Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert Nr 3/2023 na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert Nr 3/2023 na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańy Żor
Nabór od 09.12.2022 do 30.12.2022 13:00
Biuro Rady Miasta
Łączny budżet 145 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Żory, Biuro Rady Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert Nr 3/2023 na zlecenie realizacji zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańy Żor.

     Ogłoszenie

Prezydent Miasta Żory ogłasza otwarty  konkursu ofert  Nr 3/2023 na realizację w roku 2023  zadania publicznego miasta w zakresie działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Żor.

Celem konkursu jest wyłonienie oferty i zlecenie podmiotowi  prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania publicznego miasta Żory, odpowiadającego celowi  głównemuProgramu współpracy miasta Żory z organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2023”, jakim jest „budowanie partnerstwa pomiędzy miastem Żory, a podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego oraz tworzenie tym podmiotom warunków do uczestnictwa w życiu publicznym poprzez pobudzanie nowych inicjatyw i aktywności społecznych dla pełniejszego diagnozowania i zaspokajania potrzeb  społecznych mieszkańców miasta” oraz celowi szczegółowemu 6) – „realizowanie zadań publicznych miasta określonych w § 7 programu przy współpracy z organizacjami oraz zwiększanie różnorodności zlecanych  zadań miasta”. 

Rodzaj zadania - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.                 

Nazwa zadania:

  „ Wspieranie działań zapobiegających wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością intelektualną po 25 roku życia, szczególnie o charakterze terapeutycznym i rehabilitacyjnym”.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama