Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2023 roku Dziennego Domu Senior + w Gniewie

Reklama
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 15:30
Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2023 roku Dziennego Domu Senior + w Gniewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, t.j. z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 10, art. 11 ust. 1 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j. z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzoru oferty i ramowych wzorów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), a także Uchwały nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok” oraz Zarządzenia nr 164/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniew na 2023 r.

z dniem 6 grudnia 2022 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 roku

I. Adresaci konkursu

Konkurs adresowany jest do: organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j. z późn. zm.), realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym działań na rzecz osób w wieku emerytalnym.

II. Rodzaj zadania publicznego

1. Zadanie publiczne z zakresu działań na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Gniewie”.

2. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbywać się będzie w formie powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Planowana kwota na realizację zadania wynosi 270 000 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). W 2022 roku Gmina Gniew n realizację tego samego rodzaju zadania publicznego przekazała dotację w wysokości 250 000 zł.

IV. Zasady przyznawania dotacji

1. Dotacja przyznawana będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j. z późn. zm.).

2. Zastrzega się możliwość zmniejszenia ostatecznej kwoty dotacji na realizację zadania.

3. Dotacja będzie przekazana po podpisaniu z wyłonionym podmiotem umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegółowe warunki współpracy i przekazania dotacji zostaną określone w ww. umowie.

4. Przyznana dotacja może być wydatkowana tylko na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku.

5. Dotacją na realizację zadania nie są objęte w szczególności:

 wydatki związane z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki oraz zakupem nieruchomości;

 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (zgodnie z oświadczeniem o kwalifikowalności VAT);

 leasing;

 rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

 koszty kar i grzywien;

 koszty procesów sądowych;

 nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania;

 koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów);

 zakup napojów alkoholowych;

 podatki i opłaty z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;

 koszty wyjazdów służbowych osób zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, chyba że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych;

 amortyzacja.

6. Wydatki, które będą ponoszone z dotacji muszą być:

 niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

 faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania objętego konkursem,

 odpowiednio udokumentowane,

 racjonalne i efektywne,

 zgodne z kosztorysem.

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

8. Podmiot składający ofertę powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze

V. Termin i warunku realizacji zadania publicznego

1. Zadanie realizowane będzie w okresie od 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2023 roku, który jest równoznaczny z okresem kwalifikowalności kosztów związanych z realizacją zadania.

2. Zleceniobiorca po podpisaniu umowy na realizację zadania otrzyma dostęp do lokalu przy ul. Kusocińskiego 10 w Gniewie, który jest własnością Miasta i Gminy Gniew. Nieruchomość usytuowana jest w miejscu dostępnym dla seniorów, pozbawionym barier funkcjonalnych. Lokal w budynku przeznaczony na działalność Dziennego Domu Senior + został zaadaptowany i wyposażony przez Miasto i Gminę Gniew zgodnie ze standardami warunków lokalowych określonych w Programie Wieloletnim „Senior+” na lata 2015-2020. W celu uzyskania dostępu do obiektu przystosowanego i wyposażonego odpowiednio do charakteru zadania z wybranym podmiotem zawarta zostanie stosowna umowa.

3. Realizacja zadania zakłada zapewnienie wsparcia dla seniorów z terenu Miasta i Gminy Gniew (osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+) zarówno kobiet, jak i mężczyzn w liczbie minimum 20 osób, w formie usług aktywizacyjnych świadczonych w Dziennym Domu Senior+, który ma funkcjonować w dni powszednie od poniedziałku do piątku w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zadanie przewiduje udostępnienie infrastruktury oraz organizację zajęć pozwalających seniorom na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie ich w działania na rzecz środowiska lokalnego. Jednocześnie działalność Dziennego Domu Senior + polega na motywowaniu seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań wolontariackich na rzecz innych.

4. Pobyt w Dziennym Domu Senior + umożliwi uczestnikowi udział w różnorodnych zajęciach, np. edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, artystyczno-manualnych, itp.

5. Działania mogą przybierać formę: spotkań, warsztatów, pogadanek, wspólnych wyjazdów, ćwiczeń rehabilitacyjnych i zajęć budujących sprawność seniorów oraz innych form realizujących cele określone w warunkach konkursu.

6. W przypadku zajęć m.in. sportowo-rekreacyjnych, ruchowych i aktywizujących wymagane jest stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w ww. zajęciach.

7. Podstawowe zasady funkcjonowania:

a) Dzienny Dom Senior + będzie działał w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, regulamin organizacyjny oraz akty wewnętrzne;

b) Wszyscy uczestnicy będą mieli zapewniony pełny dostęp do całej infrastruktury oraz do usług świadczonych przez Dzienny Dom Senior +; w tym zapewnienie minimum jednego gorącego posiłku dziennie;

c) rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie seniorów będzie przy współpracy Miejsko-Gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie;

d) minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior + to jeden pracownik ma 15 seniorów oraz specjalista w pożądanym zakresie zatrudniony w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki. Dodatkowo, w zależności od potrzeb, w placówce mogą być zatrudnieni inni specjaliści (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb placówki).

8. Osobą kierowaną do Dziennego Domu Senior + może być osoba nieaktywna zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia, która wyraziła wolę pobytu w Dziennym Domu Senior + poprzez złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie formularza zgłoszeniowego w sprawie przyjęcia do Dziennego Domu Senior + oraz podpisała deklarację uczestnictwa.

9. Podmiot, który uzyska zlecenie realizacji zadania, zobowiązany jest:

a) prowadzić dokumentację merytoryczną i finansową z realizacji zadania (m.in. dzienniki zajęć, ewidencję obecności, programy i plany zajęć,

b) weryfikować frekwencję, gdyż w przypadku, gdy faktyczna frekwencja w danym miesiącu jest o 30% mniejsza od liczby miejsc w Dziennym Domu Senior +, każde dofinansowane miejsce (po zaokrągleniu w dół) poniżej wskazanego limitu stanowi koszt niekwalifikowany, który podlega zwrotowi jako część dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;

c) do współpracy w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie;

d) do poddania się kontroli w zakresie prawidłowej realizacji zadań w projekcie;

e) do prowadzenia akcji informacyjno-promocyjnej, w tym informowania uczestników zadania o pochodzeniu środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania realizowanego na mocy umowy o powierzenie zadania publicznego;

f) do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji wydatków w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizacją zadania;

g) właściwej i zgodnej z celem eksploatacji użyczonej nieruchomości i sprzętu będącego na jej wyposażeniu, w tym utrzymywanie ich w należytym porządku i czystości;

h) zapewnienie dowozu uczestnikom Dziennego Domu Senior +.

10. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, w sposób zapewniający wysoką jakość jego wykonania zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w tym zgodnie z Programem Wieloletnim „Senior+ na lata 2015-2020.

11. Katalog kosztów jest katalogiem otwartym, przy czym proponowany rodzaj kosztu musi być zgodny z Programem Wieloletnim „Senior+ na lata 2015-2020.

12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kosztorysie, w wielkościach i na zasadach określonych poniżej, tj.:

a) dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi przewidywanymi rodzajami kosztów, pokrywanymi z dotacji i ujętymi w kosztorysie, do 10% wartości przewidywanych kosztów całkowitych danej kategorii;

b) Zleceniobiorca, na żądanie Zleceniodawcy, ma obowiązek pisemnie uzasadnić dokonane przesunięcia;

c) przesunięcia pomiędzy poszczególnymi zapreliminowanymi pozycjami, skutkujące zmniejszeniem kosztów poszczególnych pozycji, oraz w zakresie koszów całkowitych zadania, są dopuszczalne, o ile nie naruszają innych postanowień zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego;

d) zmiany w kosztorysie, polegające na wprowadzeniu nowej pozycji wydatków czy też przesunięcia kosztów pomiędzy pozycjami w danej kategorii powyżej limitu wskazanego w lit. a, wymagają sporządzenia aneksu do zawartej umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego;

e) przekroczenie limitów, o których mowa w lit. a, uważa się za pobranie dotacji w nadmiernej wysokości.

13. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zadania.

14. Podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: o ochronie danych osobowych, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

15. Oferenci mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

VI. Wymagane dokumenty

1. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).

2. Do formularza należy dołączyć załączniki:

a) aktualny odpis lub wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub kopia aktualnego odpisu potwierdzona za zgodność z oryginałem bądź odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta ze szczególnym uwzględnieniem składu zarządu i sposobu reprezentacji. Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. Dokument nie jest wymagany w stosunku do podmiotów, które podlegają wpisowi do rejestru albo ewidencji ogólnodostępnych w sieciach teleinformatycznych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy bądź Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej;

b) kserokopię aktualnego statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

VII. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie:

1. do 27 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki

do 27 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 – w wersji papierowej, w postaci wygenerowanej ze strony witkac.pl i podpisanej w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew (Gniew, pl. Grunwaldzki 1, w godzinach pracy urzędu) lub wysłać pocztą na powyższy adres. W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: „Otwarty konkurs ofert – „Prowadzenie Dziennego Domu Senior + w Gniewie”.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

2. W przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu.

3. Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferty, które wpłyną po terminie, o którym mowa w pkt. 4, nie będą rozpatrywane.

5. Oferty, które nie będą spełniały wymogów formalnych, nie będą podlegały rozpatrywaniu pod względem merytorycznym i zostaną odrzucone.

VII. Ocena złożonych ofert i wybór zadania do realizacji

1. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określa Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 t.j. z późn. zm.), Uchwała nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz uchwalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej, a także niniejsze ogłoszenie.

2. W pierwszej kolejności oferta sprawdzana jest pod względem kompletności dokumentacji, a w razie braków, oferent wzywany do uzupełnienia oferty.

3. Złożone oferty będą rozpatrywane i opiniowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.

4. Komisja Konkursowa opiniując oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:

a) formalnymi (m.in. terminowość złożenia oferty, kompletność wypełnienia oferty, załączenie wymaganych załączników, złożenie podpisów na ofercie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),

b) merytorycznymi (m.in. zgodność oferty z wymogami konkursu, trafność uzasadnienia projektu, adekwatność podejścia do rozwiązania problemu i/lub zaspokojenia potrzeby, atrakcyjność i jakość planowanych działań, otwartość na lokalną społeczność i stopień jej zaangażowania w realizację projektu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie zawodowe członków organizacji przy realizacji podobnych przedsięwzięć, terminowe i właściwe rozliczenie pozyskanych wcześniej dotacji),

c) finansowymi (klarowność przedstawionego budżetu).

5. Komisja Konkursowa przedstawi swoją opinię dotyczącą złożonych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania dotacji w formie protokołu.

6. Decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc po uwagę opinię Komisji Konkursowej, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.

7. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.

8. Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, ul. Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew, telefonicznie pod numerem: (0 58) 530 7922 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretarz@gniew.pl. Informacje dotyczące konkursu dostępne są również na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, na stronie internetowej Miasta i Gminy Gniew: www.gniew.pl a także w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.gniew.pl.

VIII. Termin rozstrzygnięcia konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 grudnia 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,

b) na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,

c) na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

2. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

3. Zastrzega się możliwość odwołania otwartego konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama