Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegającego na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wdrożeniu na terenie Gminy Kolbudy pilotażowego programu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w ramach projektu pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych"
Nabór od 07.12.2022 do 29.12.2022 09:00
Urząd Gminy w Kolbudach
Łączny budżet 227,25 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 227,25 tys. PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Gminy w Kolbudach, Urząd Gminy w Kolbudach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wdrożeniu na terenie Gminy Kolbudy pilotażowego programu wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności w ramach projektu pn. "Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych".

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ W 2023 R. ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ, POLEGAJĄCEGO NA WDROŻENIU NA TERENIE GMINY KOLBUDY PILOTAŻOWEGO PROGRAMU WSPARCIA DLA OSÓB W KRYZYSIE BEZDOMNOŚCI W RAMACH PROJEKTU PN. „OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE MECHANIZMÓW I PLANÓW DEINSTYUCJONALIZACJI USŁUG SPOŁECZNYCH”

 

I. ORGANIZATOR OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Wójt Gminy Kolbudy

ul. Staromłyńska 1,  83-050 Kolbudy

NIP 5832534406, Regon 191674983

II. FORMA KONKURSU

1. Konkurs organizowany jest na podstawie:

 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 7 lutego 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.);
 2. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. z 9 czerwca 2022 r. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) - w dalszej części zwaną: „ustawą o działalności pożytku publicznego”;
 3. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 17 października 2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) - w dalszej części zwaną: „ustawą o pomocy społecznej”;
 4. wytycznych pn. „Ogólnopolskie ramowe wytyczne tworzenia lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” przygotowanych w ramach projektu pn. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki  i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 5. podręcznika DI dla gmin i powiatów pn. „Rozwój usług społecznych i wspieranie do samodzielności w środowisku lokalnym” opracowanego prze Instytut Pracy i Spraw Socjalnych; stanowiącego załącznik do niniejszego konkursu;
 6. Regulaminu konkursu grantowego w ramach projektu pn.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiący załącznik do niniejszego konkursu.

III. ZADANIA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM KONKURSU

Zadanie realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów  i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy gospodarki i edukacji, Działanie 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym:

 

ZADANIE NR 1: Prowadzenie indywidualnego wsparcia w mieszkaniach treningowych dla 5 osób  w kryzysie bezdomności oraz objęcie wsparciem 7 osób zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach całodobowej opieki.

ZADANIE NR 2: Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach oraz Urzędu Gminy w Kolbudach w zakresie form wsparcia osób potrzebujących pomocy, w tym z zasad wdrażania Programu DI.

IV. RODZAJ ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

 

Uwaga: Organizator Konkursu zastrzega, iż oferta musi zawierać propozycje wykonania łącznie dwóch zadań z zastrzeżeniem osobnych pozycji w budżecie oraz osobnego opisu. Organizator konkursu nie dopuszcza składania ofert z propozycją wykonania jednego z zadań z uwagi na specyfikę realizowanego projektu.

 

Miejsce realizacji zadania oraz ogólny zarys:

Zadanie będące przedmiotem konkursu realizowane będzie na terenie Gminy Kolbudy. Mieszkania treningowe wykorzystywane przy realizacji zadania Nr 1 stanowić będą zasób własny Gminy Kolbudy. Mieszkania zlokalizowane są w miejscowości Kolbudy, adres wskazany zostanie organizacji indywidualnie przed podpisaniem umowy. Mieszkania wskazane do wykorzystania w ramach projektu  znajdują się z jednym budynku.

Mieszkanie pierwsze:

Usytuowane na pierwszym piętrze składające się z trzech indywidualnych pokoi zamykanych na klucz oraz z części wspólnych:  łazienki, korytarza oraz z kuchni z częścią wypoczynkową. Przeznaczone dla 3 osób.

Mieszkanie drugie:

Usytuowane na trzecim piętrze (poddasze) składające się z trzech pokoi, łazienki i kuchni. Przeznaczone dla rodziny.

W budynku jest komunikacja pionowa -  klatka schodowa. Budynek niedostosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych ruchowo, brak windy, wąskie korytarze, brak przestrzeni manewrowej.

Organizator konkursu tj. Gmina Kolbudy ponosi koszty utrzymania mieszkań  treningowych na czas prowadzonych zadań (prąd, woda, ścieki komunalne, śmieci, gaz itp.).

Prowadzone w ramach projektu działania będą miały na celu deinstytucjonalizację usług społecznych dla osób wykluczonych (w szczególności osób w kryzysie bezdomności), w oparciu o usługi mieszkaniowe oraz indywidualne wsparcie, skrócenie okresu korzystania z systemu wsparcia instytucjonalnego oraz wsparcie pozainstytucjonalne w procesie usamodzielniania się.

Projekt zakłada również realizację szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach oraz pracowników Urzędu Gminy w Kolbudach. Szkolenia powinny odbywać się na terenie urzędu bądź miejscowości Kolbudy.

 

ZADANIE NR 1:

Prowadzenie indywidualnego wsparcia w mieszkaniach treningowych dla 5 osób w kryzysie bezdomności oraz objęcie wsparciem 7 osób zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach całodobowej opieki

 

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 201 000,00 zł.

 

Opis zadania/cel zadania:

Część A - prowadzenie indywidualnego wsparcia w mieszkaniach treningowych dla 5 osób w kryzysie bezdomności.

Realizacja zadania polega m.in. na (minimum działań):

 1. prowadzeniu dwóch mieszkań treningowych w przewidywanym okresie: styczeń-sierpień 2023 r. dla 5 osób w kryzysie bezdomności;
 2. zakup drobnego wyposażenia mieszkań m.in. naczynia, sztućce, ręczniki, pościel itp.
 3. pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym będzie przyznawany na okres 6 miesięcy.
  W sytuacji, w której pomimo realizowania programu wsparcia wskazany będzie dalszy pobyt, możliwe będzie przedłużenie tego okresu. 
 4. stworzenie indywidualnej diagnozy potrzeb osoby w kryzysie bezdomności i zaplanowanie ścieżki pracy, której efektem będzie dążenie osoby do samodzielności życiowej.
 5. świadczeniu pracy socjalnej, o której mowa w art. 6 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej, obejmującej w szczególności następujące działania:
 1. opracowanie oceny sytuacji oraz funkcjonowania osoby zmagającej się z problemem kryzysu bezdomności,
 2. wyznaczenie celów oraz opracowanie programu usamodzielniania się,
 3. świadczeniu minimalnego standardu usług świadczonych w mieszkaniu treningowym tj. zapewnienie usługi polegającej na nauce, rozwijaniu  lub utrwalaniu umiejętności w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2018 r., poz. 822),
 4. dokonywanie systematycznych ocen programu,
 5. udzielanie wsparcia dostosowanego do indywidualnych potrzeb osób, w tym w szczególności:

- wspierania, doradzania w rozwiązywaniu występujących problemów,

- motywowania osoby do podejmowania aktywności w różnych obszarach np. zatrudnienia, podejmowania leczenia itp.,

- prowadzenia działań edukacyjnych w zakresie wiedzy niezbędnej do samodzielnego życia,

- organizowania wsparcia specjalistów i usług społecznych (usługi psychologiczne, psychoterapeutyczne, w zależności od rozpoznanych problemów),

- udzielania informacji, wskazówek w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,

- nawiązywania współpracy z innymi osobami oraz instytucjami,

- prowadzenia treningów budżetowych z uczestnikami projektu.

 1. prowadzenie dokumentacji realizowanych działań w ramach pracy z osobą objętą działaniami pomocowymi;
 2. współpracę z Organizatorem konkursu tj. Urzędem Gminy Kolbudy
 3. współpracę z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach;
 4. zatrudnienie niezbędnego personelu posiadającego kwalifikacje do pracy z osobami zmagającymi się z problemem kryzysu bezdomności, w niezbędnym wymiarze godzin,
 5. zatrudnienie w zależności od zdiagnozowanych problemów osoby, psychologa, terapeutę, asystenta oraz innych specjalistów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, w niezbędnym wymiarze godzin;
 6. realizacja wskazanego zadania (tj. opracowany na potrzeby oferty budżet) winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, będącego przedmiotem konkursu, w zależności od występujących potrzeb;
 7. Przygotowanie projektu Regulaminu mieszkania chronionego treningowego, obejmującego w szczególności zasady przebywania w mieszkaniach chronionych treningowych, zakres sprawowania bezpośredniego nadzoru, czynności wykonywanych zadań przez pracowników mieszkania chronionego treningowego, prowadzenie indywidualnej dokumentacji mieszkańca, stan wyposażenia mieszkania itp.
 8. Przygotowanie kryteriów kwalifikowania osób do projektu.

 

Część B - wsparcie 7 osób zagrożonych umieszczeniem w ośrodkach całodobowej opieki.

Realizacja zadania polega m.in. na (minimum działań):

 1. działaniach zwiększających usługi oraz pomoc w aspekcie społecznym oraz zawodowym osób zagrożonych umieszczeniem ośrodkach opieki całodobowej,  w tym osób starszych, niepełnosprawnych, samotnych i z rodzin niewydolnych społecznie;
 2. wzmacnianiu motywacji uczestników w projekcie, w szczególności osób posiadających własne świadczenia i zasoby pozwalające na zamieszkanie poza systemem wsparcia instytucjonalnego;
 3. przygotowaniu Regulaminu rekrutacji osób objętych usługami w ramach projektu;
 4. współpracy z Organizatorem konkursu tj. Urzędem Gminy Kolbudy;
 5. współpracę z  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kolbudach.

 

Wskaźniki rezultatu:

- część A: min. 5 osób w kryzysie bezdomności, które przeszły z całodobowej opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w społeczności lokalnej,

- część B: min. 7 osób objętych usługami pomocowymi, które zagrożone były umieszczeniem w ośrodkach całodobowej opieki.

 

 

Dla ww. zadania podmiot ma obowiązek prowadzić dokumentację, dotyczącą każdego podopiecznego zawierającą dane osobowe, PESEL, datę faktycznego zamieszkania i opuszczenia mieszkania treningowego, o rodzaju udzielonego wsparcia (udział w działaniach prowadzonych przez terapiach, szkoleniach, spotkaniach itp.). Podmiot zobowiązany jest również do prowadzenia list obecności.

 

ZADANIE NR 2:

Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach oraz Urzędu Gminy w Kolbudach w zakresie form wsparcia osób potrzebujących pomocy, w tym z zasad wdrażania Programu DI

 

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi: 26 250,00 zł.

 

Opis zadania/cel zadania:

Realizacja zadania polegać będzie na organizacji szkoleń/ warsztatów pogłębiających wiedzę na temat utworzenia i funkcjonowania nowych rozwiązań w usługach społecznych, będącymi odpowiedzią na nowe potrzeby i wyzwania występujące w lokalnej społeczności. Tematyką szkoleń będą również kierunki rozwoju i integracji usług społecznych, w tym sposoby wdrażania Planów DI.

 

Wskaźniki rezultatu:

- min. 7 osób, pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbudach oraz Urzędu Gminy w Kolbudach, którzy przeszli szkolenia oraz uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje w zakresie przygotowania i wdrażania procesu deinstytucjonalizacji.

 

Pozostałe wymagania wobec organizacji składającej ofertę, dotyczące wszystkich wskazanych zadań:

 1. Wymagania kadrowe:

Organizacja z sektora społecznego, mająca doświadczenie w prowadzeniu mieszkań chronionych treningowych z osobami w kryzysie bezdomności. Niedziałająca w celu osiągnięcia zysku oraz której działalność statutowa obejmuje działalność w zakresie pomocy  osobom w kryzysie bezdomności. Wskazana organizacja winna posiadać wysoko wyspecjalizowaną kadrę (asystenci, terapeuci, psycholodzy itp.), pracowników posiadających odpowiednie wykształcenie poparte doświadczeniem w realizacji projektów w takim zakresie oraz doświadczenie w realizacji podobnych zakresem działań.

 1. Beneficjenci ostateczni realizowanych w ramach projektu działań:

Mieszkańcy Gminy Kolbudy w kryzysie bezdomności.

 1. Planowany termin realizacji zadania: styczeń-sierpień 2023 r.
 2. Oferent zobowiązany jest do niepobierania opłat z tytułu wszelkich działań prowadzonych w ramach realizacji zadania publicznego od jego beneficjentów;
 3. Oferent jest zobowiązany do identyfikacji ryzyk związanych z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania im (oferta – pkt III.6 – Dodatkowe informacje związane z realizacją zadania publicznego);
 4. Po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert, w przypadku, gdy oferent otrzyma dotację  w wysokości niższej niż wnioskowana, przed podpisaniem umowy oferent przedstawia aktualny budżet zadania;
 5. Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634);
 6. Oferent, któremu udzielono dotacji na realizację zadania publicznego będzie zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z dotacji na realizację umowy oraz wydatków dokonywanych z tych środków;
 7. Organizator konkursu nie wymaga zapewnienia przez Oferenta finansowego wkładu własnego;
 8. Budżet planowanego zadania powinien zawierać odrębne działy dla każdego z zadań;
 9. Wydatki w ramach realizowanego działania winny być niezbędne do realizacji projektu oraz odpowiednio uzasadnione;
 10. Organizacja przystępująca do przedmiotowego konkursu ofert zobowiązana jest, z racji prowadzonej działalności statutowej oraz znajomości zagadnień związanych z pracą z osobami w kryzysie bezdomności, kompleksowo zaplanować oraz ująć w ofercie wszystkie niezbędne elementy zadania, tak by osiągnąć zakładane rezultaty. Pomoc osobom zmagającym się z kryzysem bezdomności winna odbywać się w oparciu o  obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. z 17 października 2021 r. Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.). Zakres wskazany przez Organizatora konkursu w poszczególnych zadaniach jest minimalnym standardem oraz ogólnym opisem działań planowanych w ramach projektu. 

V. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Oferty na realizację zadania w ramach konkursu ofert mogą składać:

 1. Niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych Kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością -  niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczające całość dochodu na realizację celów statutowych - które nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

VI. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI WARUNKAMI KONKURSU I MATERIAŁAMI INFORMACYJNYMI O PRZEDMIOCIE KONKURSU

Treść niniejszego ogłoszenia wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy i na stronach internetowych oraz                   w systemie Witkac.pl przez okres 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

 

Merytorycznych konsultacji w zakresie planowanego do realizacji zadania udziela:

Urząd Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

Referat Programów Rozwojowych i Zamówień Publicznych

Beata Drążela - Kierownik Referatu, tel. 58 691 05 88, adres e-mail: beata.drazela@ug.kolbudy.pl

VII. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty konkursowe wraz z załącznikami należy złożyć:

 1. Za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2022 r. do godz. 9:00.
 2. „Potwierdzenie złożenia oferty” oraz formularz oferty podpisany przez osoby upoważnione wraz z wymaganymi załącznikami (zawierające sumę kontrolną, zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl i podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie z dokumentem KRS/ bądź innym rejestrem lub wynikające z załączonych pełnomocnictw), należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kolbudy ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy w godzinach działania urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.12.2022 r. do godz. 09:00 lub przesłać drogą ePUAP bądź za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na w/w adres.
 3. Dokument „Potwierdzenie złożenia oferty”, o którym mowa w pkt 2, przesłany za pośrednictwem ePUAP, musi być podpisany elektronicznie za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych zgodnie z dokumentem KRS/ bądź innym rejestrem lub pełnomocnictwem)
 4. W przypadku przesłania za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej, „Potwierdzenia złożenia oferty”, o której mowa w pkt 2, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Kolbudy.

VIII. TERMIN I TRYB ROZPATRZENIA OFERT

Oferty na realizację zadania zostaną rozpatrzone najpóźniej do dnia 05.01.2023 r. przez komisję      konkursową powołaną odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Kolbudy (termin przewidywany). Wójt Gminy Kolbudy, na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową, dokona wyboru podmiotu, któremu przyzna dotacje. Decyzja Wójta Gminy Kolbudy jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

IX. FINANSOWANIE ZADANIA

 1. Dotacja będzie udzielona na podstawie umowy zawartej zgodnie z przepisami ustawy                              o działalności pożytku publicznego.
 2. W ramach kosztów zadania sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu jego                    realizacji.

X. KRYTERIA OCENY OFERT

 1. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru określone są w karcie oceny oferty, stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 2. Oferta podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej.
 1. Kryteria oceny formalnej:
 1. oferta powinna być złożona zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert w systemie elektronicznym Witkac.pl,
 2. „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją                   elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl, powinno być złożone w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert,
 3. „Potwierdzenie złożenia oferty” powinno być prawidłowo wypełnione:

- podpisane przez właściwą liczbę osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną,

- zawierać prawidłowo wypełnione oświadczenia.

 1. oferta powinna posiadać wymagane załączniki wymienione w ogłoszeniu,
 2. oferta powinna być złożona przez podmiot/podmioty uprawniony/uprawnione i mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta prowadzącego działalność statutową w danej dziedzinie,
 3. oferta została złożona przez uprawniony podmiot.
 1. Szczegółowej ocenie komisji konkursowej będą podlegać tylko te oferty, które będą zgodne ze szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert;
 2. Kryteria oceny merytorycznej:
 1. możliwość realizacji zadania,
 2. opis zakładanych rezultatów realizacji zadania,
 3. kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu,
 4. kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie,
 5. jakość realizacji zadania,
 6. dotychczasowa współpraca z Oferentem w zakresie realizacji zlecanych zadań.
 1. Maksymalna ocena, jaką może uzyskać oferta podczas oceny merytorycznej wynosi: 50 pkt.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu następuje z uwzględnieniem zastrzeżeń Ogłaszającego wymienionych w części XVII niniejszego załącznika.

XI. HARMONOGRAM PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

 1. Komisja konkursowa, powołana na mocy odrębnego zarządzenia Wójta Gminy Kolbudy, dokona ostatecznej oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz podziału środków na realizację       zadania.
 2. Wyniki konkursu komisja konkursowa przedkłada do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Kolbudy.
 3. Wójt Gminy Kolbudy na podstawie oceny dokonanej przez komisję konkursową dokona wyboru podmiotu, któremu zostanie przyznana dotacja.
 4. W konkursie nie przewiduje się trybu odwoławczego od decyzji Wójta Gminy Kolbudy.

XII. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYNIKACH KONKURSU

Wyniki konkursu, z podaniem nazwy podmiotu, nazwy projektu i wysokości przyznanej dotacji, będą ogłoszone przez wywieszenie zarządzenia Wójta Gminy Kolbudy na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kolbudy, publikację BIP i na stronach internetowych Urzędu Gminy Kolbudy oraz umieszczenie w systemie elektronicznym Witkac.pl, niezwłocznie po zakończeniu postępowania konkursowego.

XIII. ISTOTNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY I JEJ TREŚCI

Zarządzenie Wójta Gminy Kolbudy dot. rozstrzygnięcia konkursu będzie stanowiło podstawę do zawarcia umów na realizację w 2023 roku zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gminy Kolbudy w ramach projektu pt. „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”.

XIV. ZASTRZEŻENIA OGŁASZAJĄCEGO

 1. Wójt Gminy Kolbudy zastrzega sobie prawo do:
 1. odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert;
 2. wprowadzania zmiany ogłoszeniu, w tym do zmiany terminu na złożenie ofert, terminu uzupełnienia braków formalnych i terminu rozstrzygnięcia konkursu;
 3. unieważnienia w przypadku, gdy:
 1. nie została złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w ogłoszeniu;
 1. Oferty nieprawidłowo wypełnione, złożone po upływie wyznaczonego terminu nie będą                rozpatrywane w konkursie.
 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków   przewidzianych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.
 3. Zestawienie kwalifikacji i doświadczenia osób realizujących zadanie należy wskazać w części IV ust. 2 formularz oferty.
 4. Oferent nie może pobierać jakichkolwiek wpłat i opłat od uczestników zadania, również       dobrowolnych.
 5. Wybrany Oferent w ramach realizacji zadania odpowiedzialny będzie za prawidłowe i zgodne      z obowiązującymi przepisami podjęcie działań z zakresu przetwarzania danych osobowych (określone w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO - Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 ze zm.).
 6. Przed zawarciem umowy organizator konkursu może żądać od oferentów: dokumentów         potwierdzających kwalifikacje kadry oraz potwierdzenia, że dana osoba nie znajduję się w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (o ile jest wymagane); tych samych dokumentów, Zleceniodawca może żądać od Zleceniobiorców realizujących zadania w przypadku zmian kadrowych w trakcie trwania zadania.
 7. Rozliczenie projektu następuje poprzez przygotowanie dokumentów stanowiących przedmiot konkursu oraz ich akceptacje przez Ogłaszającego Konkurs. Dokumenty księgowe będą        sprawdzane przez organizatora konkursu na etapie kontroli.
 8. Oferent jest zobowiązany do samodzielnego śledzenia strony internetowej ogłaszającego          konkurs, a także do weryfikacji swojego konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz konta e-mailowego, do którego adres podał w trakcie rejestracji do systemu Witkac.pl.

XV. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

Dotacje nie mogą być udzielone na:

 1. realizację tego samego zadania publicznego, na którą Oferent uzyskał dofinansowanie z innych środków budżetu Gminy Kolbudy;
 2. wydatki inwestycyjne oraz wydatki na zakup środków trwałych w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości o wartości początkowej przekraczającej w myśl przepisów podatkowych kwotę, powyżej której należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych (podstawa prawna dotycząca inwestycji i środków trwałych art. 3 ust. 1 pkt 15 i 16 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz.1800 ze zm.);
 3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej, politycznej lub religijnej;
 4. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

XVI. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI

 1. Do oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl należy załączyć następujące dokumenty:
 1. aktualny  dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;
 2. dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferenta (pełnomocnictwo) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż               wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru;
 3. potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej - w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji (jeśli nie obowiązuje zwolnienie z opłaty);
 4. kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego;
 5. umowy pomiędzy oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich             świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.
 1. Oferta powinna:
 1. mieścić się w całości w sferze zadań publicznych, określonych w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizowanych przez Oferenta;
 2. być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;
 3. zawierać wypełnione wszystkie oświadczenia umieszczone w końcowej części dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty”.
 1. Oferta na realizację zadania publicznego podlegają procedurze braków formalnych.             Uzupełnienie braków formalnych dotyczy wyłącznie:
 1. uzupełnienia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty złożonej w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz             brakujących podpisów w przypadku gdy potwierdzenie nie zostało podpisane przez właściwie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną;
 2. uzupełnienia prawidłowości złożonych oświadczeń;
 3. uzupełnienia aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;
 4. uzupełnienia dokumentu potwierdzającego upoważnienie (pełnomocnictwo) do działania  w imieniu Oferenta;
 5. uzupełnienia potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej od udzielenia pełnomocnictwa                w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji;
 6. uzupełnienia kopii umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego);
 7. uzupełnienia kopii umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego;
 8. uzupełnienia dodatkowych dokumentów wymaganych w opisie zadania.

 

Wykaz ofert zawierających braki formalne zostanie zamieszczony (wraz z wykazem wszystkich ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej) na stronie internetowej Gminy Kolbudy, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kolbudy oraz za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.

Organizacja w terminie do dnia 03.01.2023 r. od daty zamieszczenia wykazu ofert może uzupełnić braki formalne elektronicznie za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl.

Uwaga:

Każda zmiana oferty w systemie elektronicznym Witkac.pl powoduje zmianę sumy kontrolnej oferty i wymaga dostarczenia dokumentu „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej do Urzędu Gminy Kolbudy.

XVII. TERMINY I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Zadanie będzie realizowane w terminie i na warunkach określonych w umowie.

XVIII. REALIZCJA ZADAŃ W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT W LATACHPOPRZEDNICH ORAZ W BIEŻĄCYM ROKU

Wykaz zadań realizowanych w latach poprzednich w ramach otwartego konkursu ofert, jest zamieszczony na stronie Urzędu Gminy Kolbudy www.kolbudy.pl w zakładce pn. „Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych”.

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 154/2022

Wójta Gminy Kolbudy

z dnia 07 grudnia 2022 r.

KARTA OCENY OFERTY (wzór)

NUMER OFERTY:

 

NUMER ZADANIA:

 

OFERENT:

 

TYTUŁ PROJEKTU:

 

I ETAP: OCENA FORMALNA OFERTY

 

 

tak/nie/nie dotyczy

1.

Oferta złożona w systemie elektronicznym Witkac.pl zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert

 

2.

„Potwierdzenie złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną  z wersją elektroniczną dokumentów, złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl, złożone w formie papierowej w terminie i miejscu określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert

 

3.

„Potwierdzenie złożenia oferty”:

a)

jest czytelnie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta lub ustanowionego pełnomocnika, zgodnie z zapisami wynikającymi z dokumentu określającego osobowość prawną

 

b)

zawiera prawidłowo wypełnione oświadczenia

 

4.

Oferta posiada załączniki wymienione w ogłoszeniu:

 

a)

kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego

 

b)

w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu Oferentów

 

c)

w przypadku udzielenia pełnomocnictwa dołączone potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

(nie dotyczy Oferentów zwolnionych z opłaty skarbowej)

 

d)

kopia umowy lub statutu spółki - w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego

 

e)

kopia umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego

 

f)

oferta została złożona przez uprawniony podmiot

 

- Oferta spełnia wymogi formalne – została zakwalifikowana do II etapu oceny*

- Oferta została odrzucona ze względów formalnych*

- Oferta podlega uzupełnieniu*

*właściwe podkreślić

……..…………………………………………………………………………….

                                                                                                                            (podpis pracownika dokonującego oceny formalnej)

 

Ad.

Uzupełnienie braków formalnych

1 (tak)/0 (nie)

2

uzupełnienie dokumentu potwierdzającego złożenie oferty – zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl

 

3.a

uzupełnienie brakujących podpisów lub nieczytelnych podpisów pod „Potwierdzeniem złożenia oferty” przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Oferenta/ów lub ustanowionego pełnomocnika zgodnie z zapisami wynikającymi   z dokumentu

 

3.b

uzupełnienie prawidłowości złożonych oświadczeń umieszczonych na końcu oferty

 

4.a

uzupełnienie aktualnego dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego

 

4.b

uzupełnienie aktualnego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu Oferenta/ów, w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru

 

4.c

uzupełnienie potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku udzielenia pełnomocnictwa

(nie dotyczy Oferentów zwolnionych z opłaty skarbowej)

 

4.d

uzupełnienie kopii umowy lub statutu spółki (w przypadku, gdy Oferent jest spółką prawa handlowego)

 

4.e

uzupełnienie kopii umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego

 

 

                                                                ……………………………………………….

                                                                            (data dokonania uzupełnienia)

 

- Oferta została uzupełniona i zakwalifikowana do II etapu oceny*

- Oferta nie została uzupełniona i podlega odrzuceniu ze względów formalnych*

*właściwe podkreślić

 

 

……..…………………………………………………………………………….

                                                                                                                            (podpis pracownika dokonującego oceny formalnej)

 

 

 

II ETAP – OCENA MERYTORYCZNA

Zgodność oferty ze szczegółowymi warunkami otwartego konkursu ofert

tak/nie

OCENA KOMISJI KONKURSOWEJ

KRYTERIA OCENY

skala

punkty

I. Możliwość realizacji zadania (10 pkt)

1.

Precyzyjnie określono zadanie

0-5

 

2.

Sposób opisu działań

0-5

 

II. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania (10 pkt)

1.

Precyzyjne i adekwatne określenie rezultatów realizacji zadania publicznego

0-5

 

2.

Spójność rezultatów z opisem planowanych działań

0-5

 

III. Kalkulacja kosztów i adekwatność budżetu (5 pkt)

1.

Racjonalność kosztów realizacji zadania, rzetelny budżet

0-5

 

IV. Kwalifikacje i doświadczenie osób realizujących zadanie (10 pkt)

1.

Kwalifikacje i doświadczenie osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne

0-5

 

2.

Doświadczenie w prowadzeniu mieszkań chronionych treningowych z osobami w kryzysie bezdomności (dłużej niż  od dwóch lat)

0-15

 

V. Jakość realizacji zadania (15 pkt)

1.

Staranność w przygotowaniu dokumentacji ofertowej

0-5

 

SUMA PKT

50 pkt

 

 

 

 

 

Uwagi dotyczące oceny merytorycznej:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Głosy członków oceniających ofertę:

ZA DOFINANSOWANIEM          ……………………………………………………………………………………………………. OSÓB

PRZECIW                                      ……………………………………………………………………………………………………. OSÓB

WSTRZYMAŁO SIĘ                      ……………………………………………………………………………………………………..OSÓB

 

Ocena Komisji Konkursowej (suma punktów) - ……………………………………………………..

Rekomendowana wysokość dofinansowania - ………………………………………………………

 

                                                                                                       ………………..………………………………………………..

                                                                                                                                       (data  i podpis Przewodniczącego Komisji)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama