwierdzającej realizację zadania (deklaracje uczestnictwa, dzienniki zajęć, listy obecności na każdych zajęciach) i okazywanie jej na każde żądanie Organizatora konkursu. Dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej.
 7. zapewnienie obsługi księgowej realizacji zadania.
 8. uwzględnienie w ofercie możliwości realizacji zadania publicznego w formie zdalnej na wypadek braku możliwości realizacji zajęć w formie stacjonarnej;
 1. Uprawnionym do złożenia oferty jest wyłącznie podmiot, którego cele statutowe lub przedmiot działalności są zbieżne z przedmiotem niniejszego konkursu.
 2. Oferent powinien posiadać doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 3. Oferent musi posiadać co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji zadań na rzecz seniorów, niezbędne do prawidłowej realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.
 4. Zadanie zawarte w ofercie może być realizowane wspólnie przez więcej niż jeden podmiot, jeżeli oferta została złożona wspólnie. W takim przypadku wszystkie podmioty odpowiadają w równym stopniu za realizację zadania.
 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania  regulować będzie umowa zawarta pomiędzy wyłonionym Oferentem a Gminą Kolbudy.
 6. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową, zakresem określonym w niniejszym ogłoszeniu oraz złożoną ofertą.
 7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.
 8. Podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 30 sierpnia 2019 r. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. z dnia 11 września 2019 r. Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. z dni 4 kwietnia 2019 r. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), a także przepisów aktów wskazanych w pkt II Podstawa i forma konkursu.
 9. Podmioty realizujące zadanie zobowiązują się do informowania w wydawanych przez siebie, w ramach zadania, publikacjach, materiałach informacyjnych i promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Podmiotu, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę i przez ustną informację kierowaną do odbiorców o fakcie finansowania realizacji zadania przez Gminę Kolbudy. Informacja o finansowaniu zadania przez Gminę Kolbudy powinna mieć postać logotypu, będącego połączeniem herbu gminy Kolbudy z napisem „Projekt finansowany przez  Gminę Kolbudy".
 10. Istnieje możliwość zakupu przez oferenta usług polegających na wykonaniu czynności o charakterze technicznym lub specjalistycznym, powiązanych z realizacją zadania, jednak niestanowiących jego meritum.
 11. W przypadku gdy podmiot jest podatnikiem podatku VAT i ma możliwości skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego, a realizowane zadanie ma związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, dokonując rozliczenia dotacji przyznanej w kwocie brutto, podmiot jest zobowiązany również do zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty podatku VAT naliczonego, jaka może zostać uwzględniona w rozliczeniu należnego zobowiązania.

 

Opisane w niniejszej części ogłoszenia zakres, rodzaj i wymiar czynności realizowanych w ramach przedmiotowych zadań publicznych stanowi wymagane minimum, które powinno być uzupełnione o autorskie pomysły Oferenta. W razie niedających się usunąć sprzeczności w opisie zadania wskazanym w ofercie Oferenta a minimalnym zakresem określonym w części 3. niniejszego ogłoszenia, pierwszeństwo stosowania będą miały zapisy ogłoszenia, które w takim przypadku będą stanowiły bezpośrednią podstawę do oceny stopnia wykonania zadania i wydatkowania kwoty dotacji.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu ofert mogą składać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacja pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, tj.:

 1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -  niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych - które nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

VI. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy i na stronach internetowych oraz w systemie Witkac.pl przez okres 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

 

Merytorycznych konsultacji w zakresie planowanego do realizacji zadania udziela:

Urząd Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Referat Programów Rozwojowych i Zamówień Publicznych

Beata Drążela - Kierownik Referatu, tel. 58 691 05 88, adres e-mail: beata.drazela@ug.kolbudy.pl 

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć:

 1. Za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r. do godz. 9:00.
 2. „Potwierdzenie złożenia oferty” oraz formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami (zawierające sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodniez dokumentem KRS/ bądź innym rejestrem lub wynikające z załączonych pełnomocnictw), należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy w godzinach działania urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r. do godz. 14:00 lub przesłać drogą ePUAP bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na w/w adres.
 3. Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” o którym mowa w pkt 2, przesłany za pośrednictwem ePUAP, musi być podpisany elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
 4. W przypadku przesłania za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w pkt 2, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kolbudy.

VIII. TERMIN I TRYB ROZPATRZENIA OFERT

Oferty na realizację zadania zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy. Wójt Gminy Kolbudy, na podstawie oceny dokonanej przez     komisję konkursową, dokona wyboru podmiotu, któremu przyzna dotacje. Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Kolbudy jest ostateczne i nie przysługuje od niego odwołanie.

IX. FINANSOWANIE ZADANIA

 1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.
 2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego  realizacji.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są w karcie oceny oferty, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 1. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta powinna być złożona zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym  w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert w systemie elektronicznym Witkac.pl,
 2. „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją                   elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl, powinno być złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert,
 3. „Potwierdzenie złożenia oferty” powinno być prawidłowo wypełnione:

- podpisane przez właściwą liczbę osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną,

- zawierać prawidłowo wypełnione oświadczenia.

 1. oferta powinna posiadać wymagane załączniki wymienione w ogłoszeniu,
 2. oferta powinna być złożona przez podmiot/podmioty uprawniony/uprawnione  i mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta prowadzącego działalność statutową w danej dziedzinie,
 3. oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 1. Szczegółowej ocenie komisji konkursowej będą podlegać tylko te oferty, które będą zgodne ze szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert;
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania,
 2. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
 3. kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu,
 4. kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie,
 5. jakość realizacji zadania,
 6. dotychczasowa współpraca z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych zadań.
 1. Maksymalna ocena, jaką może uzyskać oferta podczas oceny merytorycznej wynosi: 50 pkt.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje z uwzględnieniem zastrzeżeń Ogłaszającego wymienionych w części XVII niniejszego załącznika.

XI. HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy odrębnego zarządzenia Wójta Gminy Kolbudy, dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podziału środków na realizację             zadania.
 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Kolbudy.
 3. Wójt Gminy Kolbudy na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja.
 4. W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Kolbudy.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU

Wyniki konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, będą ogłoszone przez wywieszenie zarządzenia Wójta Gminy Kolbudy na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, publikację BIP i na stronach internetowych Urzędu Gminy Kolbudy oraz umieszczenie w systemie elektronicznym Witkac.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY I JEJ TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy dot. rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umów na realizację w 2023  roku zadań z zakresu usług, których adresatami są Seniorzy z Gminy Kolbudy,  w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

XIV. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO

 1. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert;
 2. wprowadzania zmiany ogłoszeniu, w tym do zmiany terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych i terminu rozstrzygnięcia konkursu;
 3. unieważnienia w przypadku, gdy:
 1. nie została złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu;
 1. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą         rozpatrywane w konkursie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środkówprzewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zestawienie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących zadanie należy wskazać w części IV ust. 2 formularz oferty.
 4. Oferent nie może pobierać jakichkolwiek wpłat i opłat od uczestników zadania, również        dobrowolnych.
 5. Wybrany Oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne      z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO - Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 ze zm.).
 6. Przed zawarciem umowy organizator konkursu może żądać od oferentów: dokumentów           potwierdzających kwalifikacje kadry oraz potwierdzenia, że dana osoba nie znajduję się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; tych samych dokumentów,  Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców realizujących zadania w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania.
 7. Rozliczenie projektu następuje poprzez przygotowanie dokumentów stanowiących przedmiot konkursu oraz ich akceptacje przez Ogłaszającego Konkurs. Dokumenty księgowe będą           sprawdzane przez organizatora konkursu na etapie kontroli.
 8. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej ogłaszającego     konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz konta    e-mailowego, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu Witkac.pl.

XV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. realizację tego samego zadania publicznego, na którą Oferent uzyskał dofinansowanie                                z innych środków budżetu Gminy Kolbudy;
 2. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych (podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.1800 ze zm.);
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej, politycznej lub religijnej;
 4. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Realizacja zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.
 2. Podmiot składający ofertę może złożyć jedną ofertę obejmującą jedno lub kilka zadań, o których mowa w pkt III niniejszego ogłoszenia.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W przypadku, gdy przyznana dotacja jest mniejsza od wnioskowanej, oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania lub wycofania oferty.  Dopuszcza się nieznaczne zmiany zakresu rzeczowego zadania, jednak nie mogą one zmienić istoty zadania i wskazanych w ofercie rezultatów, a także nie może się zwiększyć procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania.
 5. Podmiot realizujący zadanie publicznie zobowiązany jest do posiadania wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby udzielonej dotacji w momencie podpisania umowy i utrzymywania tego rachunku bankowego przez cały okres realizacji zadania publicznego.
 6. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie.
 7. Dotacja na realizację zadania z budżetu Gminy Kolbudy nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po dacie zakończenia jej obowiązywania.
 8. W trakcie realizacji zadania Oferent może dokonywać przesunięć w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami, z zastrzeżeniem ust. 9.
 9. Zmiany powyżej 10% oraz utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach kwoty dotacji wymagają zgody Organizatora konkursu i aneksu do umowy. W takim przypadku Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty.
 10. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
 11. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.
 12. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu  środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 13. Podmiot realizujący zadanie publiczne zobowiązany będzie do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.).
 14. Kwoty przeznaczone na realizację zadań mogą ulec zmniejszeniu w przypadku stwierdzenia, że zadania te można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Wójta lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadań z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
 15. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań i harmonogram.
 16. W trakcie realizacji zadania nie mogą być dokonane zmiany w zakresie przyjętych w ofercie rezultatów zadania publicznego.
 17. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadań zleconych wpływają na ogólną ocenę Oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu  środków finansowych na kolejne zadania zlecone.
 18. Konkurs zostanie rozstrzygnięty również wówczas, gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

 

XVI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

 1. Do oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl należy załączyć następujące dokumenty:
 1. aktualny  dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Rejestru Sądowego;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż            wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru;
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji (jeśli nie obowiązuje zwolnienie z opłaty);
 4. kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego,o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego;
 5. umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich       świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.
 1. Oferta powinna:
 1. mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta;
 2. być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;
 3. zawierać wypełnione wszystkie oświadczenia umieszczone w końcowej części dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”.
 4. Planowany harmonogram wydatków
 5. Do oferty mogą być dołączone inne załączniki, w tym rekomendacje i opinie o oferencie lub o realizowanych przez niego projektach.
 1. Oferta na realizację zadania publicznego podlegają procedurze braków formalnych.          Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie:
 1. uzupełnienia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz             brakujących podpisów w przypadku gdy potwierdzenie nie zostało podpisane przez właściwie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;
 2. uzupełnienia prawidłowości złożonych oświadczeń;
 3. uzupełnienia aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie (pełnomocnictwo) do działania w imieniu Oferenta;
 5. uzupełnienia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji;
 6. uzupełnienia kopii umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego);
 7. uzupełnienia kopii umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego;
 8. uzupełnienia dodatkowych dokumentów wymaganych w opisie zadania.

 

Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Gminy Kolbudy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.

Organizacja w terminie do dnia 31.12.2022 r. po informacji przekazanej drogą elektroniczną (poczta e-mail) może uzupełnić braki formalne elektronicznie za pośrednictwem systemu   elektronicznego Witkac.pl.

Uwaga:

Każda zmiana oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl powoduje zmianę sumy kontrolnej oferty i wymaga dostarczenia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej do Urzędu Gminy Kolbudy.

XVII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

XVIII. REALIZCJA ZADAŃ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W LATACHPOPRZEDNICH ORAZ W BIEŻĄCYM ROKU

Wykaz zadań realizowanych w latach poprzednich w ramach otwartego konkursu ofert, jest zamieszczony na stronie Gminy Kolbudy w zakładce pn. „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”.

 

1. Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Kolbudach 

- w 2021r. kwota  45000,00 zł,

- w 2022r. kwota 45 000,00zł

2.Funkcjonowanie Klubu Senior+ w Kowalach

- w 2021 r. kwota45 000,00 zł

- w 2022 r. kwota 45 000,00 zł

3. Funkcjonowanie Kół Seniora w Lisewcu i Bąkowie

- 2022 r. kwota 24 000,00 zł

 

 

 

Załącznik Nr 1

do  szczegółowych warunków

otwartego konkursu ofert

 

KARTA OCENY OFERTY (wzór)

NUMER OFERTY:

 

NUMER ZADANIA:

 

OFERENT:

 

TYTUŁ PROJEKTU:

 

I ETAP: OCENA FORMALNA OFERTY

 

 

tak/nie/nie dotyczy

1.

Oferta złożona w systemie elektronicznym Witkac.pl zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert

 

2.

„Potwierdzenie złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów, złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl, złożone w formie papierowej w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert

 

3.

„Potwierdzenie złożenia oferty”:

a)

jest czytelnie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną

 

b)

zawiera prawidłowo wypełnione oświadczenia

 

4.

Oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu:

 

a)

kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego

 

b)

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów

 

c)

w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dołączone potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

(nie dotyczy Oferentów zwolnionych z opłaty skarbowej)

 

d)

kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy  o działalności pożytku publicznego

 

e)

kopia umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego

 

f)

oferta została złożona przez uprawniony podmiot

 

- Oferta spełnia wymogi formalne – została zakwalifikowana do II etapu oceny*

- Oferta została odrzucona ze względów formalnych*

- Oferta podlega uzupełnieniu*

*właściwe podkreślić

 

……..…………………………………………………………………………….

      (podpis pracownika dokonującego oceny formalnej)

 

Ad.

Uzupełnienie braków formalnych

1 (tak)/0 (nie)

2

uzupełnienie dokumentu potwierdzającego złożenie oferty – zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl

 

3.a

uzupełnienie brakujących podpisów lub nieczytelnych podpisów pod „Potwierdzeniem złożenia oferty” przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi                      z dokumentu

 

3.b

uzupełnienie prawidłowości złożonych oświadczeń umieszczonych na końcu oferty

 

4.a

uzupełnienie aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego

 

4.b

uzupełnienie aktualnego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu Oferenta/ów, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru

 

4.c

uzupełnienie potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

(nie dotyczy Oferentów zwolnionych z opłaty skarbowej)

 

4.d

uzupełnienie kopii umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego)

 

4.e

uzupełnienie kopii umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego

 

 

                                                          ……………………………………………….

                                                                   (data dokonania uzupełnienia)

 

- Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu oceny*

- Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych*

*właściwe podkreślić

 

 

……..…………………………………………………………………………….

  (podpis pracownika dokonującego oceny formalnej)

 

 

 

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA

Zgodność oferty ze szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert

tak/nie

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ

KRYTERIA OCENY

skala

punkty

I. Możliwość realizacji zadania (10 pkt)

1.

Precyzyjnie określono zadanie

0-5

 

2.

Sposób opisu działań

0-5

 

II. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt)

1.

Precyzyjne i adekwatne określenie rezultatów realizacji zadania publicznego

0-5

 

2.

Spójność rezultatów z opisem planowanych działań

0-5

 

III. Kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu (5 pkt)

1.

Racjonalność kosztów realizacji zadania, rzetelny budżet

0-5

 

IV. Kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie (20 pkt)

1.

Kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-5

 

2.

Doświadczenie  organizacji w realizacji zadań publicznych zgodnie z warunkami konkursu

0-15

 

V. Jakość realizacji zadania (5 pkt)

1.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

0-5

 

SUMA PKT

50 pkt

 

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Głosy członków oceniających ofertę:

ZA DOFINANSOWANIEM          ……………………………………………………………………………………………………. OSÓB

PRZECIW                                      ……………………………………………………………………………………………………. OSÓB

WSTRZYMAŁO SIĘ                      ……………………………………………………………………………………………………..OSÓB

 

Ocena Komisji Konkursowej (suma punktów) - ……………………………………………………..

Rekomendowana wysokość dofinansowania - ………………………………………………………

 

   ………………..………………………………………………..

         (data  i podpis Przewodniczącego Komisji)

 

[1] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 1055, poz. 1079, 1561.

[2] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, poz. 2270; Dz. U. z 2022 r. poz.1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1967, poz. 2127, poz. 1812

[3] Zmiany opublikowane w Dz. U. z 2022 r. poz. 2490, poz. 1812

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama