Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew
Nabór od 06.12.2022 do 27.12.2022 15:30
Referat Promocji i Informacji
Łączny budżet 170 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Gmina Gniew, Referat Promocji i Informacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022 r, poz. 1327 t.j. z późn. zm.), uchwały nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz Zarządzenia nr 164/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniew na 2023 r.

z dniem 6 grudnia ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew

I. Rodzaj zadań

Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew.

II. Zakres zadania objęty konkursem

Do głównych zadań placówki należy:

 1. wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci w tym realizacja działań wychowawczych;
 2. pomoc w nauce oraz rozwijanie zainteresowań;
 3. organizacja czasu wolnego w formie zajęć sportowych/manualnych/artystycznych, zabawy;
 4. współpraca z rodzicami, opiekunami, placówkami oświatowymi i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gniewie;
 5. placówka może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.

Pomieszczenia i wyposażenie placówki

 1. Siedziba Placówki znajduje się w centrum miasta Gniew, na placu Grunwaldzkim 16/17,w miejscu łatwo dostępnym i dobrze skomunikowanym.
 2. Placówka jest wyposażona w meble oraz zaplecze sanitarne.
 3. Materiały niezbędne do prowadzenia placówki w tym materiały biurowe, pomoce dydaktyczne i inne zapewnia wykonawca.

Dostępność

Placówka wsparcia dziennego powinna działać w dni robocze w godz. od 10.00 do 18.00, z możliwością wydłużenia godzin otwarcia jeśli zaistnieje taka konieczność.

Wyposażenie

Placówka wsparcia dziennego musi mieć zapewnione wyposażenie niezbędne do udzielania wszystkich świadczonych usług. Może to być wyposażenie własne bądź zapewniony dostęp do wyposażenia (na zasadzie użyczenia, korzystania z wyposażenia partnera, najmu itd.).

 Zaplecze kadrowe

Zadania Placówki Wsparcia Dziennego realizowane powinny być przez osoby posiadające stosowne wykształcenie i doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Wymagane jest zatrudnienie w placówce minimum 2 opiekunów w wymiarze czasowym 1 etatu.

Finansowanie działalności

Działalność Placówki Wsparcia Dziennego opiera się na dotacji z Gminy Gniew przekazanej w formie powierzenia realizacji zadania w drodze konkursu. Jednak wskazane jest, aby działalność Placówki finansować z dodatkowych źródeł, innych niż środki pochodzące z budżetu Gminy Gniew.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Wysokość środków z budżetu Gminy Gniew przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi 170 000 zł (na realizację tego zadnia w 2022 r. przekazano 70 000 zł).

IV. Termin realizacji zadania

 1. Konkurs obejmuje działanie, którego realizacja rozpoczyna się 1 stycznia, a kończy nie później niż 31 grudnia 2023 roku.
 2. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadnia.

V. Zasady przyznawania dotacji

 1. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:
 2. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców z terenu gminy Gniew oraz na obszarze gminy Gniew,
 3. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 4. dysponują odpowiednią kadrą zdolną do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
 5. posiadają doświadczenie i warunki niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu;
 6. złożą poprawnie wypełnioną ofertę, która jest zgodna z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057). poprzez platformę „Witkac.pl” oraz w wersji papierowej, wygenerowanej ze strony witkac.pl.
  1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  2. W ramach konkursu przyznana zostanie jedna dotacja dla jednej organizacji lub organizacji, które złożyły ofertę wspólną.
  3. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
  4. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
 1. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 t.j. z późn. zm.),

  2) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.),

  3) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057),

  4) Uchwały nr LIII/455/22 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”,

  5) Zarządzenia nr 164/22 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Gniew na 2023 r.

VI. Wymagane dokumenty

 1. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1327 t.j. z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2018 poz. 2057).
 2. Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru — dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(ów).

VII. Ocena złożonych ofert i wybór zadania do realizacji

 1. W pierwszej kolejności oferta sprawdzana jest pod względem kompletności dokumentacji, a w razie braków, oferent wzywany do uzupełnienia oferty.
 2. Złożone oferty będą rozpatrywane i opiniowane pod względem formalnym, merytorycznym i finansowym przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gniew zgodnie z regulaminem pracy Komisji Konkursowej stanowiącym załącznik do ww. Zarządzenia.
 3. Komisja Konkursowa opiniując oferty będzie kierować się następującymi kryteriami:
  1. formalnymi (m.in. terminowość złożenia oferty, kompletność wypełnienia oferty, załączenie wymaganych załączników, złożenie podpisów na ofercie przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta),
  2. merytorycznymi (m.in. zgodność oferty z wymogami konkursu, trafność uzasadnienia projektu, adekwatność podejścia do rozwiązania problemu i/lub zaspokojenia potrzeby, atrakcyjność i jakość planowanych działań, otwartość na lokalną społeczność i stopień jej zaangażowania w realizację projektu, posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie zawodowe członków organizacji przy realizacji podobnych przedsięwzięć, terminowe i właściwe rozliczenie pozyskanych wcześniej dotacji),
  3. finansowymi (klarowność przedstawionego budżetu).
 1. Komisja Konkursowa przedstawi swoją opinię dotyczącą złożonych ofert Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew wraz z rekomendacją dotyczącą przyznania dotacji w formie protokołu.
 2. Decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc po uwagę opinię Komisji Konkursowej, podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Gniew.
 3. O podjętych decyzjach składający są powiadamiani telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pisemnie.
 4. Merytorycznych informacji udziela: Paulina Raińska tel. 58 535 40 21 e-mail rpi-kierownik@gniew.pl.

VIII. Ogólne warunki realizacji zadania publicznego

 1. Realizacja zleconego oferentowi zadania następuje po zawarciu umowy.
 2. Warunkiem zawarcia umowy jest:
 3. akceptacja przez strony postanowień umowy,
 4. dokonanie przez oferenta korekty kosztorysu realizacji zadania, w przypadku dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 5. W toku realizacji zadania dopuszcza się możliwość dokonywania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów przewidzianych w kalkulacji zadania, do 10% pomiędzy kosztami poszczególnych pozycji kosztorysu.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć o wartościach wyższych niż wskazanych w pkt 3 oraz utworzenia nowej pozycji kosztowej. Zmiany te wymagają aneksu do umowy.
 7. Organizator na pisemny wniosek oferenta może wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian w zakresie realizacji zadania wybranego do dofinansowania, w tym dokonania zmian w stosunku do założeń merytorycznych oraz zakresu rzeczowego i finansowego zadania. Ich wprowadzenie będzie wymagało aktualizacji oferty oraz sporządzenia aneksu do obustronnie podpisanej umowy.
 8. Wszelkie zmiany, uzupełnienia mogą być dokonywane w zakresie niewpływającym na zmianę kryteriów wyboru oferty w postępowaniu konkursowym.
 9. Oferent zobowiązany jest wypełnić punkt III. 5 oferty tj. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego oraz pkt III.6 tj. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego.
 10. Nieosiągnięcie zaplanowanych w ofercie rezultatów może rodzić konsekwencje proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków dotacyjnych.
 11. Oferent zobowiązany jest do zapoznania się klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych, dostępną na stronie internetowej: www.gniew.pl.
 12. Podmiot, któremu zlecona zostanie realizacja zadania zobowiązany jest przestrzegać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustaw: o ochronie danych osobowych, finansach publicznych, prawo zamówień publicznych i o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 13. Oferenci mają obowiązek dostosowywania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów.

IX. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy składać w terminie:

 1. do 27 grudnia 2022r. do godz. 15.30 – w wersji elektronicznej za pomocą platformy „Witkac.pl” udostępnionej na stronie https://witkac.pl, do wniosku w wersji elektronicznej należy załączyć wymagane załączniki
 2. do 27 grudnia 2022 r. do godz. 15.30 – w wersji papierowej, w postaci wygenerowanej ze strony witkac.pl i podpisanej w jednym egzemplarzu w zamkniętej kopercie bezpośrednio w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew (Gniew, pl. Grunwaldzki 1, w godzinach pracy urzędu) lub wysłać pocztą na powyższy adres. W obu przypadkach prosimy o dopisanie na kopercie: Otwarty konkurs ofert - prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta i gminy Gniew w 2023 roku (w przypadku ofert wysyłanych pocztą liczy się data wpływu do Urzędu).

Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

UWAGA: Obie wersje oferty – elektroniczna i papierowa są obligatoryjne.

X. Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 grudnia 2022 r. Wyniki zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie informacji:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Gniew,
 2. na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gniew.

XI. Unieważnienie konkursu

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu ofert jeśli:

 1. nie zostanie złożona żadna oferta,
 2. żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu o konkursie.

Informacja o unieważnieniu konkursu podana zostanie do publicznej wiadomości w sposób wskazany w punkcie X.

Źródło: Gmina Gniew

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama