Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023

Reklama
Nabór od 07.12.2022 do 13.01.2023 15:45
Departament Edukacji i Sportu
Łączny budżet 890 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023.

 

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1277/415/22

Zarządu Województwa Pomorskiego

z dnia 22 grudnia 2022 r.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert

pod nazwą:

„Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”

 

na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

I. Podstawy prawne Konkursu:

 

Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.[1]), zwanej dalej „Ustawą”;
 2. Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057 z późn. zm.);
 3. Uchwały Nr 600/XLIII/22 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2022, zwanego dalej „Programem”;
 4. uchwały Nr 1204/409/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 6 grudnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”.
 5. uchwały Nr 1277/415/22 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert pod nazwą „Wspieranie realizacji zadań z zakresu sportu powszechnego aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w roku 2023”.

 

II. Rodzaj zadania oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

 

Celem realizacji konkursu jest wspieranie i propagowanie realizacji programów, inicjatyw i innych działań aktywizujących mieszkańców województwa pomorskiego w zakresie sportu powszechnego, w szczególności jako elementu tworzenia wspólnot i społeczności lokalnych, w tym również poprzez realizację dodatkowych pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz zakup sprzętu sportowego (§ 4 pkt 11, § 5 ust. 11 pkt 5-7 Programu) poprzez wyłonienie organizacji pozarządowych celem realizacji wskazanych niżej zadań.

 

Podmioty realizujące zadania powinny:

1)    Zaprojektować i wykonać zadanie,

2)    Wykazać rezultaty realizacji zadania, wraz z podaniem sposobów mierzenia tych rezultatów. Przykładowe sposoby mierzenia rezultatów: listy obecności, listy uczestników zawodów, ankiety „przed” i „po”, dystrybucja informacji dotyczących udziału województwa pomorskiego we współorganizacji i współfinansowaniu zadania. Rezultaty powinny być wynikiem podjętych działań.

3)    Rozliczyć zadanie.

 

Zadanie 1.: Program dla dzieci klas I-III szkół podstawowych pod nazwą „Umiem Pływać”. Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcę tego programu w województwie pomorskim.

 

Zadanie polega na realizowaniu programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”, który jest adresowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa pomorskiego. W programie powinno wziąć udział co najmniej 500 dzieci. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach, a głównym celem jest nabycie podstawowych umiejętności pływania i poznanie zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Zajęcia dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” powinny być realizowane na krytych pływalniach, w terminie od 2 stycznia do 30 grudnia 2023 roku w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad. Zajęcia powinny prowadzić osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. W ramach zadania można przeprowadzić szkolenia wraz z ewaluacją kwalifikacji kadry realizującej zadanie

Do zadań beneficjenta należy realizacja programu „Umiem Pływać” na obszarze województwa pomorskiego, a w tym:

 1. rekrutacja grup uczestników,
 2. wynajem obiektów lub zakup biletów wstępu na pływalnie,
 3. współpraca z gminami w zakresie realizacji programu,
 4. przeprowadzenie szkoleń i ewaluacji kadry realizującej zadanie
 5. prowadzenie nadzoru, monitoringu i ewaluacji programu.

 

Dofinansowanie ze środków województwa pomorskiego może być przyznane w wysokości do 50% kosztów realizacji całego zadania. Środki własne lub z innych źródeł nie mogą pochodzić ze środków przekazanych przez województwo pomorskie na dofinansowanie innych zadań. Z dotacji województwa pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 15% sumy kosztów bezpośrednich dotacji województwa pomorskiego.

 

Ze środków finansowych województwa pomorskiego możliwe jest finansowanie następujących kosztów bezpośrednich:

 1. koszt wynajmu obiektów, urządzeń i sprzętu, lub zakup biletów wstępu na pływalnie,
 2. koszt obsługi instruktorskiej i wychowawczej,
 3. koszt ubezpieczenia uczestników zajęć,
 4. koszt prowadzenia nadzoru i wsparcia dydaktycznego instruktorów biorących udział w zadaniu.

 

Zadanie 2.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa na wsi i w małych miastach.

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora tego zadania w województwie pomorskim.

 

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej społeczności wiejskich, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego  i aktywnego stylu życia wśród mieszkańców rejonów wiejskich, w szczególności poprzez organizację przedsięwzięć sportowych dla mieszkańców wsi, w formach takich jak np.: turnieje, zawody, zajęcia i obozy sportowe oraz ogólnodostępne imprezy masowe o charakterze rekreacyjnym bądź sportowo-rekreacyjnym dla środowisk na wsi i w małych miastach.

Wspierane będą projekty sportowych przedsięwzięć charakteryzujących się szerokim, powszechnym angażowaniem mieszkańców obszarów wiejskich, tworzących warunki do upowszechniania sportu w środowisku wiejskim zgodnie ze specyfiką środowiska oraz potrzebami i warunkami infrastruktury terenów wiejskich. Wszelkie działania w tym zakresie powinny być kierowane do mieszkańców wsi, bez względu na wiek i sprawność fizyczną, obejmując aktywnością sportową możliwie najszersze kręgi tej społeczności.

Z dotacji województwa pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 15% sumy kosztów bezpośrednich dotacji województwa pomorskiego.

 

Zadanie 3.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie szkolnym.

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora tego zadania w województwie pomorskim.

 

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Może to się odbywać w szczególności poprzez organizację szkolnego współzawodnictwa sportowego jak również innych form aktywizacji sportowej.

Wspierane będą projekty sportowych przedsięwzięć charakteryzujących się szerokim, powszechnym angażowaniem uczniów szkół, tworzących warunki do upowszechniania sportu zgodnie ze specyfiką środowiska oraz potrzebami i warunkami infrastruktury szkolnej. We współzawodnictwie sportowym szkół niedopuszczalny jest udział jednego ucznia w więcej niż 4 dyscyplinach obejmujących współzawodnictwo.

Z dotacji województwa pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 15% sumy kosztów bezpośrednich dotacji województwa pomorskiego.

 

Zadanie 4.: Organizacja aktywizacji sportowej i współzawodnictwa w sporcie akademickim.

Konkurs ma na celu wyłonienie operatora tego zadania w województwie pomorskim.

 

Zadanie polega na wspieraniu różnorodnych form aktywizacji sportowej, których celem jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej oraz zdrowego i aktywnego stylu życia wśród młodzieży akademickiej. Może to się odbywać w szczególności poprzez organizację współzawodnictwa w sporcie akademickim obejmująca łącznie Ligi Międzyuczelniane, Olimpiady Lat Pierwszych oraz inne formy współzawodnictwa, w których udział biorą wyższe uczelnie województwa pomorskiego.

Wspierane będą projekty sportowych przedsięwzięć charakteryzujących się szerokim, powszechnym angażowaniem studentów, tworzących warunki do upowszechniania sportu zgodnie ze specyfiką środowiska oraz potrzebami i warunkami infrastruktury akademickiej.

Z dotacji województwa pomorskiego możliwe jest finansowanie kosztów obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 15% sumy kosztów bezpośrednich dotacji województwa pomorskiego.

 

Kryteria merytorycznej oceny ofert są następujące:

 1. Zasięg zadania,
 2. Liczba osób objętych zadaniem,
 3. Planowana kontynuacja zadania,
 4. Kompleksowość zadania,
 5. Innowacyjność,
 6. Harmonogram zadania,
 7. Kosztorys zadania,
 8. Rezultaty realizacji zadania,
 9. Ryzyko realizacji zadania,
 10. Dostępność,
 11. Rozliczanie dotacji w poprzednich latach,
 12. Stan zasobów podmiotu,
 13. Wkład osobowy.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w projekcie budżetu województwa na realizację wskazanych wyżej zadań wynosi 890 000 zł.

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

 1. Zasady przyznawania dotacji regulują przepisy Ustawy i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.[2]).
 2. Konkurs adresowany jest do podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy, których statutowa działalność obejmuje dziedziny, o której dotyczy Konkurs.
 3. Dotację otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie.
 6. Województwo zastrzega sobie prawo do nie rozdysponowania całej kwoty przewidzianej na konkurs.
 7. Zlecenie realizacji zadań w ramach niniejszego konkursu ma formę wspierania wykonywania zadania publicznego. Oferent musi zagwarantować wkład finansowy w wysokości co najmniej 1% finansowej wartości projektu.
 8. Dotacja nie może być przyznana na finansowanie realizacji zadania mającego charakter komercyjny, zakładającego osiągnięcie dochodu.
 9. Dotacja może być przyznana wyłącznie na finansowanie realizacji zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 10. Nie jest wymagane uzasadnienie komplementarności zadania z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty w punkcie III.3 oferty Syntetyczny opis zadania.
 11. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty Źródło finansowania kosztów realizacji zadania.
 12. Dotacje nie mogą być przeznaczona na:
 1. realizację zadań, w których środki własne pochodzą ze środków przekazanych przez Województwo Pomorskie na realizację tych zadań,
 2. koszty niezwiązane z zadaniem,
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
 4. zakup nieruchomości.

 

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

 

 1. Termin realizacji wszystkich zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, nie może upłynąć później niż z dniem 30 grudnia 2023 r.
 2. Szczegółowe terminy oraz warunki realizacji zadań zostaną każdorazowo określone w umowie zawartej pomiędzy Województwem a wybranym podmiotem.
 3. W przypadku otrzymania dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia aktualizacji oferty. Jeżeli przyznana dotacja jest niższa od oczekiwanej, przygotowując aktualizację przewidywanej kalkulacji kosztów, oferent może – za zgodą Departamentu Edukacji i Sportu – zmniejszyć zakres rzeczowy, ale bez odstąpienia od osiągnięcia rezultatów zadania i realizacji jego istotnych działań. Sporządzenie aktualizacji, w wyniku której osiągnięcie zakładanych rezultatów zadania nie będzie możliwe może skutkować odstąpieniem Województwa od podpisania umowy.
 4. Podstawą rozliczenia zadania publicznego są osiągnięte rezultaty oraz zrealizowane działania założone w ofercie.
 5. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli osiągnięty zostanie poziom 70% rezultatów. Zaleca się zdiagnozowanie możliwego ryzyka, które – z przyczyn niezależnych od oferenta – może utrudnić osiągnięcie zadeklarowanych rezultatów a także wskazanie działań alternatywnych w celu realizacji zadania w warunkach zwiększonego ryzyka, w tym zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
 6. W trakcie realizacji zadania niezbędne jest zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062). Informacje na temat obszarów dostępności powinny zostać wskazane w części III. 3 oferty. Dostępność zapewnia się o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania.
 7. W przypadku zadania, w którym wystąpiły koszty wynikające z zapewniania dostępności, w kosztorysie powinna zostać stworzona osobna kategoria budżetowa.
 8. Przyznane środki finansowe podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem oraz terminem realizacji zadania określonym w umowie.
 9. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy pozycjami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 10. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się zmiany w zakresie sposobu działania i terminu realizacji zadania. Zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. O zmianach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
 11. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową. Wszelkie przychody uzyskane w wyniku realizacji zadania muszą być wydatkowane na to zadanie.
 12. Oferent zobowiązuje się do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Sprawozdanie należy sporządzić poprzez serwis witkac.pl oraz dostarczyć w formie papierowej w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania ustalonego w umowie. Decyduje data stempla pocztowego.
 13. Departament Edukacji i Sportu ma prawo żądać przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień i dowodów do sprawozdania.
 14. Kontrolę nad prawidłowością wykonania zadania sprawuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. W ramach kontroli upoważnieni pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnych lub złożenia pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania. Podmiot realizujący zadanie na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji, które mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz udzielić ustnych lub pisemnych informacji dotyczących wykonania zadania.
 15. Kontrola prawidłowości wykonania zadania, w tym wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, tj. przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończono realizację zadania.

 

V. Termin i warunki składania ofert:

 

 1. Oferty składane w ramach Konkursu mogą dotyczyć wyłącznie zadania. o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu konkursowym i muszą uwzględniać termin realizacji zadań określony w pkt IV ust. 1.
 2. Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej w przedmiotowym serwisie. Oferta winna być wypełniona we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”). Oferta w wersji papierowej musi być podpisana przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli, zgodnie z wyciągiem z KRS lub innymi dokumentami potwierdzającymi status prawny podmiotu i umocowanie osób go reprezentujących. W przypadku wystawienia przez osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim, pełnomocnictwa do podpisania oferty, pełnomocnictwo musi zostać dołączone do oferty. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!
 3. Formularz oferty w serwisie witkac.pl jest zgodny z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). i stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego w sprawie ogłoszenia niniejszego konkursu. Prawidłowo wypełniona oferta winna być czytelna oraz wypełniona  we wszystkich punktach, które dotyczą oferenta (jeśli punkt nie dotyczy oferenta – należy wpisać „nie dotyczy”).
 4. Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej jak i papierowej) upływa z dniem 13 stycznia 2023 r., do godziny 15:45. UWAGA: Złożenie oferty tylko w jednej formie – albo elektronicznej albo papierowej – będzie traktowane jako brak złożenia oferty!
 5. Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach: 7:45-15:45. lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Edukacji i Sportu, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. UWAGA: O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, która widnieje na stemplu Kancelarii. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem terminu, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 6. Na kopertach zawierających oferty w formie papierowej należy dopisać: „KONKURS AKTYWIZACJA 2023 – NIE OTWIERAĆ!”
 7. Wymagane załączniki do oferty:
 1. Aktualny odpis z KRS (również w formie wydruku ze strony internetowej KRS), lub kserokopia odpisu z KRS, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną.
 2. Jeżeli podmiot składający ofertę nie jest zarejestrowany w KRS, to składa odpis z innego rejestru/ewidencji lub kserokopię tego odpisu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. UWAGA: w treści takiego odpisu powinny być podane nazwiska WSZYSTKICH osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, w tym aktualny skład organu uprawnionego do reprezentacji, np. zarządu oraz sposób reprezentacji podmiotu.
 3. Jeżeli w odpisie, o którym mowa w pkt 2, nie ma podanych osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, to wówczas niezbędne jest dołączenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopii następujących dokumentów:
 1. aktualnego statutu,
 2. dokumentu wskazującego osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (np. dokumenty potwierdzające powołanie składu zarządu, niezbędne pełnomocnictwa).
 1. Jeżeli istnieje taki wymóg w odpowiednich przepisach (np. postanowieniach statutu danego oferenta), niezbędne jest dołączenie potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną kserokopii właściwych pełnomocnictw do działania w imieniu oferenta.
 2. Pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji (w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji).
 3. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).
 4. Kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.,
 1. W przypadku składania więcej niż jednej oferty wystarczający jest jeden komplet załączników.
 2. Zarząd Województwa Pomorskiego zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu składania ofert.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonywania wyboru ofert:

 

 1. Oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej, na podstawie kart ocen, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Kryteria formalnej oceny ofert są następujące:
  1. Złożenie oferty konkursowej w formie elektronicznej w serwisie witkac.pl oraz w formie papierowej na wymaganym formularzu,
  2. złożenie w terminie,
  3. prawidłowe i kompletne wypełnienie, w tym podpisanie przez uprawnione osoby,
  4. dołączenie wszystkich wymaganych załączników,
  5. spełnianie przez oferenta wymogów przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i nie będą odsyłane
  adresatowi.
 4. Kryteria merytorycznej oceny ofert zostały wskazane w pkt II.
 5. Decyzje o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Województwa Pomorskiego
  w formie uchwały, po zasięgnięciu opinii powołanej w tym celu Komisji Konkursowej.
 6. Wybór ofert nastąpi w ciągu trzech miesięcy od upływu terminu składania ofert.
 7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a także w siedzibie Urzędu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu.
 8. Zarząd Województwa Pomorskiego unieważnia Konkurs, jeżeli:
 1. nie złożono żadnej oferty,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 2 Ustawy.

Informacja o unieważnieniu Konkursu zostanie podana do publicznej wiadomości w sposób określony w art. 13 ust. 3 Ustawy.

 

VII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Pomorskie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy:

 

Wysokość dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3. Ustawy, przeznaczonych na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju wynosiła w roku 2017: 300 000 zł, w roku 2018:  632 000 zł, w roku 2019: 680 000 zł, w roku 2020: 730 000 zł, w roku 2021: 680 000 zł, w roku 2022: 770 000 zł.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

 

Karta Oceny Formalnej

AKTYWIZACJA 2023

Lp.

Tytuł

Wartość

Uzasadnienie

1.

Czy oferta została złożona w prawidłowej formie - zarówno elektronicznej jak i papierowej
Oferta powinna zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu witkac.pl. Wersja papierowa oferty powinna zostać wydrukowana z przedmiotowego systemu po jej złożeniu i dostarczona w odpowiednim terminie do urzędu.

Tak/Nie

 

2.

Czy oferta wpłynęła w terminie
Oferta powinna wpłynąć w przewidzianym w konkursie terminie w obydwu przewidzianych w konkursie formach - elektronicznej i papierowej.

Tak/Nie

 

3.

Czy oferta została prawidłowo i kompletnie wypełniona, w tym podpisana
Czy oferta została prawidłowo i kompletnie wypełniona, w tym podpisana przez upoważnione do tego osoby, zgodnie z dyspozycjami zawartymi w dokumentach rejestrowych lub statucie organizacji, wraz z pełnomocnictwami, o ile były wymagane.

Tak/Nie

 

4.

Czy oferent dostarczył komplet wymaganych w wersji papierowej załączników

Tak/Nie

 

5.

Czy oferent spełnia wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach prawa
Czy oferent spełnia wymogi przewidziane w obowiązujących przepisach prawa - w szczególności zapisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności z uwzględnieniem przepisów art. 9 ust. 3 cytowanej ustawy, o ile dotyczą oferenta

Tak/Nie

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

 

Karta Oceny Merytorycznej

AKTYWIZACJA 2023

Lp.

Kryterium

Wynik oceny

1

Zasięg zadania (0 - 2)
zasięg zadania lokalny = 0 pkt,

zasięg zadania wojewódzki = 1 pkt,

zasięg zadania ponadwojewódzki = 2 pkt.

 

2

Liczba osób objętych zadaniem (0 - 2)
Liczba osób objętych zadaniem: 0 - 99 = 0 pkt,

Liczba osób objętych zadaniem: 100 - 3 000 = 1 pkt,

Liczba osób objętych zadaniem: powyżej 3 000 = 2 pkt.

 

3

Planowana kontynuacja zadania (0 - 1)
kontynuacja zadania w latach następnych nie jest planowana = 0 pkt,

kontynuacja zadania w latach następnych jest planowana = 1 pkt.

 

4

Kompleksowość zadania (0 - 6)
organizacja imprez lub zawodów sportowych = 0-1 pkt,

organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży = 0-1 pkt,

organizacja masowych imprez sportowo-rekreacyjnych = 0-1 pkt,

prowadzenie działań związanych z ochroną i promocją zdrowia = 0-1 pkt,

prowadzenie baz danych = 0-1 pkt,

prowadzenie nadzoru i ewaluacji = 0-1 pkt.

 

5

Innowacyjność (0 - 1)
Przedsięwzięcie powstaje w oparciu o nową ideę, pomysł, stanowiące w zakresie merytoryki i formy nowość w danym obszarze i środowisku działania = 0-1 pkt,

 

6

Harmonogram zadania (0 - 3)
Harmonogram zadania jest zgodny z kosztorysem = 0-1 pkt.

Harmonogram zadania jest zgodny z celami = 0-1 pkt

Harmonogram zadania jest zgodny z rezultatami = 0-1 pkt

 

7

Kosztorys zadania (0 - 2)
Przedstawiony kosztorys realizacji zadania jest rzetelny i celowy = 0-1 pkt,

Przewidywane koszty są adekwatne do założonych działań i efektów = 0-1 pkt.

 

8

Rezultaty realizacji zadania (0 - 3)

Wskazano rezultaty realizacji zadania = 0-1 pkt,

Wskazano sposób mierzenia rezultatów = 0-1 pkt,

Jakość wskaźników mierzenia rezultatów = 0-1 pkt,

 

9

Ryzyko realizacji zadania (0 - 3)

Oceniono ryzyka osiągnięcia rezultatów = 0-1 pkt,

Wskazano działania alternatywne celem osiągnięcia zakładanych rezultatów mimo wystąpienia ryzyk = 0-1 pkt,

Adekwatność działań alternatywnych = 0-1 pkt.

 

10

Dostępność (0 - 3)

Spełnione wymogi w zakresie dostępności architektonicznej = 0-1 pkt.

Spełnione wymogi w zakresie dostępności informacyjnej = 0-1 pkt.

Spełnione wymogi w zakresie dostępności cyfrowej = 0-1 pkt.

 

11

Rozliczanie dotacji w poprzednich latach (0 - 2)
Nierozliczenie dotacji otrzymanych w poprzednich latach = 0 pkt,

Brak realizacji zadań publicznych w poprzednich latach = 1 pkt,

Właściwe rozliczenie dotacji otrzymanych w poprzednich latach = 2 pkt.

 

12

Stan zasobów podmiotu (0 - 3)
Stan zasobów kadrowych wskazuje na możliwość prawidłowej realizacji zadania = 0-1 pkt.

Stan zasobów rzeczowych wskazuje na możliwość prawidłowej realizacji zadania = 0-1 pkt.

Doświadczenie podmiotu wskazuje na możliwość prawidłowej realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu = 0-1 pkt.

 

13

Wkład osobowy (0 - 1)
Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków = 0-1 pkt.

 
 

SUMA PUNKTÓW

32

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1265, 1812.

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. , 1725, 1747, 1768, 1964.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama