Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej –...

Reklama
Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP
Nabór od 07.12.2022 do 10.01.2023 23:59
Biuro Sportu
Łączny budżet 720 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadania publicznego w 2023 r. z obszaru wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – PNP.

Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jej finansowanie.

Zadanie:  Powszechna Nauka Pływania.

 

Termin realizacji zadania od 13 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2023 r. wynosi 720 000 zł. 

W 2022 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości  550 000 zł.

Zadanie skierowane jest na organizację zajęć nauki oraz doskonalenia pływania                     
w szczególności dla dzieci I-III klas szkół podstawowych z terenu Radomia.

Zajęcia powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Tygodniowy wymiar zajęć dla każdego uczestnika wynosi minimum jedna jednostka lekcyjna.

Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przeznaczona w szczególności na pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej, transportu, obsługi technicznej, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia zadania, wynajem pływalni, ubezpieczenia, inne koszty (do akceptacji).

Oferent jest zobowiązany zabezpieczyć zasoby rzeczowe (pływalnie, niezbędny sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć)  oraz osobowe w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia zadania. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadanie powinno zakończyć się sprawdzianem i oceną nabytych umiejętności dla każdego uczestnika.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama